Најава двадесет пете редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

Редовна, XXV седница Скупштине општине Мали Зворник биће одржана у четвртак, 31. августа, у сали Скупштине општине Мали Зворник.

Одборници би, како је најављено, од 10.00 часова разматрали 21 ставку, али је већ сада извесно да ће се пред локалним парламентом наћи и предлози Општинског већа за измену и допуну дневног реда новим тачкама.

Д н е в н и  р е д:

Извештај о извршењу буџета општине Мали Зворник за период од 1. јануара до 30. јуна године.

Текући приходи и примања буџета општине Мали Зворник, у периоду од од 1. јануара до 30. јуна године, остварени су у износу од 293.906.692,17 динара, односно 39,63% у односу на план. Пренета средства из ранијих година износе 40.822.690,15 динара, тако да укупно остварен приход и примања са пренетим средствима – суфицитом износи 334.729.383,32 динара или 45,49% у односу на план.

Расходи и издаци буџета, у разматраном периоду, износе 258.523.136,91 динара или 35.14 % у односу на укупно планиране расходе. Извршавани су углавном текући расходи и један број инвестиција. Извршење расхода код свих буџетских корисника у складу је са планираним апропријацијама,

Апропријација („буџетска ставка”) је одлуком о буџету локалне власти дато одобрење за трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску годину.

Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели број 1036/5 КО Доња Борина.

Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели број 1036/5 КО Доња Борина, општина Мали Зворник.

Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели број 551/1 КО Мали Зворник.

Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели број 551/1 КО Мали Зворник, општина Мали Зворник.

Предлог Решења о исправци техничке грешке у одлуци број 060 – 372 од 14. јула 2023. године.

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник.

Усвајањем ове Одлуке, члан Штаба биће Драган Крстић, вршилац дужности директора ЈКП „Дрина” Мали Зворник, који на том месту замењује бившег директора Звонка Цвијића.

Предлог Одлуке о ослобађању грађана од плаћања накнаде за прикључење на мрежу система даљинског грејања и других питања.

Према овом предлогу Одлуке, стамбени и пословни простори, који се снабдевају топлотном енергијом са заједничке подстанице, ослобађају се плаћања накнаде за прикључење, ако поднесу захтев за прикључење у периоду од дана ступања ове одлуке на снагу до 20. септембра 2023. године.

После наведеног рока, захтеви за прикључење на мрежу даљинског грејања у току ове године се неће примати.

Власници стамбених и пословних објеката плаћају трошкове радова и материјала за прикључење према важећем ценовнику.

Власници стамбених и пословних објеката који желе да се прикључе на мрежу даљинског грејања, дужни су да уграде опрему за мерење – расподелу и регулисање потрошње, уз могућност плаћања на рате – путем споразума.

Корисници, који се бесплатно, на основу ове одлуке прикључе на мрежу даљинског грејања, морају остати на мрежи система даљинског грејања најмање 24 месецa.

Обавезује се ЈКП „Дрина” Мали Зворник да изнађе могућност за прикључење свих заинтересованих правних и физичких лица на мрежу даљинског грејања на целој територији општине Мали Зворник.

Предлог Решења о формирању Комисије за спровођење поступка писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали Зворник – стамбеног објекта који се у земљишном регистру води као породична стамбена зграда са земљиштем за редовну употребу на катастарској парцели 365/8 КО Будишић.

Разматрање тромесечног извештаја Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник о реализацији Програма пословања за период од 1. јануара до 30. јуна 2023. године.

Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Дрина” Мали Зворник (број 060-375 од 14. јула 2023. године).

Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник.

Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Мали Зворник.

Одлуком о општинском правобранилаштву прописано је да општина може да има заменика општинског правобраниоца општине Мали Зворник, чији је коефицијент неопходно утврдити, те је Општинско веће предложило Скупштини општине да Одлуку усвоји. Одлука ће ступити на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Мали Зворник” због хитности ангажовања заменика општинског правобраниоца, а средства за реализацију ове одлуке обезбедиће се у буџету општине Мали Зворник.

Постављена лица су лица која је поставила Скупштина општине, Општинско веће или Председник општине и то: начелник Општинске управе, заменик начелника Општинске управе, секретар Скупштине општине, заменик секретара Скупштине општине, Општински правобранилац општине Мали Зворник, заменик Општинског правобраниоца општине Мали Зворник и помоћник председника општине.

Предлог Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Општине Мали Зворник.

Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником спроводе се у сарадњи са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници услуга и радова су домаћинства на територији Општине Мали Зворник.

Предлог Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације.

Предлог Решења о образовању стручне комисије за праћење реализације мера енергетске санације.

