Јавни позив за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања фасада и побољшању енергетске ефикасности ради спречавања штетних последица по безбедност грађана на територији општине Мали Зворник

Јавни позив за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања фасада и побољшању енергетске ефикасности ради спречавања штетних последица по безбедност грађана на територији општине Мали Зворник

На основу члана 5. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Мали Зворник учествује у финансирању активности одржавања  ( „Сл. лист општине Мали Зворник” број 21/18 ), Одлуке о спровођењу јавног позива за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања фасада и побољшању енергетске ефикасности ради спречавања штетних последица по безбедност грађана на територији општине Мали Зворник за 2020. годину, број 06-301 од 03.02.2020. године и број 06-301/2 од 20.05.2020. године, Комисија за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређење својстава зграда, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ФАСАДА И  ПОБОЉШАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДИ СПРЕЧАВАЊА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО БЕЗБЕДНОСТ ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

I

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет Јавног позива је додела средстава за бесповратно суфинансирање активности санација равних кровова, инвестиционог одржавања фасада, замена употребљених грађевинских материјала који су штетни по живот и здравље људи, побољшање енергетске ефикасности објеката и друге активности којима се спречава настанак штетних последица по здравље и живот грађана, животну средину, привреду и имовину веће вредности.

Укупан износ средстава намењен за бесповратно суфинансирање по овом Јавном позиву, износи 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Учешће општине Мали Зворник  по једној пријави у суфинансирању напред наведених радова може износити максимално 50% од предрачунске вредности неопходних радова. 

II

УЧЕСНИЦИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Учесници Јавног позива могу бити лица која у складу са Законом врше послове управљања стамбеним зградама обухваћеним урбанистичком зоном А, Б и В у складу са чланом 5. Одлуке о утврђивању урбанистичких зона  обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде на територији општине Мали Зворник, Одлуке о спровођењу Јавног позива за бесповратно суфинансирање инвестиционог одржавања фасада и побољшање енергетске ефикасности ради спречавања штетних последица по безбедност грађана на територији општине Мали Зворник број 06-301 од 03.02.2020. године и број 06-301/2 од 20.05.2020. године.                                                     

III

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Уз пријаву на Јавни позив прилаже се следећа документација: 

1)      препис листа непокретности или други доказ о легалности објекта, ( потврда да је  зграда изграђена пре 1955. године ( градско подручје ) односно 1961. ( сеоско подручје ), или грађевинска или употребна дозвола за зграду).

2)   доказ да је подносилац обезбедио средства потребна за реализацију пројекта; (извод из ког се види  стање средстава којим подносилац пријаве располаже).

3)   Решење грађевинског инспектора којим се налаже извођење радова у циљу отклањања непосредне опасности по живот, здравље и безбедност људи или неки други документ којим то доказују, из ког се види разлог хитности интервенције ( није обавезујући документ).

4)   решење о регистрацији стамбене заједнице (за стамбене заједнице);

5)   Одлука скупштине стамбене заједнице о подношењу пријаве на јавни позив из став 1. овог члана (за стамбене заједнице);

6)  извод из програма одржавања зграде у коме су наведене активности инвестиционог одржавања предвиђене за текућу годину(за стамбене заједнице);

7)      техничкa документацијa потребнa за извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи која мора садржати вредност радова процењену од стране стручног лица- предмер и прерачун радова који је оверен од стране лиценцираног грађевинског инжењера или овлашћене фирме.

8)  Изјава о ранијем коришћењу средстава буџета општине Мали Зворник за ранија улагања у објекат који је предмет захтева. 

IV

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

Пријаву на јавни конкурс подноси стамбена заједница преко својих органа, или професионални управник коме су поверени послови управљања.

Пријаве се подносе у затвореној коверти, директно на писарници Општинске управе општине Мали Зворник, или препорученом поштом на адресу: Општинска управа општине Мали Зворник, Краља  Петра I бр. 38, 15318 Мали Зворник, са назнаком: „ Пријава за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда.“  

Образац пријаве може се преузети са сајта Општине Мали Зворник или у писарници Општинске управе. 

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници општине Мали Зворник.                                                      

V

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ
И ИЗБОР ПРОЈЕКТА 

Рангирање и избор пројекта који ће бити суфинансирани врши се применом општих  и посебних критеријума утврђених Одлуком и то бодовањем.

