Најава двадесет треће редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

Редовна, XXIII седница Скупштине општине Мали Зворник биће одржана у понедељак, 29. маја, у сали Скупштине општине Мали Зворник.

Одборници ће, како је најављено, од 10.00 часова разматрати 20 тачака дневног реда:

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2022. годину:

Укупно остварени приходи и примања, са пренетим и неутрошеним средствима из ранијих година, за 2022. годину утврђени су у износу од 731.782.610,75, а расходи и издаци у износу од 690.959.920,60 динара. Вишак прихода и примања, у износу од 40.822.690,15 динара, пренет је у наредну 2023. годину.

Завршни рачун буџета општине Мали Зворник за 2022. годину садржи:

Биланс стања на дан 31, децембар 2022. године;

Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године;

Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године;

Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године;

Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године;

Oбразложење одступања између одобрених средстава и извршења у 2022. години;

Извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у 2022. години;

Извештај о извршеним променама апропријације („буџетске ставке”) у 2022. години;

Извештај о примљеним донацијама и задужењима на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова буџета општине Мали Зворник на дан 31. децембар 2022. године;

Мишљење овлашћеног ревизора;

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета општине Мали Зворник на дан 31. децембар 2022. године.

Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу и уређење туристичко рекреативне зоне од подвожњака – скретање за Петковиће до скретања за Крстиће у Доњој Борини, општина Мали Зворник.

Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ у укупној дужини од 9544,00 метара и ширини појаса 20 метара, са изградњом црпних станица за сваки засеок, општина Мали Зворник.

Предлог Одлуке о измени и допуни Просторног плана општине Мали Зворник.

Предлог Одлуке да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину за измену и допуну Просторног плана општине Мали Зворник.

Извештај о раду Центра за социјални рад „Мали Зворник” за 2022. годину.

Извештај Центра за социјални рад „Мали Зворник” о правима из социјалне заштите која се финансирају из буџета општине за 2022. годину.

Програм рада Центра за социјални рад „Мали Зворник” за 2023. годину.

Извештај о раду и финансијском пословању Јавног комуналног предузећа (ЈКП) „Дрина” Мали Зворник за 2022. годину.

Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку о усвајању финансијског извештаја ЈКП „Дрина” Мали Зворник за 2022. годину.

Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају ЈКП „Дрина” Мали Зворник за 2022. годину.

Разматрање тромесечног извештаја ЈКП „Дрина” Мали Зворник о реализацији Програма пословања за период од 1. јануара до 31. марта 2023. године.

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Општинског правобранилаштва општине Мали Зворник.

Предлог Одлуке о накнади услуге обиласка „Подземног града Карађорђевића” у Малом Зворнику, обиласка Хидроелектране „Зворник” и пружању услуге вожње сплавом – катамараном по Зворничком језеру.

Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад „Мали Зворник”.

Предлог Решења о именовању директора Библиотеке „17. септембар” у Малом Зворнику.

Усвајањем ових Решења, одборници локалног парламента још једном би указали поверење Биљани Којић, дипломираном правнику из Радаља и Славојки Спасеновић, дипломираном аналитичару заштите животне средине из Доње Трешњице.

Сагласност за именовање Биљане Којић за директора Центра за социјални рад „Мали Зворник” у Малом Зворнику дало је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, актом број 119-01-59/2023-09 од 13. априла 2023. године.

Директор Библиотеке шабачке је као директор Библиотеке која обавља матичне функције за Библиотеку „17 септембар”, Скупштини општине Мали Зворник доставила Сагласност за именовање Славојке Спасеновић из Доње Трешњице за директора Библиотеке „17 септембар” у Малом Зворнику актом број 68/19 од дана 15. маја 2023. године.

Предлог Решења о разрешењу члана Локалног савета за запошљавање општине Мали Зворник.

Предлог Решења о именовању члана Локалног савета за запошљавање општине Мали Зворник.

Одборничка питања.

Разно.

Седницу ће водити председник Скупштине општине Мали Зворник Радован Тадић. Скупштинску службу представљају секретар Скупштине општине Мали Зворник Слађана Марковић и Зорица Зељковић, шеф Службе за стручне послове органа општине.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник су: СНС-СДПС-СНП: „Александар Вучић – За нашу децу”, коалиција коју чине Српска напредна странке, од средине 2021. године уједињена са Српским патриотским савезом (СПАС) – Александар Шапић: „Победа за Мали Зворник”, Социјалдемократска партија Србије и Српска народна партија: 1. Радован Тадић, 2. Драган Савић, 3. Тања Перић, 4. Слађана Јокић, 5. Милош Радојчић, 6. Драгана Несторовић, 7. Лидија Стојановић, 8. Јован Антонић, 9. Светлана Тадић, 10. Милена Петковић, 11. Александар Средојевић, 12. Александар Андрић, 13. Мевлудин Карић, 14. Јела Врачевић, 15. Миљана Јовановић, 16. Миленко Јовић, 17. Владан Тодоровић, 18. Горан Видаковић.

СПС – „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије”: 19. Милош Милић, 20. Богдан Дукић, 21. др Марко Стевановић, 22. др Гордана Цмиљановић, 23. Весна Самарџић, 24. Жељко Илић, 25. Милијана Радојчић.

СРС – „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка”: 26. Раде Мишић.

Група грађана „Снага народа” – др Милан Лукић: 27. др Милан Лукић, 28. Александар Деспотовић, 29. Љиљана Тохољ.

Чланови Општинског већа општине Мали Зворник су: Драган Николић – дипломирани просторни планер из Радаља, Бранко Јовић – електричар из Радаља, Ранисав Бајуновић – просветни радник из Малог Зворника, Бојан Трифуновић – електричар из Будишића и Александар Врачевић – дипломирани технолог из Цулина.

Детаљан медијски извештај и видео-запис са седнице Скупштине општине Мали Зворник објавиће регионални електронски медији након завршетка седнице локалног парламента.

Д.В.К.

Share