Наставак извештаја: VIII редовна седница Скупштине општине Мали Зворник

У петак, 9. јуна, одржана је VIII редовна седница Скупштине општине Мали Зворник којој је присуствовало 28 одборника. Локални парламент разматрао је 23 тачке дневног реда, које су одборници након образложења, расправе или разматрања усвојили.

Седницом је председавао Радован Тадић, председник Скупштине општине Мали Зворник. Поред одборника, учествовали су и председник Општине Мали Зворник Зоран Јевтић, заменик председника Милош Радојчић, чланови Општинског већа, начелница Општинске управе Вања Благојевић и стручни сарадници Општинске управе. Одсуствовао је заменик председника Скупштине општине Мали Зворник Драган Костјерчевић.

Скупштинску већину чини одборничка група Српске напредне странке (СНС), уз подршку коалиционог партнера, одборника Социјалдемократске партије Србије (СДПС), Групе грађана ,,За бољи Мали Зворник’’ и Групе грађана ,,Снага народа”.

Општинска управа општине Мали Зворник, у одговору на одборничко питање које је поставио представник одборничке групе СПС, Милош Милић, доставила је исцрпан Извештај Фонда за развој. Табеларни приказ обухвата укупно 150 корисника кредита, а размотрени су сви доступни подаци за период од протеклих 17 година, до гашења Фонда за развој, крајем 2016. године. Посебном Информацијом за одборнике, установљено је и прецизирано је ко су корисници осам кредита додељених без средстава обезбеђења, у периоду од 2000. до 2004. године, када је Управним одбором Фонда за развој председавао Миодраг Лазић: ,,Дрински шаран“ ДОО Мали Зворник (1.800.000), ,,Еко Дрина Фиш“ ДОО Мали Зворник (1.500.000), ,,Машинокомерц“ ДОО Мали Зворник (1.500.000), ЗПР,,Јована“ Будишић (500.000), ГП ,,Грађевинар“ Мали Зворник (400.000), САР Божић Ђорђе Амајић (350.000), ЗПР,,Волво“ Мали Зворник (300.000) и СЗТР ,,Пиколо“ Мали Зворник (200.000 динара).

У циљу што бољег праћења формирана је посебна Комисија са задатком да изврши контролу наменског трошења средстава. Обрада података извршена је на основу расположиве документације Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности.

У Информацији за одборнике, истакнуто је да се ,,из приложеног образложења може закључити да од самог старта није постојала воља да се кредит врати, јер није обезбеђен средством обезбеђења, а и у случајевима када је у неким тренуцимабила могућа наплата од корисника кредита то није учињено, да ли немарношћу или намером, тема је којом се свакако треба бавити“.

Начелница Општинске управе Вања Благојевић након образложења истиче да се, путем консултација са јавним правобранилаштвом, за угашене предузетничке радње и њихове жиранте разматра, могућност покретања солидарне тужбе више физичких лица.
Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић оцењује да је након дугог периода затишја обезбеђена квалитетна информација о деликатном проблему који је вишегодишњи предмет интересовања локалне јавности.

Начелница Општинске управе Вања Благојевић образложила је Предлог Измена и допуна Кадровског плана за Општинску управу и Општинско правобранилаштво општине Мали Зворник за 2017. годину. Ради усклађивања звања запослених за свако радно место са стварном стручном спремом, предложене су измене раније донетог Кадровског плана, у децембру 2016. године. Кадровски план је усклађен и са прописима да у звању самосталног саветника може бити одређено највише до 20 одсто службеника. Разврставање положаја у групе заснива се на процени обима овлашћења и обима одговорности које сваки положај има с обзиром на прописе о раду органа у коме се положај налази. Извршилачка радна места разврставају се тако што се на опис свих послова радног места примене мерила за процену радног места и потом одреди звање које најбоље одговара радном месту. Мерила за процену радног места јесу: сложеност послова, самосталност у раду, одговорност, пословна комуникација и компетентност. Разликујемо службенике на положају, службенике – извршиоце и намештенике. У складу са Законом о максималном броју запослених у јавном сектору, због привременог повећаног обима посла, предвиђено је ангажовање 10 лица на одређено време, што подразумева и два извршиоца на одређено време у кабинету председника општине. У складу са Одлуком о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора општине Мали Зворник, предвиђено је укупно 52 извршилаца за 2017. годину.

