Одржана седма редовна седница Скупштине општине Мали Зворник

Одборници су у четвртак, 28. априла, разматрали 17 тачака дневног реда, а најзаступљенији су били годишњи извештаји и програми рада јавних установа: Библиотеке ,,17. септембар“, Центра за социјални рад, извештај о пословању за 2016. и финансијски план Дома здравља за 2017. годину.

Директорица Библиотеке ,,17. септембар’’ Славојка Спасеновић поднела је Извештај о раду ове установе за 2016. годину и Програм рада за 2017. који су усвојени без расправе у локалном парламенту. У реконструкцију библиотеке локална самоуправа је заједно са Владом уложила укупно 12,1 милиона динара у претходних пет година. Посебним пројектом, у износу од око четири милиона динара, извршено је унапређење енергетске ефикасности на објекту Библиотеке ,,17. септембар“, израда фасаде и замена спољне столарије у згради. Завршен је и систем противпожарне заштите. Потпредседнице Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Зоране Михајловић свечано је на спрату Дома културе отворила осавремењени део, током обележавања Дана општине и дана ове јавне установе 2016. године. Након шест деценија, Библиотека ,,17. септембар“ у новој је фази развоја, стварајући амбијент са савременим средствима, богатим књижним фондом, увек доступна суграђанима и сународницима који вреднују знање, литературу, уметнички и књижевни израз.

Директорица Центра за социјални рад Биљана Којић у свом излагању одборницима Скупштине општине Мали Зворник појаснила је да ова установа социјалне заштите има обавезу пасивног дежурства радника који су, по потреби, у сталној вези службеним телефоном са Полицијском станицом у Малом Зворнику. У овој години планирају да, у сарадњи са локалном самоуправом, обезбеде проширење пословног простора и кадровских капацитета центра, што је предуслов да се поднесе захтев надлежном министарству за добијање лиценце за услугу Помоћ у кући за стара и инвалидна лица, те услугу личног пратиоца. Центар за социјални рад брине и о седморо деце са сметњама у развоју која су смештена у домовима на територији Србије. Адекватна је подршка деци без родитељског старања која живе у хранитељским породицама. ,,У контакту смо са хранитељима. Имамо и изузетне примере. Једна девојчица је уписала војну школу, друга врло тежак и перспективан факултет“.

Председник Скупштине општине Мали Зворник Радован Тадић информисао је одборнике да је у току поступак исељења Општинског одбора Српске радикалне странке у зграду где су смештене остале политичке партије у Малом Зворнику, чиме ће се обезбедити просторија за геронтодомаћице, службу која ће старијим суграђанима пружати помоћ, негу и подршку.

Због интересовања јавности и бројних полемика које су вођене у прошлости, из скупштинског материјала издвајамо следеће фактографске чињенице:

Центру за социјални рад је, у току 2016. године, из буџета пренето 10.230.806 динара за права из социјалне заштите која финасира општина Мали Зворник. За права и услуге грађана у области социјалне заштите која финасира локална самоуправа (накнаде за једнократну новчану помоћ, накнаде у случају смрти за најсиромашније суграђане који немају породицу, накнаде за децу и омладину, накнаде за образовање), утрошено је 9.288.806 динара. Једнократне новчане помоћи лицима и породицама које се нађу у изузетно неповољној животној ситуацији, у укупном износу од 7.787.769 динара исплаћиване су за најнужније животне потребе, набавку огрева, плаћање комуналија, струје, прибављања личне документације, за куповину основних животних намирница, за лечење, набавку лекова и медицинских помагала. Захтеви су упућивани Центру за социјални ради и Комисији за доделу помоћи општине Мали Зворник која је своје предлоге достављала Општинском већу.
Поднет је 861 захтев за једнократну новчану помоћ, 853 захтева су позитивно решена, а шест је одбијено као неосновано. По закључку Општинског већа, донето је 187 решења о једнократној новчаној помоћи. Одобрење од Општинског већа се тражи када је једно лице или породица остварило трећи пут право на новчану помоћ.
За трошкове школарине троје деце, те трошкове превоза 21 ученика средњих школа из породица корисника права на новчану социјалну помоћ (НСП) и из социјално угрожених породица за школску 2015/2016 годину утрошено је 492.449 динара.
Посебан вид помоћи за 38 лица, захтевао је трошкове опремања и обиласка штићеника у домовима и на породичном смештају, те трошкове за набавку књига, школског прибора, рекреативних настава, екскурзија и матура, у износу од 549.100 динара.
Право на погребне трошкове за кориснике социјалне заштите користило је 14 породица. Исплаћено им је, укупно, 290.400 динара.
Право на накнаду из буџета за становање и живот користиле су две породице. Утрошено је 169.088 динара.
Корисници права на новчану социјалну помоћ и социјано угрожена лица остваривали су преко Црвеног крста Мали Зворник и право на народну кухињу. Ово право је у 2016. години користило 116 лица, односно 36 породица.
Према финансијском плану Центра за социјални рад Мали Зворник, за права и услуге грађана из области социјалне заштите која финансира локална заједница, из буџета општине Мали Зворник у 2017. години планирано је 11.000.000 динара.

