У примени нова методологија за обрачун цене даљинског грејања

Даљинско грејање је инфраструктура која омогућује да се топлота произведена на централној локацији преноси до стамбених и комерцијалних зграда на ширем подручју. Даљинско грејање је чисто, ефикасно и економично због своје флексибилности и оптималних услова за производњу топлоте.

Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној 29. маја 2015 године, усвојила је нови Правилник о начину расподеле и обрачуна за испоручену топлотну енергију. Подстакнути поделом октобарских рачуна са новим начином обрачуна услуга даљинског грејања, обратили смо се Зорану Станковићу, помоћнику директора ЈКП ,,Дрина“ Мали Зворник за грејање и технику, како би нам појаснио новине извршене у складу са новим Правилником.

Разлози за доношење овог правилника темеље се на тежњи за правичнијом расподелом потрошене топлотне енергије у стамбеним зградама између стамбених и пословних јединица, односно правичнијој расподели топлотне енергије која представља заједничку потрошњу.

Досадашњи начин обрачуна дао је правичне резултате само у условима када су све стамбене и пословне јединице у згради имале месечну потрошњу. Како је евидентирано да многи станови немају потрошњу, у појединим месецима и више од половине станова у згради, старим системом обрачуна дешавало се да поједини корисници добију нереално високе рачуне.

Први разлог је тај што се њима по постојећем систему практично обрачуна и део енергије коју су преко цевног развода примили други станови, који су трајно искључени, или су једноставно затворили своје радијаторе, те нису имали регистровану потрошњу.
Други разлог је тај што се становима који нису имали потрошњу, није обрачунавао ни удео у заједничкој потрошњи зграде. Предложени правилник је израђен највише према сопственим искуствима у начину расподеле и обрачуну за испоручену топлотну енергију, затим је коришћено искуство других енергетских субјеката у Републици Србији, који имају мерење потрошње и искуства у мерењу и расподели. Такође су коришћена искуства из Републике Словеније.

,,Прве овакве рачуне суграђани су добили у новембру, за половину октобра. Наш циљ је да им појаснимо да ће партиципирати у губицима и да је нови Правилник праведнији него што је претходни био. На иницијативу неколико топлана, покренут је поступак у Министарству енергетике (Министарство рударства и енергетике) за усвајање јединственог Правилника на нивоу Републике Србије. За нас је изузетно признање чињеница да је преузет наш Правилник о начину расподеле и обрачуна за испоручену топлотну енергију, уз околност да су из Агенције за енергетику затражена наша искуства. Јединствени Правилник ће бити значајан за целу Србију и наш представник ће учествовати у његовој израду, што је и признање за наше иновације у обрачуну потрошње“, рекао је Станковић.

У Малом Зворнику регистровано је око 370 корисника услуге даљинског грејања. Разликујемо два начина обрачуна потрошње, у зависности да ли корисници услуга имају делитеље или калориметре. Комунално предузеће потрошњу најпре мери на улазном мерачу утрошка топлотне енергије сваке зграде.
 

Према новом начину расподеле и обрачуна утрошене топлотне енергије, у зградама где се потрошња мери путем контролних мерача утрошка топлотне енергије (такозваним калориметрима), новина је да се уводи категорија ,,заједничка потрошња зграде“, са циљем постизања тачније расподеле потрошње између корисника у згради. На ранијим рачунима се то исказивало корективним фактором, а сада ће се приказивати конкретан губитак у kWh. Заједничка потрошња представља топлоту која се изгуби у подрумском простору и ходницима, степенишном цевном разводу, а рачунски то је разлика потрошње зграде измерене на улазном мерачу утрошка топлотне енергије зграде и збира свих очитаних потрошњи контролних мерача утрошка топлотне енергије (односно индивидуалних калориметара).

Начин обрачуна заједничке потрошње:

Од заједничке потрошње зграде 50 одсто се расподељује на све кориснике који су спојени на систем даљинског грејања сразмерно учешћу површина свога стана у односу на укупну површину станова у згради који су спојени на систем грејања. Преосталих 50 одсто заједничке потрошње зграде се расподељује на кориснике који су имали потрошњу у обрачунском периоду,сразмерно њиховој индивидуалној потрошњи, у односу на збир потрошње свих стамбених/пословних јединица у згради. До сада су терет губитака подносили само корисници који су имали потрошњу сразмерно својој потрошњи, док корисници који нису имали потрошњу, нису ни учествовали у губицима иако су спојени на систем даљинског грејања.

Зграде са делитељима имају комплекснији систем обрачуна, међусобно се разликују по начину градње и по цевној мрежи. Такозвани делитељи су уређаји за утврђивање учешћа у потрошњи – алокатори.

