У Малом Зворнику почео попис грађевинских објеката

На подручју општине Мали Зворник данас је почео попис грађевинских објеката. У оквиру пописа, који се врши у складу са Законом о озакоњењу објеката, до 27. новембра 2016. године, предвиђено је евидентирање свих стамбених и помоћних објеката на територији општине.

Попис ће спровести шест овлашћених општинских комисија, са по два члана, према претходно усвојеном програму пописа.

Пре изласка на терен овлашћени пописивачи присуствовали су обуци, која је за њих организована у просторијама Општинске управе у Малом Зворнику.

Овлашћени пописивачи евидентирање грађевинских објеката вршиће на обрасцу – појединачном пописном листу чију је садржину прописао министар надлежан за послове грађевинарства.

По завршетку пописа, надлежни грађевински инспектор доносиће појединачна решења о рушењу објеката за све незаконито изграђене објекте који су на попису.

Физичка и правна лица дужна су да приликом вршења пописа овлашћеном пописивачу омогуће приступ објектима, да ставе на увид сву расположиву документацију која се односи на објекте који су изграђени на локацији (решење о наслеђивању, уговор о купопродаји, уговор о доживотном издржавању, уговор о поклону, грађевинску дозволу, употребну дозволу, поседовни лист и другу документацију која се односи на објекат и парцелу). Уколико не поседују наведену документацију дужна су да под кривичном и материјалном одговорношћу дају тачне и истините податке о власнику парцеле, власнику објеката и др., као и да омогуће пописивачу идентификацију и физичко мерење објекта.

Чланови комисије за попис грађевинских објеката, приликом пописа, као валидну легитимацију, код себе морају имати решење о саставу комисије, као и идентификациону картицу.

Спровођење пописа грађевинских објеката на подручју општине Мали Зворник је законска обавеза проистекла из Закона о озакоњењу објеката, који је Народна скупштина Републике Србије донела крајем 2015. године, с циљем да незаконито изграђене објекте уведе у правни систем.

Основни разлог за доношење наведеног закона је коначан попис незаконито изграђених објеката и стварање предуслова за спречавање бесправне градње у будућности.

Share