Закључак Штаба за ВС: Позивни центар

Закључак Штаба за ВС: Позивни центар

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/80
Дана: 30.03.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу и начину штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 98/2010)  и Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29/2020) Општински штаб за ванредне ситуације, на ванредној седници одржаној 30.03.2020. године донео је 

З А К Љ У Ч А К

Милица Живановић, заменик начелника Општинске управе општине Мали Зворник, именује се за одговорно лице за рад Позивног (кол) центра, који је формиран ради помоћи угроженим грађанима за време ванредног стања.                                                             

II 

Овај закључак објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник и доставља се именованом лицу из тачке I овог Закључка.

Општински Штаб за ванредне ситуације

Командант штаба
Зоран Јевтић, с.р.

#MaliZvornik #Podrinje #Mačva #Србија #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #CoronaVirus #Corona

#ОстаниКодКућe #OstaniKodKuće #Sačuvajživote

Share