Најава четврте редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

Председник Скупштине општине Мали Зворник, Драган Савић, сазвао је за четвртак, 11. јула, четврту редовну седницу локалног парламента.

Предложени дневни ред овог заседања садржи 23 тачке.

Дневни ред:

Извештај о раду Општинског већа и руководства општине Мали Зворник у периоду од 25. јануара до 30. јуна 2024. године.

Влада Републике Србије, 30. октобра 2023. године, донела je Одлуку о распуштању Скупштине општине Мали Зворник и образовању Привременог органа општине Мали Зворник за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа општине Мали Зворник, који је имао председника и четири члана. Привремени орган општине Мали Зворник је до 25. јануара 2024. године, када је конституисана Скупштине општине Мали Зворник и када су изабрани председник, заменик председника и Општинско веће општине Мали Зворник, одржао пет редовних и 16 телефонских седница, на којима је у оквиру 117 тачака дневног реда разматрао низ питања, од чега четири извештаја, 27 oдлукa, 36 решења, 21 захтев, једну жалбу и 35 осталих питања.

Општинско веће, као орган који усклађује остваривање функција председника општине и скупштине општине, и који врши контролно-надзорну функцију над радом општинске управе, одржало је у извештајном периоду три редовне и осам телефонских седница, на којима је утврђивало предлоге одлука и акте које доноси скупштина, непосредно је извршавало и старало се о извршавању одлука и других аката скупштине општине, у вршењу надзора над радом општинске управе поништавало је или укидало акте општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком коју је донела Скупштина општине, затим решавало у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга општине и уједно помагало председнику општине у вршењу других послова из његове надлежности.

Детаљне информације о раду Општинског већа, као и информације о раду председника општине и заменика председника општине Мали Зворник, за наведени период, биће дати у усменом излагању председника општине на седници Скупштине општине Мали Зворник.

Извештај о раду Општинске управе општине Мали Зворник за 2023. годину.

Општинска управа организована је као јединствени орган који обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута општине и других аката општине. Управа врши послове од непосредног интереса за грађане као изворне или као послове поверене од стране Републике, ако се на тај начин обезбеђује ефикасније и рационалније остваривање права и дужности грађана, односно задовољавање одређених потреба од непосредног интереса за грађане. Врши послове у оквиру права и дужности општине и одређене административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа.

Основне организационе јединице Општинске управе у Малом Зворнику су:

Одељење за привреду, инспекциjске послове, урбанизам и обједињену процедуру;

Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности;

Одељење за локалну пореску администрацију.

У оквиру Одељења за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру образоване су унутрашње организационе јединице:

Одсек за инспекцијске послове;

Одсек за евиденцију и управљање имовином;

Служба за односе са јавношћу;

Служба за стручне послове органа општине.

У оквиру Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности образоване су следеће унутрашње организационе јединице:

Одсек за друштвену бригу о деци и људским ресурсима;

Служба буџета;

Служба за информационе технологије (IT);

Служба за одржавање зграде.

Радом одељења Општинске управе руководи руководилац одељења, а радом Општинске управе као јединственим органом руководи начелник Општинске управе.

Различитост послова и делокруга рада које обавља Општинска управа као јединствен орган, допринела је томе да се Извештај о раду уради по одељењима Општинске управе.

Годишњи извештај о раду Општинске управе подноси начелник Општинске управе општине Мали Зворник Маризела Андрић.

Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Мали Зворник за 2023. годину.

Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине Мали Зворник обавља Општинско правобранилаштво Општине Мали Зворник.

Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа, организација и служби, као и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету општине.

Правобранилаштво у судском и управном поступку заступа општину, њене органе, организације и службе ради остваривања њихових имовинских права и интереса и има положај законског заступника.

Правобранилаштво може заступати и друга правна лица у погледу њихових имовинских права и интереса, под условом да та лица немају организовану правну службу и да њихови интереси нису у супротности са функцијом Правобранилаштва.

Правобранилаштво предузима превентивне мере пре покретања парничног или другог поступка ради споразумног решавања спорног односа.

Правна или физичка лица која намеравају да покрену поступак против општине, њених органа, организација и служби или других правних лица чија имовинска права и интересе заступа Правобранилаштво, могу се обратити Правобранилаштву са предлогом за споразумно решење спорног односа.

Општински правобранилац Јелена Јовић постављена је на функцију 28. новембра 2018. године.

Заменик општинског правобраниоца Марко Лукић постављен је на функцију 5. децембра 2023. године и он је, у одсуству правобраниоца, подносилац годишњег извештаја новом сазиву локалног парламента у Малом Зворнику.

Следи 20 тачака дневног реда:

Предлог Одлуке о додели текуће и капиталне субвенције Јавног комуналног предузећа (ЈКП) „Дрина” Мали Зворник.

Разматрање Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник о усвајању измене и допуне програма пословања ЈКП „Дрина” Мали Зворник за 2024. годину.

Разматрање Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник о усвајању измене и допуне посебног Програма коришћења средстава и субвенција из буџета општине Мали Зворник за 2024. годину.

Предлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Регионални иновациони стартап центар Мали Зворник”.

Предлог Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију у катастарској општини (КО) Радаљ (ради изградње шест мостова на реци Црни Радаљ у КО Радаљ и приступних саобраћајница).

Предлог Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију у катастарској општини Радаљ (ради изградње постројења за пречишћавање отпадних вода на делу катастарске парцеле број 2505/1 КО Радаљ).

Предлог Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију у катастарској општини Велика Река (ради изградње постројења за пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели број 2326/2 и део катастарске парцеле број 2326/1 КО Велика Река).

