Инструкције НБС за пензионере – Овлашћење

Инструкције НБС за пензионере – Овлашћење

На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 – одлука УС и 44/2018), а ради спровођења Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Службени гласник РС”, бр. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018, 78/2018 и 22/2019) и Одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 55/2015 и 82/2017 и 69/2018) за време трајања ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 29/2020), гувернер Народне банке Србије доноси 

ИНСТРУКЦИЈУ

О НАЧИНУ ПРИВРЕМЕНЕ ИСПЛАТЕ ПЕНЗИЈА ЗА ЛИЦА СА НАВРШЕНИХ 65 И ВИШЕ ГОДИНА ЖИВОТА 

1. Овом инструкцијом привремено се уређује начин пружања платне услуге исплате готовог новца с платног рачуна, ради исплате пензија за лица са навршених 65 и више година година живота која пензију примају на текући рачун отворен код банке, а која немају овлашћена лица за располагање средствима на овом рачуну, односно лица овлашћена за располагање средствима на том рачуну имају навршених 65 и више година живота (у даљем тексту: корисник).

2. У периоду важења забране кретања за кориснике на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинстава (окућница) прописане наредбом Министарства унутрашњих послова којом се уређују ограничење и забрана кретања лица на територији Републике Србије ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести – банка је дужна да омогући корисницима исплату пензија пружањем платне услуге исплате готовог новца с платног рачуна на један од следећа два начина за које се корисник определи:

1) исплатом пензије у просторијама банке овлашћеном лицу, на основу једнократног пуномоћја којим се ово лице овлашћује за подизање пензије с текућег рачуна корисника (у даљем тексту: пуномоћје);

2) исплатом пензија на кућну адресу корисника у сарадњи са ЈП „Пошта Србије“.

Корисник се може изјаснити за један од начина исплате пензије из става 1. ове тачке позивом посебне телефонске линије банке за комуникацију с корисницима, отворене за ову намену даном ступања на снагу ове одлуке, при чему је дужан и да наведе износ новчаних средстава који би му био исплаћен на један од тих начина.

Изузетно од става 2. ове тачке, корисник се путем телефонске линије из тог става може изјаснити о томе да не жели да му пензија буде исплаћена у скпаду с овом инструкцијом (нпр. поседује платну картицу коју може дати особи од поверења или на други начин располаже средствима с рачуна).

3. Исплата пензије на начин из тачке 2. став 1. одредба под 1) ове инструкције врши се овлашћеном лицу по пуномоћју, уз обавезу давања банци примерка тог пуномоћја и стављања на увид личних докумената овлашћеног лица и корисника.

Пуномоћје се може дати на обрасцу који је одштампан уз ову инструкцију као Прилог 1 и њен је саставни део или у слободној форми у ком случају то пуномоћје обавезно садржи податке из тог обрасца.

Пуномоћје не мора бити оверено код надлежног органа, а банка може коришћењем средстава за комуникацију на даљину проверити с корисником аутентичност овог пуномоћја.

4. У циљу реализације исплате пензија на кућну адресу корисника у складу с тачком 2. став 1. одредба под 2) ове инструкције, банке и ЈП „Пошта Србије“ дужне су да исплату пензија корисницима, у износу за који се корисник определио у складу с тачком 2. став 2. ове инструкције, изврше по следећој процедури:

1) истог дана када Републички фонд ПИО пренесе банци новчана средства за исплату пензија, банка је дужна да у оквиру ове обавезе организује паковање новца и налога за исплату (у три примерка) у коверте (вредносне пошиљке по процедури ЈП „Пошта Србије“), на којима уписују адресу и контакт телефон корисника на коју треба извршити исплату;

2) након паковања из одредбе под 1) овог става, банка је дужна да формира вредносне пошиљке и да их преда ЈП „Пошта Србије“ најкасније наредног радног дана од дана када Републички фонд ПИО пренесе банци новчана средства за исплату пензија;

3) ЈП „Пошта Србије“ организује исплату пензија на адреси на начин који обезбеђује безбедну доставу, спровођењем превентивних мера у циљу спречавања ширења инфекције корона вирусом, у најкраћем могућем року након пријема вредносне пошиљке из одредбе под 2) овог става;

4) ЈП „Пошта Србије“ ће један примерак потписаног налога за ислату доставити банци као доказ о извршеној исплати, други примерак налога за исплату задржава ЈП „Пошта Србије“, а трећи примерак задржава корисник.

ЈП „Пошта Србије“ за све неисплаћене пензије (неуручене вредносне пошиљке) спроводи следећи поступак:

1) ако корисник није затечен на адреси, запослени у ЈП „Пошта Србије“ оставља на тој адреси извештај о приспећу, а пошиљка се чува у пошти у прописаним роковима;

 2) по остављеном извештају о приспећу корисник позивом на број телефона контактира надлежну организациону јединицу ЈП „Пошта Србије“ и договара термин поновне доставе пошиљке;

3) након истека рока чувања пошиљка се враћа банци.

Ради спровођења одредаба ове инструкције, банка је дужна да обезбеди ажурне адресне податке корисника у својој бази. Ако адресни подаци корисника нису тачни, ЈП „Пошта Србије” дужна је да пошиљку одмах врати банци.

Ради спровођења одредаба ове инструкције, ЈП „Пошта Србије” дужна је да обезбеди посебну телефонску линију на коју се корисници којима нису исплаћене пензије могу обратити.

5. Ради испуњења обавеза из ове инструкције, банке и ЈП „Пошта Србије” не могу корисницима наплатити накнаде и друге трошкове.

6. Одредбе ове инструкције сходно се примењују на кориснике којима се пензије исплаћују из иностранства (нпр. преносом новчаног износа на рачун који се води код банке у Републици Србији или достављањем чека).

7. Одредбе ове инструкције примењују се на све исплате пензија почев од исплате другог дела пензије за месец фебруар 2020. године.

Изузетно од тачке 2. став 2. ове инструкције, банка је дужна да на дан ступања на снагу ове инструкције обави комуникацију с корисницима телефонским позивањем и прибави изјашњење корисника у вези са опредељењем из тачке 2. ове инструкције за исплату другог дела пензије за месец фебруар 2020. године, на основу чега ће банка поступати даље у складу са одредбама ове инструкције.

8. Ова инструкција објављује се на интернет презентацији Народне банке Србије и ступа на снагу 24. марта 2020. године. 

        Гувернер
Народне банке Србије
Др Јоргованка Табаковић

24. марта 2020. године
Београд

Модел Обрасца Пуномоћја за подизање средстава предложен од Народне банке Србијe (.pdf)

#Mali_Zvornik #Podrinje #Србија #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona #OstaniKodKuće

 

Share