Најава двадесет четврте редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

Редовна, XXIV седница Скупштине општине Мали Зворник биће одржана у петак, 14. јула, у сали Скупштине општине Мали Зворник.

Одборници ће, према најавама, од 10.00 часова разматрати 15 тачака дневног реда:

Извештај о раду Општинског већа и руководства општине Мали Зворник у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2023. године.

Општинско веће, као орган који усклађује остваривање функција председника општине и Скупштине општине, и који врши контролно-надзорну функцију над радом Општинске управе, одржало је у извештајном периоду три редовне и 13 телефонских седница, на којима је утврђивало предлоге одлука и акте које доноси Скупштина. Непосредно је извршавало и старало се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине. У вршењу надзора над радом Општинске управе поништавало је или укидало акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком коју је донела Скупштина општине, затим решавало у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга општине и уједно помагало председнику општине у вршењу других послова из његове надлежности.

Извештај о раду Општинске управе општине Мали Зворник за 2022. годину.

Извештај о раду Општинске управе подноси се Општинском већу и Скупштини у циљу извештавања Скупштине општине о стању организованости, кадровске и техничке оспособљености Општинске управе за извршавање њених функција утврђених Законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине и другим прописима, као и о њеној успешности, ефикасности и ажурности у вршењу послова из њене надлежности, а посебно у области остваривања права и обавеза грађана и правних субјеката код Општинске управе.

У 2022. години није било јавних конкурса за запошљавање службеника, а једном лицу је прекинут радни однос због одласка у старосну пензију. Укупан број запослених на неодређено и одређено време, постављених и изабраних лица, који је Општинска управа имала на дан 31. децембар 2022. године је 43.

Различитост послова и делокруга рада које обавља Општинска управа као јединствен орган, допринела је томе да се Извештај о раду уради по одељењима Општинске управе. У законском року извршено је оцењивање руководилаца одељења као и постављање нових радних циљева.

Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели број 2326/2 и делу катастарске парцеле број 2326 КО Велика Река (комплетан материјал, у складу са чланом 98. пословника Скупштине општине Мали Зворник објављен је на интернет страници општине Мали Зворник).

Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели број 1034 КО Цулине (комплетан материјал, у складу са чланом 98. пословника Скупштине општине Мали Зворник објављен је на интернет страници општине Мали Зворник).

Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели број 2505/1 КО Радаљ (комплетан материјал, у складу са чланом 98. пословника Скупштине општине Мали Зворник објављен је на интернет страници општине Мали Зворник).

Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник и упознавање са закључком Комисије за избор, именовања и друштвена признања број 060-253/1 од 05. јула 2023. године.

Будући да је, пре истека мандата (23. мај 2025. године) дипломирани инжењер машинства Звонко Цвијић, именован у децембру 2021. године за вршиоца дужности директора, а у мају 2022. за директора комуналног предузећа, поднео оставку из здравствених разлога, Скупштина општине Мали Зворник расписује и утврђује текст јавног конкурса за избор директора јавног комуналног предузећа.

Предлог Решења о именовању Комисије за избор директора ЈКП „Дрина” Мали Зворник.

Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2023. годину.

Предлог Решења о образовању Комисије за обраду и контролу захтева поднетих по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник.

Предлог Решења о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Предлог Решења о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница.

Предлог Решења о именовању Другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница.

Предлог Решења о измени и допуни Решења о образовању Комисије за планове општине Мали Зворник.

Одборничка питања.

Разно.

Седницу ће водити председник Скупштине општине Мали Зворник Радован Тадић. Скупштинску службу представљају секретар Скупштине општине Мали Зворник, Слађана Марковић и шеф Службе за стручне послове органа општине, Зорица Зељковић.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник су: СНС-СДПС-СНП: „Александар Вучић – За нашу децу”, коалиција коју чине Српска напредна странке, од средине 2021. године уједињена са Српским патриотским савезом (СПАС) – Александар Шапић: „Победа за Мали Зворник”, Социјалдемократска партија Србије и Српска народна партија: 1. Радован Тадић, 2. Драган Савић, 3. Тања Перић, 4. Слађана Јокић, 5. Милош Радојчић, 6. Драгана Несторовић, 7. Лидија Стојановић, 8. Јован Антонић, 9. Светлана Тадић, 10. Милена Петковић, 11. Александар Средојевић, 12. Александар Андрић, 13. Мевлудин Карић, 14. Јела Врачевић, 15. Миљана Јовановић, 16. Миленко Јовић, 17. Владан Тодоровић, 18. Горан Видаковић.

СПС – „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије”: 19. Милош Милић, 20. Богдан Дукић, 21. др Марко Стевановић, 22. др Гордана Цмиљановић, 23. Весна Самарџић, 24. Жељко Илић, 25. Милијана Радојчић.

СРС – „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка”: 26. Раде Мишић.

Група грађана „Снага народа” – др Милан Лукић: 27. др Милан Лукић, 28. Александар Деспотовић, 29. Љиљана Тохољ.

Чланови Општинског већа општине Мали Зворник су: Драган Николић – дипломирани просторни планер из Радаља, Бранко Јовић – електричар из Радаља, Ранисав Бајуновић – просветни радник из Малог Зворника, Бојан Трифуновић – електричар из Будишића и Александар Врачевић – дипломирани технолог из Цулина.

Детаљан медијски извештај и видео-запис са седнице Скупштине општине Мали Зворник објавиће регионални електронски медији након завршетка седнице локалног парламента.

Д.В.К.

Share