Обавештење за пружаоце услуга смештаја: Крајњи рок за легализацију 6. октобар

Обавештење за пружаоце услуга смештаја

В А Ж Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Ј А  И  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за правна и физичка лица власнике категоризованих и некатегоризованих угоститељских објекте за смештаја на територији  општине Мали Зворник

Обавештавамо сва правна и физичка лица, која  пружају услуге смештаја у својим угоститељским објектима, свих типова, да ће Општинска управа, преко својих овлашћених инспекцијских служби,  појачати контролу законитости рада тих објеката, као и наплату и уплату боравишне таксе. Појачана контрола од стране надлежних инспекцијских служби спровешће се од 09. октобра 2017. године. Крајњи рок да легализујете рад својих објеката, односно категоризујете своје објекте за смештај код надлежног органа,  јер вам је то обавеза коју треба да испуните да би отпочели обављање угоститељске делатности – пружали услуге смештаја је 06. октобар 2017.године.

Предмет контроле биће пре свега, регистрација, категоризација и провера наплате и уплате  боравишне таксе, као и примена свих  других одредби Закона о туризму (“Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11- други закон, 93/12 и 84/15) и подзаконских аката који регулишу ову област: Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (“Сл.гласник РС“, бр. 83/16), Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката (“Сл.гласник РС“, бр. 48/12 и 58/2016), Правилника о минимално техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству (“Сл.гласник РС“, бр. 41/10), Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности (“Сл.гласник РС“, бр. 96/09), Одлуке о боравишној такси на територији општине Мали Зворник (“Сл.лист општине Мали Зворник“, бр. 3/10, 11/17 и 12/17) и Правилник о поступку категоризације угоститељских објеката за смештај брсте кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство на територији општине Мали Зворник (“Сл.лист општине Мали Зворник“, бр.10/17).

Посебну пажњу скрећемо на казнене одредбе Закона, члан 124. – 129а , а које су прописане за кршење одредби Закона и подзаконских аката, као и на члан 13. и 14. Одлуке о боравишној такси, где је прописана новчана казна за непоштовање ове одлуке у смислу наплате, плаћања и посебног исказивања износа боравишне таксе на рачунима.

Према Одлуци о боравишној такси, прописане су новчане казне за следеће прекршаје од стране пружалаца услуге смештаја: ако боравишну таксу наплати у већем или мањем износу од прописане, ако не наплати боравишну таксу са наплатом услуге смештаја, у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе и ако средства од наплаћене боравишне таксе не уплати на прописан уплатни рачун у року- 5 дана по истеку сваких 15 дана у месецу. Новчане казне за наведене прекршаје су: за правна лица 1.000.000,00 динара, за одговорно лице у правном лицу 75.000,00 динара, за предузетнике 250.000,00 динара, а за физичка лица 75.000,00 динара.

Неке од новчаних казни за кршење одредби закона о туризму и подзаконских аката који регулишу ову област, поред горе наведеног, а која ће бити предмет контроле:

*Обављање угоститељске делатности смештаја у објекту за који решењем надлежног органа није одређена категорија (некатегорисани) прописана је казна: за правна лица од 120.000,00  до 800.000,00 динара, а за одговорно лице у правном лицу од 15.000,00 до 30.000,00 динара; за предузетнике од 100.000,00 до 500.000,00 динара, а за физичка лица која обављају делатност у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству у износу од 50.000,00 до 150.000,00 динара;

* Обавља угоститељску делатност у кући, апартману, соби и сеоском туристичком домаћинству, а није потписао Уговор са туристичком организацијом, туристичком агенцијом, привредним субјектом или другим правним лицем преко кога физичка лица власници наведених објеката  могу да обављају наведену делатност и није га доставио надлежном општинском органу: за овај прекршај новчана казна  за физичка лица је 10.000,00 динара. Рок за достављање овог Уговора надлежном општинском органу је седам дана од дана уручења решења о категоризацији (Правилник о поступку категоризације угоститељских објеката за смештај брсте кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство на територији општине Мали Зворник).

На основу свега наведеног, позивају се сва правна и физичка лица која  већ издају своје објекте за смештај туристима, да изврше регистрацију и категоризацију својих. смештајних капацитета, власнивци категоризованих објеката код надлежног општинског органа да доставе Уговор преко кога ће обављати своју делатност, врше наплату и уплату прописане боравишне таксе, воде прописану евиденцију као и да испуне друге услове прописане законом и подзаконским актимаи и тиме свој рад ускладе са законом и избегнете санкције које су прописане законом

Више информација о самом поступку и начину како да се изврши категоризација смештајних капацитета, износу, начину наплате и уплате боравишне таксе можете добити преко сајта општине Мали Зворник на следећем линку: malizvornik.rs, или у просторијама општинске управе, канцеларија број 19, телефон 015/472-859.

                                 Обрадила                                                                                 Начелник Општинске управе

   Драгица Станковић, дипломирани економиста                            Вања Благојевић, дипломирани правник

                                                                                                                 

Насловна фотографија: Мали Зворник Инфо

Share