Усвојен трећи ребаланс буџета општине Мали Зворник у 2018. години

Извештај са XX редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

Двадесета редовна седница Скупштине општине Мали Зворник одржана је у уторак, 30. октобра. У присуству 29 одборника, који су разматрали 21 тачку дневног реда, предлог Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2018. године образложио је председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић.

И овај ребаланс буџета се ради због промена у структури, како у оквиру прихода и примања, тако и у структури расхода и издатака буџета. Одлуком су планирани у износу од 784.757.000 динара. Укупан износ, са средствима индиректних буџетских корисника је 794.819.000 динара. Највећи прилив, до народног ребаланса који убрзо следи у новембру, бележи се у трансферима од других нивоа власти, 4.340.000 динара. Кабинет министра без портфеља за иновације и технолошки развој Ненада Поповића потписао је 5. октобра уговор са локалном самоуправом у Малом Зворнику о додели бесповратних средстава за реализацију Пројекта „Женско иновационо предузетништво Мали Зворник”, у износу од 2.340.000 динара. Председник општине Зоран Јевтић захвалио се, још једном, на посредовању одборнику Српске народне партије (СНП) Владану Јовановићу, у нади да ће се и остали изабрани представници народа руководити овим примером. У периодима између два ребаланса, од 25. маја до 30. октобра, потписани су и Уговор о финансијској подршци у оквиру Програма Реформа пореза на имовину у износу од 900.000 динара, те Уговор о суфинансирању за израду пројектно-техничке документације у износу од 1.440.000 динара (пројектовање водовода за Велику Реку).

Расходи су умањени на позицијама за сталне трошкове, специјализоване услуге, рад грађевинских машина, електричну енергију, трошкове за текуће поправке и одржавање објеката, трошкове путовања, превођења, услуге одржавања рачунара, образовања и усавршавања запослених, услуге информисања јавности, репрезентације и поклоне, новчане казне у судовима, расходи за републичке таксе, социјална давања у виду једнократне помоћи, јер су пооштрени критеријуми за расподелу и умењене злоупотребе средстава, те наменска средства која Дом здравља и Предшколска установа нису реализовали у 2018. години. Расходи Скупштине општине, Општинског већа и Општинског правобранилаштава су умањени, а активности председника општине захтевају незнатно увећање, првенствено због учесталијих контаката локалних челника са републичком влашћу и потенцијалним инвеститорима. Максималан број запослених на неодређено време у систему јединица локалне самоуправе до 50.000 становника, какав је општина Мали Зворник, сведен је на 140. Утврђен је следећи број запослених на неодређено време: Општинска управа општине Мали Зворник – 45 запослених, Јавно комунално предузеће „Дрина” Мали Зворник – 54, Библиотека „17. септембар” – 10 и Предшколска установа „Црвенкапа”– 31 запослених, што је 140 у укупном броју.

Јевтић је истакао да ће се још једна седница Скупштине општине Мали Зворник одржати у врло кратком размаку, јер се очекује прилив средстава из буџета Републике, од око 22.000.000 динара, за адаптацију, реконструкцију и санацију објеката некадашњег Дрвно индустријског предузећа „Ново Гучево” у Доњем Насељу. Прање текстила ће се обављати у погону који отвара фабрика „YGS  текстил” део турске компаније „Maydenim Текстил” и тај захтевни технолошки систем захтева посебна улагања у поступак који ће обезбедити заштититу квалитета животне средине и постизање квалитетнијег животног окружења. Иако, првобитно, Меморандум о сарадњи између општине Мали Зворник и ове турске компаније није предвидео у првој години израду постројења за филтрацију отпадних вода, констатовано је да је оно нужно за спречавање загађења, па ће бити завршено у првој, а не у другој фази – 2020. године. Сви објекти и сва средства остају локалној самоуправи, тако да ове измене не представљају препреку за отварање погона, већ изазов који захтева око 4.000 квадратних метара простора за савремено постројење, које задовољава актуелне и будуће строге стандарде Европске уније у области заштите животне средине. У блиском периоду, од марта до маја наредне године очекује се отварање погона текстилне фабрике и обука радника. Радно искуство и квалификације нису пресудни јер ће послодавац у року од месец дана обучити раднике за своју опрему и технолошки поступак. Предвиђено је и запошљавање двадесетак високообразованих.

