Predstavnici američke EPA-e u Malom Zvorniku organizuju seminar za brzu procenu ekološkog statusa reka

U Malom Zvorniku će od 13. do 15. jula biti održan seminar posvećen brzoj proceni ekološkog statusa površinskih voda u slivu Drine. Seminar namenjen predstavnicima opština Mali Zvornik i Ljubovija, drugim lokalnim zainteresovanim stranama i mladim stručnjacima održaće predstavnici Američke agencije za zaštitu životne sredine (EPA), s ciljem upoznavanja učesnika sa novim metodološkim pristupom u ovoj oblasti, njegovom praktičnom primenom i iskustvima.

U okviru trodnevnog seminara, tokom drugog dana, planiran je rad na terenu, odnosno izlazak eksperata i ostalih učesnika seminara na dve lokacije na reci Radalj, gde će, na bazi ocenjivanja osobina vodotoka i njegovih priobalnih zona putem upitnika, biti izvršena procena njegovog ekološkog statusa na izabranim lokacijama.

Nova meodologija, koju Američka agencija za zaštitu životne sredine donosi u Mali Zvornik i Ljuboviju i koja će po prvi put biti primenjena u Srbiji, treba da doprinese unapređenju ekološkog statusa reke Drine i njenih pritoka. Inicijalni seminar u organizaciji EPA-e predstavlja trening i pripremu za njeno korišćenje u okviru pilot akcije „Value Drina“ („Vrednost Drine“), koja će na području opština Mali Zvornik i Ljubovija biti realizovna u periodu jun-decembar 2016. godine.

Zadatak ove akcije je da pomogne izgradnju lokalnih kapaciteta u regionu Podrinja za ocenu statusa malih vodnih tela i podstakne saradnju među opštinama u oblasti zaštite zajedničkih vodnih resursa, kao i da utiče na podizanje nivoa javne svesti o potrebi revitalizacije vodnih tokova i priobalja, a sve u cilju unapređenja ekološkog statusa reke Drine.

Pilot akcija „Value Drina“, koju u saradnji sa opštinama Mali Zvornik i Ljubovija relizuje udruženje „Eko Drina“ Mali Zvornik i Omladinsko ekološko udruženje „Naša Ljubovija“ deo je projekta “Cressida – Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim”, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), a finansira Američka agencija za zaštitu životne sredine (EPA).

U okviru šestomesečne akcije stručni tim sastavljen od eksperata u oblasti geologije, hidrologije i zaštite životne sredine vršiće vizuelnu procenu ekološkog statusa po dva vodotoka u slivu reke Drine u Malom Zvorniku i Ljuboviji.

U rad na terenu, osim stručnjaka, biće uključeni studenti završnih godina i master studija fakulteta u oblasti životne sredine, koji će na ovaj način dobiti priliku da savladaju nov metodološki pristup, da rade u timu sa stručnjacima i steknu stručnu praksu u oblasti ekohidrologije, menadžmenta životne sredine, menadžmenta rizika i ekoremedijacije.

U akciji će učestvovati i lokalno stanovništvo, odnosno vlasnici parcela na kojima će se vršiti procena, što će uz aktivnu medijsku kampanju doprineti podizanju nivoa javne svesti o potrebi revitalizacije vodnih tokova i priobalja.

Na osnovu prikupljenih informacija na kraju projekta, kao rezultat, biće izrađena brošura sa procenom stanja na posmatranim vodotokovima sa preporukama za dalje postupanje.

Projekat CRESSIDA ima za cilj da pruži podršku lokalnim zajednicama koje se nalaze u slivovima Drine i Drima, relevantnim državnim institucijama i poslovnom sektoru da efikasnije sprovode svoje lokalne strategije i planove vezane za održivi razvoj.

Iz Srbije, osim opština Mali Zvornik i Ljubovija, u projekat “Cressida” uključena je opština Bogatić, kao i Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA).

Share