Општинска управа: Обавештење о одлагању плаћања дугованог пореза

Обавештење о одлагању плаћања дугованог пореза

Република Србија
Општина Мали Зворник
Општинска управа
Одељење за локалну
Пореску администрацију
Број: сл./29032016
Дана: 29.03.2016.године
Мали Зворник 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“ бр.15/16) одређено је да порески обвезник може одложити плаћање дугованог пореза (који у себи не садржи камату и износи највише до износа од 2.000.000,00 динара, у даљем тексту: дуговани порез) на рате најдуже до 60 месеци.

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза порески обвезник може поднети само једном , и то почев од 1. априла 2016. године и најкасније до 4. јула 2016. године.

Захтев могу поднети порески обвезници који имају дуговани порез који не прелази 2.000.000,00 динара и у себи не садржи камату, а који је доспео за плаћање до 4. марта 2016. године и као такав евидентиран у порском рачуноводству, укључујући и пореске обвезнике којима је Локална пореска администрација по службеној дужности поништила споразум, односно укинула решење о одлагању плаћања дугованог пореза до 4. марта 2016. године, као и порески обвезници који су стекли право на одлагање плаћања дугованог пореза и којима преостали неплаћени дуговани порез не прелази 2.000.000,00 динара и у себи не садржи камату.

До дана подношења захтева, порески обвезник је дужан да измири све текуће обавезе доспеле за плаћање од 4. марта 2016. године и о томе пружи доказ приликом подношења захтева, што уједно представља и услов за остваривање права на плаћање дугованог пореза.

Пореском обвезнику који редовно измирује рате дугованог пореза, укључујући и текуће обавезе у складу са законом,отписује се камата на дуг која се односи на дуговани порез плаћен у том периоду, по истеку сваких 12 месеци до измирења тог дуга у потпуности.

У случају када порески обвезник и пре истека рока плаћања дугованог пореза исплати дуговани порез у потпуности, пореском обвезнику се отписује целокупна камата на тај дуг.

Захтев се подноси на Обрасцу ЗОПДП који можете узети у Општини Мали Зворник – Општинској управи – Одељењу за локалну пореску администрацију, канцеларија број: 26. 

По овлашћењу начелника Општинске управе:
Руководилац Одељења:
Мирјана Јовановић, с.р.

Корисни линк:

http://malizvornik.rs/dokumenta/2016/Obavestenje%20LPA%20-%20Odlaganje%20placanja.pdf

Share