Најава деветнаесте редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

Редовна, XIX седница Скупштине општине Мали Зворник одржава се у понедељак, 31. октобра, сa почетком у 10.00 часова.

Одборници ће, како је првобитно најављено, размотрити 15 тачака дневног реда:

Дневни ред:

1. Извештај о извршењу буџета општине Мали Зворник за период од 1. јануара до 30. септембра 2022. године.

2. Предлог Одлуке о четвртим изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2022. годину.

На основу предлога ребаланса, буџет општине Мали Зворник за 2022. годину, састојао би се од: прихода и примања у износу од 648.426.088,00 динара и расхода и издатака у износу од 788.478.088,00 динара.

Буџетски дефицит у износу од 140.052.000,00 динара, биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 132.552.000,00 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 7.500.000,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 12.840.000,00 динара.

Приходи и примања буџета општине Мали Зворник за 2022. годину и пренета неутрошена средства из претходних година новом Одлуком планирани су у износу од 788.478.088,00 динара и смањени су за 43.990.000,00 динарa у односу на претходни план.

На основу података о оствареним приходима и примањима за период од јануара до августа извршене су следеће корекције прихода:

Порез на доходак, добит и капиталне добитке планира се у износу од 169.150.000,00 динара. У односу на претходни план умањени су за 11.830.000,00 динара.

Порез на имовину планира се у износу од 44.580.000,00 динара. У односу на претходни план увећани су за 3.230.000,00 динара.

У оквиру ове групе прихода увећани су порези на пренос апсолутних права на непокретности и порези на пренос апсолутних права на употребљена возила јер је остварење у посматраном периоду веће у односу на претходни план.

Порез на добра и услуге планира се у износу од 175.000.000,00 динара. У односу на претходни план умањени су за 20.000.000,00 динара.

У периоду до краја текуће године очекује се већи прилив средстава од накнада за коришћење јавне површине по основу решења издатих обвезнику Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија”- акционарско друштво Београд. Очекује се да ће укупно остварење ових пореза бити на нивоу претходне године.

Други порези планирају се у износу од 8.000.000,00 динара. У односу на претходни план умањени су за 560.000,00 динара.

Донације и помоћи од међународних организација планирана су средства у износу од 797.661,00 динара, што је за 400.000,00 динара више у односу на претходни план. Основ за повећање је уговор потписан са организацијом „Helvetasˮ за финансирање два пописивача.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 196.643.427,00 динара и мањи су у односу на претходни план за 5.155.000,00 динара.

На основу текућих наменских трансфера од Републике, трансфера од РИК-а и Уговора о текућем наменском трансферу потписаним са Министарством за бригу о селу у износу од 7.000.000,00 динара, Уговора од текућем наменском трансферу потписаним са Кабинетом министра без портфеља, задуженог за иновације и технолошки развој, у износу 2.990.000,00 динара и Уговора потписаног са Националом службом за запошљавање, филијала Лозница, очекује се да ће се планирани трансфери од других нивоа власти остварити у планираном износу.

Приходи од имовине планирани су у износу од 14.030.000,00 динара. У односу на претходни план умањени су за 7.985.000,00 динара.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 12.705.000,00 динара. У односу на претходни план увећани су за 645.000,00 динара.

Мешовити и неодређени приходи – планирани су у износу од 8.200.000,00 динара. У односу на претходни план умањени су за 2.020.000 динара.

На основу новог плана прихода и примања буџета за 2022. годину, планирани су и расходи и издаци буџета.

3. Предлог Одлуке о усвајању Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Мали Зворник са акционим планом за период од 2021. до 2025. године.

4. Извештај о раду Предшколске установе „Црвенкапаˮ Мали Зворник за радну 2021/2022 годину.

5. Годишњи План рада Предшколске установе „Црвенкапаˮ Мали Зворник за радну 2022/2023 годину.

6. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације на локалитету „Црвене Стене” у КО Будишић – општина Мали Зворник.

7. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели број 2327/2 КО Велика Река.

8. Предлог Одлуке о преносу права коришћења без накнаде дрвних сортимената са непокретности и то катастарских парцела број 470/10 КО Мали Зворник и број 91 КО Читлук у јавној својини општине Мали Зворник (материјал ће бити накнадно достављен).

9. Предлог Правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију са заједничког мерног места.

10. Предлог Правилника о личном пратиоцу детета и ученика.

11. Предлог Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2022/2023 годину.

12. Предлог Решења о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

13. Предлог Решења о именовању Локалног савета родитеља општине Мали Зворник.

14. Одборничка питања.

15. Разно.

Седницу ће водити председник Скупштине општине Мали Зворник Радован Тадић. Скупштинску службу представљају секретар Скупштине општине Мали Зворник Слађана Марковић и Зорица Зељковић, шеф Службе за стручне послове органа општине.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник су:

СНС – СДП – СНП: „Александар Вучић – За нашу децу”, коалиција коју чине Српска напредна странке, Социјалдемократска партија Србије и Српска народна партија, од средине 2021. године уједињена са Српским патриотским савезом (СПАС) – Александар Шапић: „Победа за Мали Зворник”: 1. Радован Тадић, 2. Драган Савић, 3. Тања Перић, 4. Слађана Јокић, 5. Милош Радојчић, 6. Драгана Несторовић, 7. Лидија Стојановић, 8. Јован Антонић, 9. Светлана Тадић, 10. Милена Петковић, 11. Александар Средојевић, 12. Александар Андрић, 13. Мевлудин Карић, 14. Јела Врачевић, 15. Миљана Јовановић, 16. Миленко Јовић, 17. Владан Тодоровић, 18. Горан Видаковић.

СПС – „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије”: 19. Милош Милић, 20. Богдан Дукић, 21. др Марко Стевановић, 22. др Гордана Цмиљановић, 23. Весна Самарџић, 24. Жељко Илић, 25. Милијана Радојчић.

СРС – „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка”: 26. Раде Мишић.

Група грађана „Снага народа” – др Милан Лукић: 27. др Милан Лукић, 28. Александар Деспотовић, 29. Љиљана Тохољ.

Опширнији медијски извештај и видео-запис са седнице локалног парламен та објавиће регионални електронски медији након завршетка седнице локалног парламента.

Фото: Мали Зворник инфо

 Д.В.К. 

Share