Општи критеријуми су:

1) хитност интервенције – максималан број бодова је 35;

2) степен унапређења својства зграде – максималан број бодова је 20;

3) намена објекта (за објекте који уживају неки вид заштите у смислу Закона о културним добрима максималан број бодова је 15 бодова, за стамбене и стамбено пословне објекте максималан број бодова је 10, а за остале објекте максималан број бодова је 5);

4) да ли су раније коришћена средства буџета општине Мали Зворник и ако јесу да ли су обавезе предвиђене уговором у свему испоштоване  (ако средства нису коришћена максималан број бодова је 10, а ако су средства већ коришћена и уговорене обавезе у свему испуњене максималан број бодова је 5);

5) раније интервенције на згради (за зграде које су радове инвестиционог и текућег одржавања предузимале пре 1990. године максималан број бодова је 20, за зграде које су наведене радове предузимале од 1991. па до 2000. године максималан број бодова је 15, за зграде које су наведене радове предузимале од 2001. па до 2010. године максималан број бодова је 10 и за зграде које су наведене радове изводиле после 2011. године максималан број бодова је 5 ).

Максималан број бодова који сe може доделити пројекту је 100.

Подносилац уз пријаву доставља и доказ о испуњености критеријума из става 1. овог члана.

У случају да два или више пројеката буду вредновани са истим бројем бодова, предност у додели средстава има пројекат који је добио више бодова по основу хитности, а за случај да су пројекти добили исти број бодова по основу хитности, предност има пројекат који је добио више бодова по основу степена унапређења својства зграде .

Средства за суфинансирање пројеката биће додељена пројектима који испуњавају услове прописане овом одлуком, а до висине укупно одобрених средстава у буџету општине Мали Зворник .   

VI

ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

Средства за суфинансирање пројеката биће додељена пројектима који испуњавају критеријуме прописане Одлуком, а до висине укупно одобрених средстава у буџету општине Мали Зворник

Стамбена заједница којој су додељена средства за суфинансирање активности санација равних кровова, инвестиционог одржавања фасада, замена употребљених  грађевинских материјала, побољшање енергетске ефикасности објеката и друге активности којима се спречава настанак штетних последица по здравље и живот грађана, животну средину, привреду и имовину веће вредности дужна је да у року од 15 дана од дана доношења решења о додели средстава прибави неопходну техничку документацију потребну за извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи. 

VII

РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВА, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА И СПРОВОЂЕЊЕ 

Најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, Комисија је дужна да сачини ранг листу пројеката и исту достави свим учесницима Јавног позива, Служби за информационе технологије ради објављивања на интернет страници општине Мали Зворник и Председнику Општине  Мали Зворник.

Председник општине доноси решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања фасада на територији општине Мали Зворник.

На решење подносилац пријаве има право жалбе Општинском већу општине Мали Зворник у року од 15 дана од дана пријема решења.

На основу правноснажног решења председник општине закључује тројни уговор између општине, подносиоца пријаве и извођача радова.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.          

Поступак јавне набавке за избор извођача радова спроводи Општинска управа у складу са Законом о јавним набавкама.

Надзор над извршењем уговорених радова врши овлашћено лице општине,као и лица за вршење послова стручног надзора.

Јавни позив биће објављен на званичној интернет страници општине, огласној табли Општинске управе и у локалним медијима.

Све потребне информације, могу се добити у Општинској управи општине Мали Зворник, код председника Комисије за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређење својстава зграда на територији општине Мали Зворник за 2020. годину,у канцеларији број 24, код Зорана Бркића, или на телефон 015-7195-188  локал 124.                                                                           

Комисија за избор пројеката за бесповратно
суфинансирање активности инвестиционог
одржавања и унапређење својстава зграда
Председник комисије

Зоран Бркић, дипломирани инжењер грађевинарства

01 – Јавни позив

02 – Образац пријаве

Извор: Општинска управа Мали Зворник

Поштујте мере превенције, будите одговорни према себи и према другима.

#Мали_Зворник #Подриње #Србија #СРБ

#Mali_Zvornik #Podrinje #Serbia #SRB

#Covid19 #Corona #Sačuvajživote

Share