Одборници су информисани да Јавно комунално предузеће „Дрина” има озбиљне проблеме са застарелим возним парком који не задовољава критеријуме нових правилника о безбедности, па је зимско одржавање локалних путева немогуће обављати возилом ФАП, са ножем и посипачем, које је произведено 1987. године. „Поборник сам набавке нових возила, јер су стара премашила век експлоатације, искуства са одржавањем и регистровањем су поражавајућа. Установићемо колико старих возила без атеста неће бити могуће регистровати. Ангажовањем других извођача радова за општину Мали Зворник поставља се питање вишка запослених у ЈКП „Дрина”. Евидентно је и да комунално предузеће више није оспособљено за делатности пуњења противпожарних апарата и одржавања уличне расвете. Две цистерне тренутно задовољавају потребе локалне заједнице”, закључио је Јевтић.

Прилог: Тонски запис – Излагање председника општине Мали Зворник Зорана Јевтића

Током XX редовне седнице СО Мали Зворник локални парламент усвојио је: Одлуку о изменама Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора општине Мали Зворник за 2018. годину; Измену и допуну кадровског плана за Општинску управу општине Мали Зворник и Општинско правобранилаштво општине Мали Зворник за 2018. годину; Извештај о раду Предшколске установе „Црвенкапа” Мали Зворник за радну 2017/2018 годину; Годишњи план рада Предшколске установе „Црвенкапа” Мали Зворник за радну 2018/2019 годину; Одлука о мрежи јавних основних школа на територији општине Мали Зворник; Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Мали Зворник; Одлука о изменама и допунама одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник; Закључак о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа и фондова чији је оснивач Скупштина општине; Одлука о изменама и допунама одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Мали Зворник, који су умањени и усклађени са актуелном законском регулативом; Одлука о додели текуће субвенције ЈКП „Дрина” Мали Зворник; Одлука о покретању поступка јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији општине Мали Зворник; Закључак о одређивању модела финансирања потенцијалног пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре у општини Мали Зворник са јавним плаћањем; Решење о именовању општинског Савета родитеља општине Мали Зворник и Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама.

Предмет обимније расправе и дискусије били су Предлог Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Мали Зворник и Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о накнади путних и других трошкова и изгубљене зараде одборницима, члановима радних тела скупштине општине Мали Зворник, члановима Општинског већа и председницима Савета месних заједница општине Мали Зворник. Своје ставове, критике и сугестије изнели су самостални одборник др Далибор Липовац и одборник Милош Милић (ОГ СПС).

Седници, којом је председавао Радован Тадић, председник локалне скупштине, присуствовали су и заменик председника општине Мали Зворник Милош Радојчић, начелница Општинске управе Маризела Андрић, чланови Општинског већа, руководилац Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе Милан Јевтић, директорица Предшколске установе Црвенкапа Олга Тодоровић и представници медија. Скупштинску службу чине секретар Скупштине општине Мали Зворник Слађана Марковић и саветник за послове Скупштине општине, повремених и сталних радних тела и комисија, председника општине и Општинског већа Зорица Зељковић.

Општеинформативни извештај веродостојно и чињенично преноси исход и ток догађаја. Извештај је допуњен Видео записом са XX редовне седнице СО Мали Зворник који припрема РТВ Лотел, а објавила га је општина Мали Зворник на свом YouTube каналу.

Фото – Мали Зворник инфо

Линк – Фото галерија: Мали Зворник инфо

Новинари: Далибор Крстић / Драга Прокопић

Видео запис: РТВ Лотел

Share