Саопштење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Филијале Шабац

Велико интересовање грађана општине Мали Зворник, који су осигурани по основу обављања пољопривредне делатности, за појашњење разлога који су основ за утврђивање престанка својства осигураника пољопривредника за задуживање доприносима за пензијско и инвалидско осигурање као и за  остваривање права на здравствену заштиту када доприноси  нису плаћени, резултирало је  одржавањем заједничког састанка пољопривредних осигураника, руководства општине Мали Зворник и представника Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Филијале Шабац.

Састанак је одржан на предлог руководства општине Мали Зворник дана 17.07.2015.године у сали Скупштине општине Мали Зворник, а истом су присуствовали заинтересовани грађани, председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић и представници Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Пољопривредни осигураници су истицали да њихови захтеви за утврђивање престанка својства осигураника пољопривредника нису решени, да доприносе за пензијско и инвалидско осигурање нису у целости или делимично платили и да не могу да остваре право на здравствену заштиту из буџета Републике Србије. Посебно су се интересовали за могућност отписа дуга на име неплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

Остварен је непосредан контакт са присутним грађанима и током разговора смо сазнали да се углавном не прави  разлика између  пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања, између права која произилазе из ових осигурања и у погледу тога код којих се органазација остварују.

Током разговора утврђено је да код појединих осигураника постоји мишљење да је обавезно пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника прописано најновијим изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, те да због тога не могу да остваре право на здравствену заштиту.

 Са напред наведеног, присутним грађанима је објашњено да је обавезно пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника прописано Законом о пензијском и инвалидском осигурању земљорадника („Службени гласник СРС“, бр. 27/85) који се примењивао од 01.01.1986.године, а да су оба пописа земљорадника, сходно члану 198. став 3. Закона о територијалној организацији Републике Србије  и локалној самоуправи, спровели органи општинских управа-месне канцеларије.

Такође је појашњено да је обавезно пензијско осигурање пољопривредника прописано  одредбама Закона о основама пензијског и инвалидског осигурања („Службени лист СРЈ“, бр. 30/96), који се примењивао од 01.01.1997.године; одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03) који се примењује од 10.04.2003.године; одредбама Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 101/10), који се примењује од 01.01.2011.године.

Присутни су упознати и  да је одредбом члана 13. став 4. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 142/2014), који се примењује од 01.01.2015.године, прописано да су обавезно осигурани носилац пољопривредог и носилац пољопривредног газдинства, односно најмање један члан пољопривредног домаћинства, породичног пољопривредног газдинства или мешовитог домаћинства.

С обзиром на то да су поступци по захтевима осигураника, који су нам се непосредно обратили, окончани 2013.године, присутне грађане смо обавестили под којим условима могу иступити из пољопривредног осигурања, односно да је иступање основ за утврђивање престанка својства осигураник пољопривредника и по захтевима осигураника поднесеним после 01.01.2011.године.

Такође, присутне смо упознали да се од 09.09.2014.године, осигураници пољопривредници којима је Центар за социјални рад утврдио право на новчану социјалну помоћ због тешког материјалног стања или тешке болести,  на њихов захтев, могу одјавити са пољопривредног осигурања са датумом који претходи датуму признавања права на новчану социјалну помоћ по решењу Центра за социјални рад.

Присутни грађани су упознати  да се од 12.11.2014.године, пољопривредним осигураницима са мање од 0,5 ha пољопривредног земљишта, који нису регистровали пољопривредно газдинство, на њихов захтев, може утврдити престанак својства осигураника пољопривредника од дана када им је то својство утврђено, уколико по том основу нису уплатили доприносе за пензијско и инвалидско осигурање. Уколико је допринос за пензијско и инвалидско осигурање плаћен, престанак својства осигураника пољопривредника утврђује се са првим даном за који није извршена уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

Даље, пољопривредни осигураници су упознати и са правом на мировање периода осигурања од 01.01.1996.-09.04.2003.године, као и са правом на мировање својства осигураника пољопривредника најдуже пет година (али не узастопних пет година) због елементарне непогоде, болести и породиљског одсуства.

У вези плаћања доприноса за пензијско инвалидско осигурање, грађани су упознати да исто није у надлежности Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, већ је у надлежности Пореске управе (када их иста задужује).

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање доказ о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање од осигураника тражи само ако се исти обрати Фонду захтевом за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања.

Fond PIO IIПрисутни грађани су упознати и са чињеницом да остваривање права на здравствену заштиту није у надлежности Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Такође, грађани су позвани да се ради решавања свих спорних питања која се тичу пензијског и инвалидског осигурања пољопривредника обрате Испостави  Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Малом Зворнику.

У општини Мали Зворник 297 осигураника је у осигурању  по основу обављања пољопривредне делатности.

Присутни грађани су истакли да је у мају месецу 2014.године општина Мали Зворник  претрпела штету изазвану елементарном непогодом-поплавама, те да се њихово земљиште налази у брдском подручју и да обрадом истог не стичу приходе. Заложили су за отпис дуга по основу неплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

Fond PIOИмајући у виду да уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, уколико осигураника задужује Пореска управа, није у надлежности Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, као што то није ни остваривање права на здравствену заштиту, договорено да се организује састанак коме би поред присутних, присуствовали представници Републичког фонда за здравствено осигурање и представници Пореске управе.

Присутни грађани су изразили задовољство што је до наведеног састанка у Скупштини општине Мали Зворник дошло и што су се представници Републички фонда за пензијско и инвалидско осигурање упознали са њиховим проблемима.

Иванка Берић, директор Филијале Шабац

Share