Одржане радионице у оквиру трећег модула Обуке за пројектни менаџмент

У оквиру пројекта: „Јачање капацитета цивилног сектора и служби општинске управе за одрживи развој локалне заједнице“, који се финансира средствима из буџета општине Мали Зворник, након спроведеног Јавног конкурса за финасирање/суфинасирање трошкова редовних активности и пројеката удружења грађана и осталих организација цивилног друштва из буџета општине Мали Зворник за 2017. годину, Грађански савет општине Мали Зворник одржао је три модула (тематски компактне целине) Обуке за пројектни менаџмент. Учесници (партиципанти) обуке су представници јавног и цивилног сектора општине Мали Зворник.

У оквиру трећег Модула Пројектног менаџмента одржане су радионице 2 и 3. новембра, у просторијама скупштине општине Мали Зворник, у оквиру које су учесници обуке упознати са трећом фазом пројектног циклуса, фазом Формулације која се састоји од следећег:

Формулација (фаза Планирања):

Први корак: Дефинисање логичке матрице – дефинисање елемената пројекта, тестирање интерне логике, формулисање мерљивих циљева

Други корак: Утврђивање претпоставки и ризика – идентификовање ризика који су ван контроле менаџмента пројекта, а који ће утицати на његово спровођење

Трећи корак: Идентификовање индикатора – одређивање начина како ће се мерити напредовање пројекта

Четврти корак: Припрема распореда активности – дефинисање трајања активности и расподела одговорности

Пети корак: Припрема распореда трошкова – дефинисање шта је потребно за спровођење пројекта, инпут – финансијска и друга средства стављена у службу и пројекат да би се остварила успешност, припрема буџета.

Корисно је правити разлику између приступа логичке матрице (Logical Framework Approach, LFA), који је аналитички процес и матрице логичког оквира (Logframe Matrix, LFM), која се још зове логичка матрица, а представља документовани производ овог аналитичког процеса, синтетички приказ дизајна пројекта.

Поред логичке матрице на радионицама су обрађене и теме писања буџета пројекта, и како прикупити средства за финансирање пројекта (Fundraising).

Активности се реализују у периоду од августа до децембра 2017. године. Пројекат има за циљ да повећа ниво капацитета локалне заједнице за повлачење средстава претприступних и других развојних фондова за реализацију пројеката од значаја за одрживи развој општине Мали Зворник.

Пројектом је предвиђена едукација представника цивилног сектора, као и представника општинске управе, јавних служби и приватног сектора за писање и имплементацију сложених пројеката и партнерство јавног, приватног и цивилног сектора. Општина Мали Зворник одобрила је средства за јачање капацитета Организација цивилног друштва (ОЦД) и локалних стејкхолдера (заинтересованих страна) за управљање сложеним пројектима. Појам стејкхолдери потиче од енглеске речи ,,stakeholder’’  и односи се на сваку особу, групу или институцију која има одређене везе са пројектом, која реализацијом пројекта може нешто добити или изгубити. (Термин је први пут записан 1708. године у значењу „особе која може да оствари учешће у резултатима или учешће у добитку“.)

Извори: Грађански савет општине Мали Зворник / Мали Зворник Инфо
Фото галерија: Грађански савет општине Мали Зворник

Новинар сарадник: Далибор Крстић

Архива: Мали Зворник Инфо

Грађански савет општине Мали Зворник реализује обуку за пројектни менаџмент

Share