У наставку заседања локалног парламента, усвојени су: Извештај о раду и финансијском пословању ЈКП ,,Дрина“ за 2016. годину, Извештај о пословању Црвеног крста Мали Зворник за 2016. годину и План рада Црвеног крста за 2017. годину, Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Мали Зворник за 2017. годину, годишњи Програм мера и радова на смањењу ризика од поплава, Одлука о формирању јединице Цивилне заштите опште намене за територију општине Мали Зворник.

Директор ЈКП ,,Дрина“ Драган Чикарић истакао је да је за годину дана начињен значајан помак. Извештај је сачињен за целу протеклу годину, али је могуће одвојити и два пресека, пре и после извршења примопредаје дужности директора. Однос прихода и расхода је током мандата претходног руководиоца био изузетно неповољан. ,,Потраживања на дан примопредаје дужности износила су 64 милиона динара, а дуговања која не застаревају су 25 била милиона. Данашња потраживања су 42 милиона, а дуговања 18 милиона. Ликвидност нам је ослабило учешће прихода од основне делатности у укупним приходима од 52 одсто. Проценат наплате потраживања је повећан, али још увек није на задовољавајућем нивоу. Деловали смо у условима дневне ликвидности, измиривали смо обавезе према добављачима, не увек у складу према потребама и пожељном динамиком. Били смо и 12 дана у блокади, што нам је донело бројне компликације. Ипак, истакао бих да данас дугујемо свега 500.000 динара ЈП ,,Србијагас“, које нас је континуирано засипало рачунима. Значајно смо умањили и дуговања према ЈП ЕПС и КЈП ,,Наш Дом“ Лозница. Желимо да начинимо искорак и постигнемо организационо и финансијски виши ниво. Ускладили смо наш акт о систематизацији и акт о процени ризика са Законом, реалним потребама и стањем.

ЈКП ,,Дрина“ је уз пуну сарадњу и разумевање оснивача, руководства општине и већег дела Општинске управе, наставила активност инвестирања и градње, а из те делатности је могуће и на крају пословне године остварити значајнију добит. ,,Урађена је реконструкција око 1230 метара водоводних цеви пресека Ø 110 мм, од Основне школе ,,Браћа Рибар“ у Доњој Борини до резервоара ,,Гај“ у Брасини, чиме се припремамо за повећање броја корисника водовода у новој фази. Урађен је и већи број планских и пројектних докумената за предвиђене радове, а припремамо се у наредном инвестиционом периоду улажемо у објекте од суштинског значаја за лоалну самоуправу, изградњу градске топлане, завршетак изградње Водоводног система Доња Трешњица – Амајић – Цулине када обезбедимо све грађевинске дозволе. Планирамо реконструкцију топловода и подстаница у склопу градње топлане, другу фазу отклањања последица поплава из 2014. године у Доњој Борини и Брасини и градњу секундарних водовода у насељима: Жарковићи, Јовановићи, Станковићи, Несторовићи и Амбариште. Планиране су и иновације фреквентним управљањем пумпама на водоводу, како бисмо остварили велике уштеде у потрошњи електричне енергије. Управо смо добили и донацију Јапана, камион смећар за уске и тешко проходне улице“.

Влада Јапана је, кроз програм пројеката за основне потребе становништва (ПОПОС,) из области заштите животне средине, определила ЈКП „Дрина“ 63.400 € за набавку камиона смећара и 50 контејнера.