Директор Дома здравља Мали Зворник др Драган Бојић, у образложењу Извештаја о пословању Дома здравља за 2016. годину и Финансијског плана за 2017. годину истиче да су овим документима одређени приходи и примања, расходи и издаци Дома здравља, а да ће локална здравствена установа подносити и посебан Годишњи извештај и Програм рада. Приходи, примања, расходи и издаци за 2017. годину пројектовани су у износу од 91.054.000 динара. У структури прихода и примања, највише учествују приходи и примања од Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО), са 81,04 одсто, следе приходи предвиђени у буџету општине Мали Зворник за 2017. годину, са 8,36 одсто и сопствени приходи Дома здравља од здравствених услуга, са 4,95 одсто. остатак су приходи из буџета Републике у износу од 3,84 одсто, намењени финансирању накнада за породиљско одсуство, приход од Националне службе за запошљавање по основу јавних радова за које је Дом здравља конкурисао за 2017. годину, у износу од 1,65 одсто и очекивани приход од донација физичких и правних лица, који не прелази 0,16 одсто.

Посебном Одлуком о изради Плана генералне регулације ,,Дринско приобаље у деловима катастарских општина узводно од Малог Зворника у општини Мали Зворник“ дефинисани су услови за уређење и изградњу у западном и југоисточном делу општине, на простору катастарских општина Сакар, Будишић, Читлук, Цулине и Велика Река. План Генералне регулације обухвата локације између Државног пута Iб реда број 28 и обале Дрине, са укупном, орјентационом површином од око 190 хектара. Приоритети су: заштита и унапређење квалитета животне средине, природа, еколошки развој и заштита, биодиверзитет, заштита и коришћење природног, културног наслеђа и предела, одбрана земље и цивилна заштита, уређење простора специјалне намене и од значаја у ванредним ситуацијама, инфраструктурни системи, саобраћајна и водна инфраструктура, заштита необновљивих извора и подстицање коришћења обновљивих извора енергије. Предлог усвојене Одлуке и предлог Одлуке о стратешкој процени утицај на животну средину Плана генералне регулације ,,Дринско приобаље у деловима катастарских општина узводно од Малог Зворника у општини Мали Зворник“ образложила је Гордана Василић, заменица начелнице Општинске управе.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић истиче да је у току озакоњење објеката и да се закон мора доследно поштовати. О овој проблематици дискутовало се и на састанку Мачванског управног округа. ,,Одржаћемо зборове месних заједница и објаснићемо суграђанима, уз помоћ стручних служби Општинске управе проблематику. Идеја је и да се у свакој месној заједници у приобаљу одреди и очува простор на коме се ништа не би могло градити, а користиће се за плаже.

Јевтић је похвалио предлог усвојене Одлуке о додели бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима за куповину куће са окућницом на селу на подручју општине Мали Зворник. По узору на искуства из Лознице, уз прилагођавање нашем стандарду и уз посебан Правилник о условима за доделу бесповратног новца. Укупна средства која се опредељују за ову намену износе 5.000.000 динара у 2017. години.

Одлуком о изменама одлука којима су одређене новчане казне за прекршаје, усклађене су висине новчаних казни са Законом о прекршајима.

Новим Правилником о додели једнократне новчане помоћи и помоћи у натури у општини Мали Зворник утврђено је да корисници који се изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе ово право могу да остваре највише три пута у току једне календарске године, а износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од просечне зараде по запосленом у овој општини. Комисију за за доделу новчане помоћи општине Мали Зворник чиниће три члана, представник Општинске управе, представник Центра за социјални рад и представник Дома здравља.

Новим Закључком утврђене су висине накнаде за рад председника и чланова управних и надзорних одбора установа чији је оснивач Скупштина општине: Библиотеке ,,17. септембар“, Центра за социјални рад, председнику и члановима Комисије Буџетског фонда за пружање подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја. Закључак је првенствено усклађен са новонасталом ситуацијом из чињенице да је 22. децембра 2016. усвојена Одлука о укидању Фонда за развој општине Мали Зворник.

Одборник Милош Милић (СПС) подсетио је овај сазив локалног парламента да је и раније инсистирао да се након гашења Фонда за развој поднесе детаљан припадајући извештај, упитавши да ли ће ускоро бити достављен одборницима на увид.
Председник општине Зоран Јевтић појаснио је да у овом тренутку не постоји Управни одбор Фонда за развој који би сачинио такав извештај. ,,Проблематика је комплекснија, предмет је разматрања јавног правобранилаштва јер проблеми у наплати постоје већ десет година. Неки кредити су ненаплативи, а неки су чак додељени и без жираната, противно тада утврђеним одлукама и правилницима. Како је Општинска управа преузела одређене надлежности након гашења Фонда за развој, стручне службе ће израдити извештај“.

Др Далибор Липовац, самостални одборник, члан одборничке групе Групе грађана ,,Снага народа’’, поставио је питање колико саветника има председник општине Мали Зворник, колика су њихова нето и бруто примања.
Председник општине Зоран Јевтић одговорио је да по систематизацији званично нема ниједног саветника.

На крају заседања, Јевтић је информисао одборнике о управо одржаном првом Сајму запошљавања, посети државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе Бојана Стевића, плановима за смањење незапослености и резултатима интересовања послодаваца и инвеститора за пословна улагања на територији општине Мали Зворник.

Седницом је председавао Радован Тадић, председник СО Мали Зворник. Поред 28 одборника, седници су присуствовали и председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић, заменик председника Милош Радојчић, начелница Општинске управе Вања Благојевић, чланови Општинског већа и стручни сарадници Општинске управе.
Скупштинску већину има одборничка група Српске напредне странке (СНС), уз подршку коалиционог партнера, одборника Социјалдемократске партије Србије (СДПС), Групе грађана ,,За бољи Мали Зворник’’ и Групе грађана ,,Снага народа”.

Фото: Мали Зворник Инфо

Видео запис: РТВ Лотел

Новинари: Далибор Крстић / Драга Прокопић

Share