Предлог решења о констатовању престанка функције вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Мали Зворник.

Усвајањем овог решења, Марици Лукић, дипломираном економисти из Сакара, престаје функција вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Мали Зворник од 01. септембра 2023. године, на коју је именована решењем Скупштине општине Мали Зворник број 06-1307 од 26. августа 2023. године, због поднете оставке.

Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Мали Зворник.

Овим решењем именује се Марина Глигоревић, дипломирани менаџер у ловном туризму из Малог Зворника, за вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Мали Зворник. Мандат вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Мали Зворник траје до избора директора, а најдуже до годину дана од дана именовања. Именована ће на дужност ступити 01. септембра 2023.године.

Предлог Решења о именовању члана Комисије за планове општине Мали Зворник.

Одборничка питања.

Разно.

Одборницима ће бити достављен предлог за измену и допуну предложеног дневног реда XXV редовне седнице локалног парламента, о коме ће се изјаснити на почетку заседања:

Предлог Одлуке којом се даје сагласност на предлог Уговора о прикључењу општина Крупањ, Љубовија и Мали Зворник Регионалном центру за управљање отпадом „Еко – Тамнава” д.о.о. Уб.

Овим Одлуком би се овластио Зоран Јевтић, дипломирани инжењер рударства – председник општине Мали Зворник да потпише утврђен текст Уговора о прикључењу општина Крупањ, Љубовија и Мали Зворник Регионалном центру за управљање отпадом „Еко – Тамнава” д.о.о. Уб.

Предлог Одлуке о поверавању газдовања шумама у државној својини, којом општина Мали Зворник поверава газдовање шумама у државној својини Јавном комуналном предузећу „Дрина” у Малом Зворнику у складу са условима утврђеним Законом о шумама и посебним прописима.

Јавно комунално предузеће „Дрина” у Малом Зворнику обавезује се да одлуку органа управљања овог предузећа о усвајању Основе газдовања шумама у складу са одредбама Закона о шумама благовремено достави општини Мали Зворник – председнику општине, ради комплетирања документације која се заједно са захтевом за сагласност на предметну Основу газдовања шумама доставља надлежном органу – Управи за шуме, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о давању без накнаде самониклих дрвних сортимената са катастарске парцеле број 91 КО Читлук Јавном комуналном предузећу „Дрина” у Малом Зворнику.

Разматрање Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Дрина” Мали Зворник о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Дрина” Мали Зворник за 2023. годину, број 01-814/1 од 25. августа 2023. године.

Седницу ће водити председник Скупштине општине Мали Зворник Радован Тадић. Скупштинску службу представљају секретар Скупштине општине Мали Зворник Слађана Марковић и шеф Службе за стручне послове органа општине Зорица Зељковић.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник су: СНС-СДПС-СНП: „Александар Вучић – За нашу децу”, коалиција коју чине Српска напредна странке, од средине 2021. године уједињена са Српским патриотским савезом (СПАС) – Александар Шапић: „Победа за Мали Зворник”, Социјалдемократска партија Србије и Српска народна партија: 1. Радован Тадић, 2. Драган Савић, 3. Тања Перић, 4. Слађана Јокић, 5. Милош Радојчић, 6. Драгана Несторовић, 7. Лидија Стојановић, 8. Јован Антонић, 9. Светлана Тадић, 10. Милена Петковић, 11. Александар Средојевић, 12. Александар Андрић, 13. Мевлудин Карић, 14. Јела Врачевић, 15. Миљана Јовановић, 16. Миленко Јовић, 17. Владан Тодоровић, 18. Горан Видаковић.

СПС – „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије”: 19. Милош Милић, 20. Богдан Дукић, 21. др Марко Стевановић, 22. др Гордана Цмиљановић, 23. Весна Самарџић, 24. Жељко Илић, 25. Милијана Радојчић.

СРС – „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка”: 26. Раде Мишић.

Група грађана „Снага народа” – др Милан Лукић: 27. др Милан Лукић, 28. Александар Деспотовић, 29. Љиљана Тохољ.

Чланови Општинског већа општине Мали Зворник су: Драган Николић – дипломирани просторни планер из Радаља, Бранко Јовић – електричар из Радаља, Ранисав Бајуновић – просветни радник из Малог Зворника, Бојан Трифуновић – електричар из Будишића и Александар Врачевић – дипломирани технолог из Цулина.

Детаљан медијски извештај и видео-запис са седнице Скупштине општине Мали Зворник објавиће регионални електронски медији након завршетка седнице локалног парламента.

💻 Извори: Скупштинска служба Скупштине општине Мали Зворник / Мали Зворник инфо

📷 Фото: Мали Зворник инфо

Share