Промотивне активности Шумарског факултета: Декан у посети својој средњој школи

Декан Шумарског факултета професор др Бранко Стајић у посети својој средњој школи

Средњу школу Мали Зворник посетио је бивши ученик наше Школе усмереног образовања и васпитања (ШУОВ) „Братство-јединство”, др Бранко Стајић – редовни професор, који је данас декан на Шумарском факултету у Београду.

Овом приликом, ученици су имали част да им декан лично представи студијске програме Шумарског факултета и анимира их за избор професије која превазилазе нaшe културнe и нaциoнaлнe oквирe и oтвaрa студeнтимa мoгућнoст прoфeсиoнaлнe сaрaдњe и дружeњa сa кoлeгaмa из цeлoг свeтa. Ако вoлитe прирoду и сaврeмeнe тeхникe и тeхнoлoгиje, омoгућaвa вам ширoк спeктaр знaњa кoja сe мoгу примeнити у рaзличитим oблaстимa, oд eкoнoмиje дo eнeргeтикe. Препоручују га збoг нaстaвнo-нaучних прoгрaмa, стручних прeдaвaчa, спoja тeoриjскe и прaктичнe нaстaвe и прaћeњa свих eврoпских трeндoвa. Oвo je фaкултeт кojи je ушao у пoрoдицу рeнoмирaних eврoпских фaкултeтa.

„Била је велика част угостити нашег суграђанина, који није заборавио свој крај и школу коју је похађао”, истакнуто је у информацији која је објављена на страници Средње школе Мали Зворник.

Бранко Стајић рођен је 4. септембра 1968. године у Лозници. Основну и средњу школу завршио је у Малом Зворнику. На Шумарски факултет Универзитета у Београду, Одсек за Шумарство, уписао се по завршетку војног рока 1989. године. Дипломирао је 1993, магистрирао 2003, а докторирао је 2011. године. Радни однос на Шумарском факултету у Београду, као стручни сарадник на ужој научној области Планирање газдовања шумама, дисциплина Планирање газдовања шумама, засновао је 1996. године. У звање асистента‑приправника на предмету Наука о прирасту (Раст и производност шума) изабран је 1998, у звање асистента 2004. године, а у звање доцента 2011. У звање ванредног професора промовисан је октобра 2016. године, док је за редовног професора изабран у мају 2021. године.

Његове области истраживања су раст и производност шума, моделовање раста, продукција и прираст брзорастућих шума и плантажа, дендрохронологија.

Функцију управника Центра за наставно‑научне објекте Шумарског факултета Универзитета у Београду обављао је у периоду од октобра 2012. до фебруара 2014. године. Председник Савета факултета био је у периоду од 2018. до 2021. Заменик шефа Катедре планирања газдовања шумама био је у периоду од 2015. до 2021. године. У децембру 2021. године изабран за декана факултета.

Стручно усавршавање похађао је у Фрајбургу (Немачка), на Albert-Ludwigs-Universität, на словеначком Биотехничком факултету у Љубљани и аустријском BOKU Универзитету у Бечу…

Члан је неколико секција IUFRO (Интернационалне уније шумарских истраживачких организације), асоцијације за истраживање годова (Asociation for Tree Ring Research)…

Одабрани научни радови – у досадашњем периоду, професор др Бранко Стајић објавио је око 120 библиографских јединица.

Реформом школства, средином седамдесетих година прошлог века уведено је усмерено образовање (у Србији од 1977. године), то јест заједничке основе и друга фаза усмереног образовања. I фаза: „заједничка основа” за све ученике; пружала свим ученицима опште образовање (две године), а II фаза: стручно образовање за све ученике (једна или две године, односно III и IV степен стручне спреме). Могуће је било стећи и I и II степен стручне спреме, без могућности наставка образовања на вишим степенима, као и V степен стручне спреме, који је представљао специјализацију.

У другу фазу усмереног образовања (III и IV разред), школа у Малом Зворнику уписивала је ученике за дрвно-прерађивачку, текстилну-конфекционарску и природно-техничку струку, образовне профиле III и IV степена стручности.

Успешнији и амбициознији матуранти, међу којима је 1987. године био и наш некадашњи суграђанин, професор др Бранко Стајић, уписивали су факултете у Београду, Сарајеву, Тузли, Новом Саду

Школске 1987/1988. године усмерено образовање се трансформише, укидају се заједничке основе и омогућава ученицима опредељење за струку и занимање од првог разреда. Према новом концепту уведена је и природно-математичка струка, профила математичко-програмерски сарадник, четврти степен и сарадник у природним наукама, четврти степен.

Средње усмерено образовање укинуто је почетком деведесетих и тада су уведене три врсте средњих школа (од 1992. године): гимназије, стручне школе и уметничке школе, а дозвољено је и оснивање приватних средњих школа.

Извори: Шумарски факултет Универзитета у Београду / Средња школа Мали Зворник / Мали Зворник инфо / Средње образовање у Србији: стање, проблеми и правци развоја

Фото: Средња школа Мали Зворник

Д.В.К.

Share