Одлука о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Мали Зворник

На основу члана 39. став 1. тачка 5., а у вези члана 38. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14- др.закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 65. став 1. тачка 18. Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ бр. 21/18 и 04/21 ), на основу Закључка штаба за ванредне ситуације број 820-52/1 од 15.12.2021. године, Председник општине Мали Зворник, дана 15.12.2021. године доноси

 ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

На основу предлога Штаба за ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник, као и најаве РХМЗ Србије о новим снежним падавинама и процене да је територија општине Мали Зворник веома угрожена високим снежним падавинама протеклих дана и последицама које су настале: прекиди саобраћаја на бројним комуникацијама, прекиди у снабдевању електричном енергијом већег дела територије од недеље, 12. децембра 2021. године ПРОГЛАШАВА СЕ ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

Задужује се Штаб за ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник да буде у непрекидном заседању, да организује обављање послова сходно Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама и да ангажује оспособљена правна лица и друге организације у систему заштите и спасавања.

Правна лица, надлежне службе, јавна предузећа и др., дужни су да спроводе Одлуке које ће доносити Штаб за ванредне ситуације ради спровођења мера заштите и спасавања угроженог становништва, материјалних и културних добара, животиња, а у циљу ублажавања последица елементарне непогоде.

Одлуку објавити на званичној интернет презентацији општине Мали Зворник, на огласној табли у приземљу зграде општине, у медијима и доставити је службама – субјектима на територији општине.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник општине

Зоран Јевтић, с.р.

Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник: Предлог председнику општине Мали Зворник за проглашење ванредне ситуације на целој територији општине Мали Зворник

Извор: Општинска управа општине Мали Зворник / Штаб за ванредне ситуације

Закључак Штаба за ВС: Набавка агрегата за домаћинства

Share