Двадесет друга редовна седница Скупштине општине Мали Зворник

Редовна, XXII седница Скупштине општине Мали Зворник биће одржана у петак, 7. априла, у сали Скупштине општине Мали Зворник.

Одборници ће, како је најављено, од 10.00 часова разматрати 14 тачака дневног реда:

1. Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Мали Зворник за 2022. годину.

Правобранилаштво у судском и управном поступку заступа Општину, њене органе, организације и службе ради остваривања њихових имовинских права и интереса и има положај законског заступника.

Општински правобранилац, дипломирани правник Јелена Јовић постављена је на ту функцију 28. новембра 2018. године.

У извештајном периоду, Општински правобранилац је током 2022. године присуствовала на 87 судских рочишта. Током прошле године формирано је 15 нових управних предмета.

Општина Мали Зворник покренула је један нов извршни поступак, на основу извршне исправе – правоснажне и извршне судске одлуке донете у корист општине Мали Зворник, а није покренут ниједан извршни поступак против општине Мали Зворник као извршног дужника.

Током 2022. године општине Мали Зворник није покренула ниједан нов парнични поступак, а покренуто је пет нових парничних поступака против општине Мали Зворник.

Правоснажно је окончано 12 парничних поступака, осам у корист општине Мали Зворник, четири поступка окончано је у корист супротне стране.

Такође, током 2022. године неправоснажно су окончана четири парнична поступка у којима је странка општина Мали Зворник, и то три у корист општине Мали Зворник, а један у корист супротне стране, али су на предметне пресуде странке изјавиле жалбе, те ови поступци још увек нису правоснажно окончани.

У Правобранилаштву су током 2022. године били активни и други извршни поступци, који су покренути пре извештајног периода, у којима општина и даље није намирила своја потраживања у целости. Сви се воде по предлогу општине Мали Зворник, као извршног повериоца.

Општинско правобранилаштво општине Мали Зворник обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Мали Зворник.

Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Општине, њених органа, организација и служби, као и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Општине.

Правобранилаштво може заступати и друга правна лица у погледу њихових имовинских права и интереса, под условом да та лица немају организовану правну службу и да њихови интереси нису у супротности са функцијом Правобранилаштва.

Правобранилаштво предузима превентивне мере пре покретања парничног или другог поступка ради споразумног решавања спорног односа.

Правна или физичка лица која намеравају да покрену поступак против Општине, њених органа, организација и служби или других правних лица чија имовинска права и интересе заступа Правобранилаштво, могу се обратити Правобранилаштву са предлогом за споразумно решење спорног односа.

2. Извештај о раду Библиотеке „17. септембар” Мали Зворник за 2022. годину.

3. Програм рада Библиотеке „17. септембар” Мали Зворник за 2023. годину.

4. Извештај о раду Туристичке организације општине Мали Зворник за 2022. годину.

5. План рада Туристичке организације општине Мали Зворник за 2023. годину.

6. Разматрање Одлуке Надзорног одбора Јавног Комуналног Предузећа (ЈКП) „Дрина” Мали Зворник о усвајању измене и допуне програма пословања за 2023. годину број 01-305/1 од 27.03.2023. године.

7. Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Мали Зворник за 2022. годину.

8. Предлог Одлуке о усвајању Локалног оперативног плана (Оперативни План одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Мали Зворник за 2023. годину).

9. Предлог Одлуке о улагању покретних ствари у јавној својини општине Мали Зворник и повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник.

10. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Мали Зворник за 2023. годину.

11. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

12. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Никола
Тесла” Велика Река.

13. Одборничка питања.

14. Разно

Седницу ће водити председник Скупштине општине Мали Зворник Радован Тадић.

Скупштинску службу представљају секретар Скупштине општине Мали Зворник Слађана Марковић и Зорица Зељковић, шеф Службе за стручне послове органа општине.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник су:

СНС-СДПС-СНП: „Александар Вучић – За нашу децу”, коалиција коју чине Српска напредна странке, од средине 2021. године уједињена са Српским патриотским савезом (СПАС) – Александар Шапић: „Победа за Мали Зворник”, Социјалдемократска партија Србије и Српска народна партија:

1. Радован Тадић, 2. Драган Савић, 3. Тања Перић, 4. Слађана Јокић, 5. Милош Радојчић, 6. Драгана Несторовић, 7. Лидија Стојановић, 8. Јован Антонић, 9. Светлана Тадић, 10. Милена Петковић, 11. Александар Средојевић, 12. Александар Андрић, 13. Мевлудин Карић, 14. Јела Врачевић, 15. Миљана Јовановић, 16. Миленко Јовић, 17. Владан Тодоровић, 18. Горан Видаковић.

СПС – „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије”:

19. Милош Милић, 20. Богдан Дукић, 21. др Марко Стевановић, 22. др Гордана Цмиљановић, 23. Весна Самарџић, 24. Жељко Илић, 25. Милијана Радојчић.

СРС – „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка”: 26. Раде Мишић.

Група грађана „Снага народа” – др Милан Лукић: 27. др Милан Лукић, 28. Александар Деспотовић, 29. Љиљана Тохољ.

Чланови Општинског већа општине Мали Зворник су:

Драган Николић – дипломирани просторни планер из Радаља, Бранко Јовић – електричар из Радаља, Ранисав Бајуновић – просветни радник из Малог Зворника, Бојан Трифуновић – електричар из Будишића и Александар Врачевић – дипломирани технолог из Цулина.

Детаљан медијски извештај и видео-запис са седнице Скупштине општине Мали Зворник објавиће регионални електронски медији након завршетка седнице локалног парламента.

Мали Зворник инфо
Д.В.К.

Share