Новим начином расподеле и обрачуна утрошене топлотне енергије, у зградама где се потрошња мери путем делитеља топлоте, новина је да се уводи категорија ,,заједничка потрошња зграде“, са циљем постизања тачније расподеле потрошње између корисника у згради .
Заједничка потрошња представља топлоту коју не региструју делитељи (топлота која се прими преко унутрашнег цевног развода у становима) и топлоту која се изгуби у подрумском цевном разводу.

Начин обрачуна:
Заједничка потрошња зграде се одузима од укупне потрошње зграде, која је очитана на главном калориметру зграде. Умањена потрошња зграде, за износ заједничке потрошње, (на рачуну названа „Потрошња зграде за расподелу“) се распоређује на кориснике путем делитеља топлоте, на основу очитаних импулса, како је то и до сада рађено.
Треба напоменути да делитељи топлоте не мере директно Киловат часове, већ одбројавају импулсе (који су бездимензионалне јединице) сразмерно интензитету потрошње.
Вредност одбројане јединице или импулса (наведено у рачуну) је количник потрошње зграде за расподелу и укупног броја очитаних импулса. Та вредност је већа ако је потрошња у згради мања и обрнуто. Дакле не усваја се, нити се на било који други начин одређује, већ је то вредност коју програм сам израчунава.
Заједничка потрошња зграде се расподељује на све кориснике који су спојени на систем даљинског грејања, без обзира да ли имају очитану потрошњу или не, сразмерно учешћу површина њиховог стана (квадратуре) у односу на укупну површину станова у згради који су спојени на систем грејања.

Износ заједничке потрошње различит је код сваке зграде посебно, зависи да ли су грејна тела у купатилима и ходницима цевни регистри, сушачи пешкира или радијатори, од броја и промера вертикала у становима, од конфигурације развода у подрумским просторијама зграде, квалитету изолације…), а креће се од 17 одсто до 42 одсто. Поједине зграде имају трећину месечне потрошње само у ,,вертикалама“ ако су ширег промера, иако су делитељи или вентили на радијаторима стално заврнути.
Према правилнику о начину расподеле и обрачуна утрошене топлотне енергије, износ заједничке потрошње одређује Скупштина стамбене зграде на предлог енергетског субјекта или другог лица или организације, од које затраже стручно мишљење о висини процента заједничке потрошње. Уколико се Скупштина станара не изјасни о висини процента заједничке потрошње, за ту зграду одредиће је комунално предузеће као енергетски субјекат. У Малом Зворнику скупштине станара најчешће постоје формално, окупљају се само када искрсне неки изузетно тешко решив заједнички проблем.

Новим начином обрачуна избегнуто је да корисници централног грејања који имају потрошњу, плаћају и топлоту коју су путем цевног развода (вертикала) примили други станови који немају одбројаних импулса на својим делитељима, односно, ако немају делитеље, корисници који су заврнули вентиле на радијаторима.

Такође је и коефицијент за расподелу потрошње на станове који користе даљинско грејање, а немају делитеље повећан са 1,4 на 1,8. Тиме се практично искључује могућност да станови истих површина који имају мерење, плаћају већи износ за грејање од оних станова који немају мерење путем делитеља, што је пре знао да буде случај.

,,Раније нам се дешавало се да су нам дестимулисани најсавеснији потрошачи који максимално користе услуге грејања угрожени високим износом рачуна јер су сносили комплетан губитак заједничке топлотне енергије у зградама. Исправили смо ту неправду. Од октобра се не користи корективни фактор на који су се суграђани жалили. Очитавање калориметара врши ЈКП ,,Дрина“ бесплатно за своје кориснике. За очитавање делитеља и даље је ангажована специјализована фирма ,,Техем“. Оператор долази из Суботице и путем радио везе очитава импулсе са свих делитеља. ,,Техем“ обрађује очитане податке у Београду и нама доставља расподелу потрошње, на основу које ми испоставимо рачуне суграђанима. Сума коју корисници издвајају на годишњем нивоу је четири евра у динарској противредности, колико се наплаћује и у Лозници“, казао нам је Зоран Станковић, помоћник директора ЈКП ,,Дрина“ Мали Зворник за грејање и технику.

Уредник: Далибор Крстић
Фото: ЈКП ,,Дрина’’ Мали Зворник

Корисни линкови:

http://jkpdrina.rs/

http://jkpdrina.rs/pravilnik-o-nacinu-raspodele-i-obracuna-isporucene-toplotne-energije/

http://jkpdrina.rs/raspodela-potrosnje-toplote-za-oktobar-2016/

http://www.techem.rs/

http://www.techem.rs/skupstine-stanara/uredaji/delitelji-toplote/

http://www.techem.rs/skupstine-stanara/ocitavanje-i-obracun/usluge-ocitavanja/radio-sistem/

Share