Предлог Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију у катастарској општини Цулине (ради изградње постројења за пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели број 1034 КО Цулине и катастарској парцели број 1035 КО Цулине, као и катастарској парцели број 1248 КО Читлук и део катастарске парцеле број 1294/5 КО Читлук).

Предлог Одлуке о улагању покретних ствари у јавној својини општине Мали Зворник и повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник.

Предлог Одлуке о умањењу почетне процењене вредности за отуђење стамбеног објекта у јавној својини општине Мали Зворник и земљишта за редовну употребу истог на катастарској парцели број 365/8 КО Будишић.

Предлог Одлуке о покретању поступка отуђењу објекта у јавној својини општине Мали Зворник и земљишта за редовну употребу истог на катастарској парцели 365/8 КО Будишић, након умањења почетне процењене вредности утврђене налазом судског вештака за област грађевинарства број 060-443/1 од 2. августа 2023. године и оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали Зворник – стамбеног објекта са земљиштем за редовну употребу, катастарска парцела 365/8 КО Будишић.

Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2024. годину.

Предлог Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије општине Мали Зворник у сталном саставу.

Предлог Решења о измени и допуни Решења о образовању Савета за здравље општине Мали Зворник.

Предлог Решења о образовању Комисије за обраду и контролу захтева поднетих по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник.

Предлог Решења о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Предлог Решења о именовању директора Туристичке организације општине Мали Зворник.

Предлог Решења о констатовању престанка функције вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Мали Зворник.

Одборничка питања.

Разно.

Седница ће бити одржана у сали Скупштине општине Мали Зворник, са почетком у 10.00 часова.

Усвајањем предлога Одлуке о измени Статута општине Мали Зворник, на IX редовној седници, одржаној 25. јуна 2021. године, број одборника у Скупштини општине смањен је са 29  на 23, а ова одредба Статута, након одржаних локалних избора, примењена је у петак, 25. јануара 2024. године, приликом конституисања новог сазива локалног парламента.

Председник општине Мали Зворник је Зоран Јевтић, дипломирани инжењер рударства, носилац листе „Александар Вучић – Мали Зворник не сме да стане”.

Заменик председника општине Мали Зворник Милисав Деспотовић, стручни радник у служби јавног информисања, приватни је предузетник.

Седницу ће водити председник Скупштине општине Мали Зворник Драган Савић. Скупштинску службу представљају секретар Скупштине општине Мали Зворник Слађана Марковић и шеф Службе за стручне послове органа општине Зорица Зељковић.

Одборници локалног парламента у Малом Зворнику су:

Изборна листа „Александар Вучић – Мали Зворник не сме да стане”:

Драган Савић, приватни предузетник из Велике Реке;

Александар Андрић, професор физичког васпитања и спорта из Малог Зворника;

Јован Антонић, пензионер из Брасине;

Александар Средојевић, економски техничар из Радаља;

Јелена Ивановић, лабораторијски техничар из Доњег Насеља;

Тања Ћирић, економски техничар из Малог Зворника;

Славица Деспотовић, кројач из Доње Борине;

Владан Тодоровић, техничар железничко-друмског саобраћаја из Велике Реке;

Мевлудин Карић, механичар-возач из Доњег Насеља.

Посебну одборничку групу, од 4. јуна 2024. године, чине:

Тања Перић, дипломирани правник из Брасине;

Драгана Несторовић, дипломирани економиста из Радаља;

Јела Врачевић, пензионерка из Цулина.

Изборна листа „Ивица Дачић – Премијер Србије”:

Богдан Дукић, дипломирани економиста из Малог Зворника;

Др Гордана Цмиљановић, специјалиста опште медицине из Малог Зворника;

Александар Којић, мастер инжењер грађевинарства из Радаља;

Живко Зељић, инжењер електротехнике из Радаља;

Весна Самарџић, предузетница из Малог Зворника;

Др Марко Стевановић, доктор стоматологије из Малог Зворника;

Александра Глуваков, васпитач деце предшколског узраста из Сакара.

Изборна листа Група грађана „Снага народа” – др Милан Лукић:

Др Милан Лукић, доктор стоматологије из Доње Борине.

Изборна листа „Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници”:

Игор Бајуновић, мастер просторног планирања из Малог Зворника.

Изборна листа „Др Милош Јовановић – НАДА за Мали Зворник” – Српска коалиција НАДА – Национално демократска алтернатива – Нова Демократска странка Србије (Нови ДСС) – Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС) – Војислав Михаиловић:

Др Далибор Липовац, специјалиста трансфузијске медицине из Малог Зворника;

Љубисав Крсмановић, менаџер у спорту из Доње Борине.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник формирали су следеће одборничке групе:

Одборничка група „Александар Вучић – Мали Зворник не сме да стане” (девет одборника);

Одборничка група „Социјалистичка партија Србије” (седам одборника);

Одборничка група „НАДА-ГРУПА ГРАЂАНА-ЗАВЕТНИЦИ” (четири одборника);

Одборничка група „Тања Перић, Јела Врачевић и Драгана Несторовић” (три одборника)

Први изабрани чланови Општинског већа су Никола Вићановић из Будишића, Јелена Самарџић из Велике Реке и Светлана Тадић из Доње Трешњице.

Детаљан извештај и видео-запис са четврте редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник објавиће регионални електронски медиј.

💻 Извори: Општинска управа општине Мали Зворник / Скупштинска служба Скупштине општине Мали Зворник / Мали Зворник инфо

⌨️ Коментари: Мали Зворник инфо

📷 Фото архива: Мали Зворник инфо

Share

Оставите одговор