Најава двадесете редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

Редовна, XX седница Скупштине општине Мали Зворник одржава се у уторак, 20. децембра, сa почетком у 10.00 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник.
 
Одборници ће, како је првобитно најављено, размотрити 31 тачку дневног реда.
 
Дневни ред:
 
1. Предлог Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2023. годину.
 
Према овом предлогу, буџет општине Мали Зворник за 2023. годину састојаће се од: прихода и примања у износу од 612.445.000,00 динара и расхода и издатака у износу од 673.445.000,00 динара.
 
Буџетски дефицит у износу од 61.000.000,00 динара, биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 56.000.000,00 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 5.000.000,00 динара.
 
Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 11.000.000,00 динара.
 
2. Предлог Кадровског плана за Општинску управу и посебне организационе јединице општине Мали Зворник за 2023. годину.
 
Нацрт кадровског плана припрема се у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом буџета јединице локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом.
 
3. Предлог Одлуке о усвајању Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Мали Зворник са Акционим планом за период 2021. до 2025. године.
 
4. Предлог Одлуке о изради друге измене Просторног плана општине Мали Зворник.
 
5. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду општинског Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник за 2022. годину.
 
6. Предлог Закључка о усвајању Годишњег плана рада општинског Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник за 2023. годину.
 
7. Разматрање Програма пословања Јавног комуналног предузећа (ЈКП) „Дрина” Мали Зворник за 2023. годину.
 
8. Разматрање Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа (ЈКП) „Дрина” Мали Зворник о усвајању Посебног програма коришћења средстава и субвенција из буџета Општине Мали Зворник за 2023. годину.
 
9. Разматрање Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа (ЈКП) „Дрина” Мали Зворник о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Дрина” за 2022. годину, број 01-870/2 од 28. октобра 2022. године.
10. Разматрање тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник за период од 1. јануара до 30. септембра 2022. године.
 
11. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима.
 
12. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о водоводу и канализацији.
 
13. Предлог Одлуке о додели текуће субвенције ЈКП „Дрина” Мали Зворник.
 
14. Предлог Решења о висини родитељског додатка.
 
15. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о економској цени услуга у предшколској установи.
 
16. Предлог Одлуке о покретању поступка за утврђивање јавног интереса за непотпуну експропријацију и административни пренос непокретности у катастарској општини (КО) Сакар.
 
Поступак се покреће ради изградње фекалне канализације у насељу Сакар на територији општине Мали Зворник, а у оквиру државног пројекта „Чиста Србија”.
 
17. Предлог Програма отуђења, прибављања и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Мали Зворник за 2023. годину.
 
Овим предлогом програма обухваћене су и наведене парцеле које су предвиђене за отуђење, прибављање и издавање у закуп, као и начин спровођења поступка отуђења, прибављања и давања у закуп грађевинског земљишта.
 
18. Извештај Стручне комисије за праћење реализације мера енергетске транзиције о реализованим активностима програма за енергетску санацију породичних кућа на територији општине Мали Зворник за 2021/2022. годину.
 
19. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22.
 
20. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22.
 
21. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Мали Зворник.
 
22. Предлог Решења о измени и допуни решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник.
 
23. Предлог Решења о измени и допуни Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Мали Зворник.
 
24. Предлог Решења о образовању Комисијe за обраду и контролу захтева поднетих по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник.
 
25. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Браћа Рибар” Доња Борина.
 
26. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Браћа Рибар” Доња Борина.
 
27. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић” Мали Зворник.
 
28. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић” Мали Зворник.
 
29. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације општине Мали Зворник.
 
30. Одборничка питања.
 
31. Разно.
 
Седницу ће водити председник Скупштине општине Мали Зворник Радован Тадић. Скупштинску службу представљају секретар Скупштине општине Мали Зворник Слађана Марковић и Зорица Зељковић, шеф Службе за стручне послове органа општине.
 
Одборници Скупштине општине Мали Зворник су:
 
СНС – СДП – СНП: „Александар Вучић – За нашу децу”, коалиција коју чине Српска напредна странке, Социјалдемократска партија Србије и Српска народна партија, од средине 2021. године уједињена са Српским патриотским савезом (СПАС) – Александар Шапић: „Победа за Мали Зворник”: 1. Радован Тадић, 2. Драган Савић, 3. Тања Перић, 4. Слађана Јокић, 5. Милош Радојчић, 6. Драгана Несторовић, 7. Лидија Стојановић, 8. Јован Антонић, 9. Светлана Тадић, 10. Милена Петковић, 11. Александар Средојевић, 12. Александар Андрић, 13. Мевлудин Карић, 14. Јела Врачевић, 15. Миљана Јовановић, 16. Миленко Јовић, 17. Владан Тодоровић, 18. Горан Видаковић.
 
СПС – „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије”: 19. Милош Милић, 20. Богдан Дукић, 21. др Марко Стевановић, 22. др Гордана Цмиљановић, 23. Весна Самарџић, 24. Жељко Илић, 25. Милијана Радојчић.
 
СРС – „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка”: 26. Раде Мишић.
 
Група грађана „Снага народа” – др Милан Лукић: 27. др Милан Лукић, 28. Александар Деспотовић, 29. Љиљана Тохољ.
 
Опширнији медијски извештај и видео-запис са седнице локалног парламента објавиће регионални електронски медији након завршетка седнице локалног парламента.
 
Д.В.К.
Share