Ојачани капацитети локалних службеника и пописивача из Богатића, Владимираца и Малог Зворника за попис и ажурирање евиденције земљишта у јавној својини

У периоду од 14–16. октобра 2019. године у Врњачкој Бањи одржан је други тренинг за пописиваче и чланове општинских радних тимова из Богатића, Владимираца и Малог Зворника, са циљем подизања њихових капацитета за спровођење пописа и ажурирање евиденције земљишта у јавној својини ових општина. Тренинг је одржан у склопу едукативних активности на пројекту “Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“ који ове општине реализују кроз Програм Exchange 5 који финансира Европска унија, а спроводи га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Током дводневног тренинга укупно 23 учесника је упознато са законским оквиром који регулише управљање различитим врстама земљишта на којима се као имаоци права (јавне својине или права коришћења) воде јединице локалне самоуправе, као што су: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго земљиште. Највећи део тренинга је био посвећен радионицама током којих су учесници имали прилику да се, кроз практичан рад у софтверу за вођење евиденције општинске имовине, обуче за посао сакупљања и провере података о парцелама у јавној својини општина које ће бити предмет пописа. Поред овога, учесници су обучени како да исправно попуне НЕП ЈС образац за парцеле, како би се ти подаци могли мигрирати (масовно импортовати) у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини који води Републичка дирекција за имовину (РДИ). Имајући у виду да је миграција података о општинској имовини у овај регистар законска обавеза, посебно значајан сегмент тренинга је био упознавање чланова општинских радних тимова са неопходним корацима у поступку масовног импорта података о општинској имовини у поменути регистар.

Пројектом је планирано да ангажовани пописивачи уз помоћ координатора општинског радног тима за попис имовине, до краја године, изврше сакупљање и проверу података за укупно 1120 парцела колико је предвиђено да буде пописано у све три општине. Поред тога, пројектом је планирана масовна миграција података за најмање 4300 непокретности које су у јавној својини ових општина.

Спровођењем овог тренинга заокружене су едукативне активности на пројекту које су допринеле да се локални службеници и пописивачи из Богатића, Владимираца и Малог Зворника успешно обуче за комплетирање и вођење електронске евиденције објеката и земљишта у јавној својини, која представља кључни предуслов за ефикасније управљање имовином ових општина.

Share