Председник општине је оценио да је наслеђено катастрофално стање у ЈКП ,,Дрина“. ,,Ми смо уложили напор да предузеће напредује. И јесте. Желимо да имају реалне приходе од својих делатности. Утицаћемо и на решење неких хроничних проблема, због кварова или недостатка опреме за одвоз смећа. Мешовита комисија са приватним предузетницима размотиће како да се ефикасније уклања смеће са територије општине Мали Зворник“, казао је Јевтић.

Секретар Црвеног крста Мали Зворник Драган Николић, образложио је Извештај о пословању Црвеног крста Мали Зворник за 2016. годину и План рада Црвеног крста за 2017. годину, уз напомену да је немогуће предвидети све последице и поступке у случају елементарних непогода, попут оних из 2014. године, али су искуства Црвеног крста у помоћи локалном становништву изузетна и драгоцена.

Одлуку о висини накнаде за ванредни превоз на општинским путевима и улицама на територији општине Мали Зворник, након излагања заменице начелника Општинске управе Гордане Василић, коментарисао је одборник Милош Милић (СПС). ,,Битно је уредити категоризацију путева за дугорочно очување путне инфраструктуре, а могуће је и приходовати од фирми и појединаца које ванредним оптерећењем нарушавају путну конструкцију. Кључно питање је како ћемо установити прекорачење осовинског оптерећења, ако немамо доступну аутоматску вагу. Требе дефинисати да ли желимо лако или теже оптерећење, избегавати популарно бетонирање, а поспешити асфалтирање (асфалтне засторе).“

Председник општине Зоран Јевтић сматра да је ову Одлуку потребно донети и дорађивати је након одређеног искуства у примени.

Стручни сарадник Општинске управе за послове одбране Драган Ракић, изложио је предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде ИИ реда за подручје општине Мали Зворник за 2017. годину, годишњи Програм мера и радова на смањењу ризика од поплава.

Одборник Младен Савић (СНС) наглашава да је квалитет појединих објеката, изграђених за заштиту становништва и објеката, након поплава 2014. године, непримерено лош, а заказали су и извођачи и надзор на нивоу државе која је финансирала пројекте попут брана таложница и путне инфраструктуре. ,,Паре су потрошене за преградне бране, а са вишком воде, у првом поплавном таласу, те бране су попуњене наносима“.
Зоран Јевтић каже да је присуствовао примопредаји преградних брана и верује да су предвиђене да приме први талас, а потом да се очисте од наноса како би задржале следеће бујичне поплаве.

Милош Милић сматра да су противерозивне мере значајније. Он још једном предлаже да се путем прекограничних пројеката сарадње изради нова стратегија пошумљавања. ,,Тако можемо добити средства из претприступних фондова Европске уније (Инструмент за претприступну помоћ ИПА). Елаборате раде лиценциране куће, попут Шумарског факултета. Нико није у потпуности сагледао сву силину наноса и количину материјала из бујица и клизишта. То су најефикасније мере превенције, којим можемо избећи пустошење у угроженим зонама и подручјима“.

Одлуком о формирању јединице Цивилне заштите опште намене за територију општине Мали Зворник, образује се јединица цивилне заштите опште намене, ранга вода. Имаће 55 припадника, разврстаних у шест одељења, као привремени састав сачињен од добровољаца и радно способног становништва, као и запослених за извршавање послова заштите и спасавања.

Изменом Одлуке о Општинском правобранилаштву, на начин да се извештаји о раду достављају, након Општинског већа и Скупштини општине, допринеће се обавештености локалне скупштине о поступцима и догађајима од значаја за општину Мали Зворник, односно транспарентности рада Општинског правобранилаштва.

Дипломирани машински инжењер из Малог Зворника, Драган Сикирић, нови је председник Надзорног одбора ЈКП ,,Дрина“, а његов колега Звонко Цвијић из Радаља именован је за члана НО. Усвојено је и Решење о образовању Комисије за планове општине Мали Зворник.

Фото галерија: Мали Зворник Инфо

Новинар – сарадник: Далибор Крстић

Архива: Мали Зворник Инфо

Извештај: VIII редовна седница Скупштине општине Мали Зворник

Share