Најава двадесет прве редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

Редовна, XXI седница Скупштине општине Мали Зворник одржава се у понедељак, 27. фебруара, са почетком у 10.00 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник

Одборници ће, како је најављено, размотрити 20 тачака дневног реда:

Дневни ред:

I Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2023. годину.

Овај Ребаланс буџета ради се због промена у структури, како у оквиру прихода и примања буџета, тако и у структури расхода и издатака буџета.

Према предлогу првог ребаланса, буџет општине Мали Зворник за 2023. годину, састоји се од: прихода и примања у износу од 650.900.000,00 динара и расхода и издатака у износу од 709.700.000,00 динара.

Приходи и примања буџета општине Мали Зворник за 2023. годину и пренета неутрошена средства из претходних година овом Одлуком се планирају у износу од 709.700.000,00 динара и увећани су за 36.255.000,00 динарa у односу на претходни план.

Буџетски дефицит у износу од 58.800.000,00 динара, биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 40.800.000,00 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 18.000.000,00 динара.

Ребаланс буџета врши се у току фискалне године ако се донесе закон или други пропис који за резултат има повећање или смањење планираних прихода или повећање планираних расхода, ако дође до повећања прихода или расхода, а које за резултат имају веће одступање како на страни прихода, тако и на страни расхода буџета.

II Извештај о раду Општинског већа и руководства општине Мали Зворник у периоду од 1. јула до 31. децембра 2022. године.

Општинско веће, као орган који усклађује остваривање функција председника општине и Скупштине општине, и који врши контролно-надзорну функцију над радом општинске управе, одржало је у извештајном периоду пет редовних и 11 телефонских седница, на којима је утврђивало предлоге одлука и акте које доноси скупштина, непосредно је извршавало и старало се о извршавању одлука и других аката скупштине општине, у вршењу надзора над радом општинске управе поништавало је или укидало акте општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком коју је донела Скупштина општине, затим решавало у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга општине и уједно помагало председнику општине у вршењу других послова из његове надлежности.

Статутом општине Мали Зворник у члану 67. утврђено је да Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и пет чланова Општинског већа. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине тајним гласањем, на период од четири године, већином од укупног броја одборника. Председник општине је председник Општинског већа. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника општине.

Чланови Општинског већа које бира Скупштина општине не могу бити истовремено и одборници, а могу бити задужени за једно или више подручја из надлежности општине, полазећи од њихове стручности, знања и способности.

III Извештај о раду Црвеног крста Мали Зворник за 2022. годину.

IV План рада Црвеног крста Мали Зворник за 2023. годину.

V Извештај о извршеној теренској контроли од стране Комисије за обраду и контролу захтева поднетих по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2021. годину.

VI Годишњи извештај о раду Савета за здравље општине Мали Зворник за период од јануара 2022. године до децембра 2022. године.

VII Разматрање Извештаја Јавног комуналног предузећа (ЈКП) „Дрина” Мали Зворник о реализацији Програма пословања за период од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године.

VIII Предлог Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности у катастарској општини Доња Борина.

IX Предлог Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности у катастарској општини Доња Трешњица.

X Предлог Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију (потпуну и непотпуну) и административни пренос непокретности у катастарској општини Радаљ и катастарској општини Мали Зворник.

XI Предлог Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности у катастарској општини Будишић.

XII Предлог Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности у Катастарској општини Велика Река.

XIII Предлог Одлуке о образовању Комисије за стамбена питања.

XIV Предлог Одлуке о оснивању Савета за родну равноправност.

XV Предлог Решења о образовању Комисије за родну равноправност.

XVI Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Милош Гајић” Амајић.

XVII Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Милош Гајић” Амајић.

XVIII Предлог Решења о давању претходне сагласности за расписивање јавног конкурса за именовање директора Библиотеке „17. септембар”.

XIX Одборничка питања.

XX Разно

Седницу ће водити председник Скупштине општине Мали Зворник Радован Тадић. Скупштинску службу представљају секретар Скупштине општине Мали Зворник Слађана Марковић и Зорица Зељковић, шеф Службе за стручне послове органа општине.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник су:

СНС-СДПС-СНП: „Александар Вучић – За нашу децу”, коалиција коју чине Српска напредна странке, од средине 2021. године уједињена са Српским патриотским савезом (СПАС) – Александар Шапић: „Победа за Мали Зворник”, Социјалдемократска партија Србије и Српска народна партија: 1. Радован Тадић, 2. Драган Савић, 3. Тања Перић, 4. Слађана Јокић, 5. Милош Радојчић, 6. Драгана Несторовић, 7. Лидија Стојановић, 8. Јован Антонић, 9. Светлана Тадић, 10. Милена Петковић, 11. Александар Средојевић, 12. Александар Андрић, 13. Мевлудин Карић, 14. Јела Врачевић, 15. Миљана Јовановић, 16. Миленко Јовић, 17. Владан Тодоровић, 18. Горан Видаковић.

СПС – „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије”: 19. Милош Милић, 20. Богдан Дукић, 21. др Марко Стевановић, 22. др Гордана Цмиљановић, 23. Весна Самарџић, 24. Жељко Илић, 25. Милијана Радојчић.

СРС – „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка”: 26. Раде Мишић.

Група грађана „Снага народа” – др Милан Лукић: 27. др Милан Лукић, 28. Александар Деспотовић, 29. Љиљана Тохољ.

Чланови Општинског већа општине Мали Зворник су: Драган Николић – дипломирани просторни планер из Радаља, Бранко Јовић – електричар из Радаља, Ранисав Бајуновић – просветни радник из Малог Зворника, Бојан Трифуновић – електричар из Будишића и Александар Врачевић – дипломирани технолог из Цулина.

Опширнији медијски извештај и видео-запис са седнице Скупштине општине Мали Зворник објавиће регионални електронски медији након завршетка седнице локалног парламента.

Фото архива: Мали Зворник инфо

Д.В.К.

Share