Најава тринаесте редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

Тринаеста (XIII) редовна седница Скупштине општине Мали Зворник одржаће се у понедељак 20. децембра, сa почетком у 10.00 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, уз поштовање прописаних мера које се односе на одржавање социјалне дистанце и обавезно ношење заштитних маски. Одборници ће, како је првобитно најављено, размотрити 20 тачака дневног реда:

Д н е в н и  р е д:

Предлог Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2022. годину.

Буџет општине Мали Зворник за 2022. годину, састојаће се од: Прихода и примања у износу од 621.195.000,00 динара и расхода и издатака у износу од 689.931.050,00 динара. Буџетски дефицит у износу од 68.736.050,00 динара, биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 61.236.050,00 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 7.500.000,00 динара. Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 11.000.000,00 динара. Ова средства користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Апропријација („буџетска ставка”) је одлуком о буџету локалне власти дато одобрење за трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску годину.

Председник општине, на предлог органа надлежног за финансије, доноси решење о употреби текуће буџетске резерве. Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 1.000.000,00 динара, и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Предлог Кадровског плана за Општинску управу и посебне организационе јединице општине Мали Зворник за 2022. годину.

Планирани број запослених у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник за 2022. годину је 50, а обухвата раднике Општинске управе (39) са помоћним особљем (6), Општинско јавно правобранилаштво (1), раднике ангажоване на одређено време због повећаног обима посла (6) и кабинет председника општине (4) који ће чинити три саветника и један помоћник председника. Кабинет председника општине обавља саветодавне и протоколарне послове, послове односа са јавношћу и административно-техничке послове који су од значаја за рад председника општине, као и привлачење инвестиција, управљање пројектима и праћење реализације буџета за инвестиције. Могу бити задужени за економски развој, развој месних заједница, урбанизам, туризам, здравство, комуналне и друге делатности од значаја за општину Мали Зворник.

У 2022. години ново запошљавање ће се вршити у складу са чланом 27. Закона о буџетском систему и Кадровским планом за 2022. годину, с тим што је реализација запошљавања условљена и расположивом масом средстава за плате обезбеђених овом одлуком.

Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених. У буџетској 2022. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса, предвиђених посебним и поједначним колективним уговорима, за директне и индирекне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2022. години. Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2022. годину.

У Општинској управи општине Мали Зворник у току 2021. године једно лице је отишло у старосну пензију, док су четири лица засновала радни однос на неодређено време. У члану 79. Закона регулисано је питање допуштености попуњавања радног места, где стоји, да радно место може да се попуни кад се испуне два услова а то је да је радно место предвиђено Правилником и да је његово попуњавање предвиђено Кадровским планом за текућу годину, те да кад се оба услова испуне, руководилац органа, службе или организације одлучује да ли је потребно да се радно место попуни.

Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже од Новог моста до моста на реци Радаљ у КО Мали Зворник, општина Мали Зворник.

Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп на локалитету „Црвене Стене” на КО Будишић.

Предлог Одлуке да се израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за површински коп на локалитету „Црвене Стене” на КО Будишић.

Разматрање Програма пословања ЈКП „Дрина” Мали Зворник за 2022. годину.

Разматрање Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник о усвајању посебног Програма коришћења средстава и субвенција из буџета општине Мали Зворник за 2022. годину.

Избор заменика председника општине Мали Зворник.

Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Мали Зворник.

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник.

Предлог Одлуке о додели текуће субвенције ЈКП „Дрина” Мали Зворник.

Предлог Решења о висини родитељског додатка.

Предлог Решења о констатовању престанка дужности директора ЈКП „Дрина” Мали Зворник, дипломираног инжењера машинства Драгана Чикарића, пре истека периода на који је именован, а на основу поднете оставке на ту функцију.

Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник. Предложени кандидат, до именовања директора на основу спорведеног јавног конкурса, а најдуже до једне године, је Звонко Цвијић, дипломирани инжењер машинства.

Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Дрина” Мали Зворник.

Предлог Решења о именовању Комисије за избор директора ЈКП „Дрина” Мали Зворник.

Предлог Решења о констатовању престанка функције члана Надзорног одбора Библиотеке „17. септембар” Мали Зворник.

Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Библиотеке „17. септембар” Мали Зворник.

Одборничка питања.

Разно.

Седницу ће водити председник Скупштине општине Мали Зворник Радован Тадић. Скупштинску службу представљају секретар Скупштине општине Мали Зворник Слађана Марковић и Зорица Зељковић, шеф Службе за стручне послове органа општине.

До овог заседања локалног парламента, одборници Скупштине општине Мали Зворник су:

СНС – СДП – СНП: „Александар Вучић – За нашу децу”, коалиција коју чине Српска напредна странке, Социјалдемократска партија Србије и Српска народна партија, од средине 2021. године уједињена са Српским патриотским савезом (СПАС) – Александар Шапић: „Победа за Мали Зворник”: 1. Радован Тадић, 2. Драган Савић, 3. Тања Перић, 4. Слађана Јокић, 5. Милисав Деспотовић, 6. Драгана Несторовић, 7. Лидија Стојановић, 8. Јован Антонић, 9. Светлана Тадић, 10. Милена Петковић, 11. Александар Средојевић, 12. Александар Андрић, 13. Мевлудин Карић, 14. Јела Врачевић, 15. Миљана Јовановић, 16. Миленко Јовић, 17. Владан Тодоровић, 18. Горан Видаковић.

СПС – „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије”: 19. Милош Милић, 20. Богдан Дукић, 21. др Марко Стевановић, 22. др Гордана Цмиљановић, 23. Весна Самарџић, 24. Жељко Илић, 25. Милијана Радојчић.

СРС – „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка”: 26. Раде Мишић.

Група грађана „Снага народа” др Милан Лукић: 27. др Милан Лукић, 28. Александар Деспотовић, 29. Љиљана Тохољ.

Опширнији медијски извештај и видео-запис објавиће регионални електронски медији након завршетка седнице локалног парламента.

Д.В.К. 

Share