Najava devetnaeste redovne sednice Skupštine opštine Mali Zvornik

Redovna, XIX sednica Skupštine opštine Mali Zvornik održava se u ponedeljak, 31. oktobra, sa početkom u 10.00 časova.

Odbornici će, kako je prvobitno najavljeno, razmotriti 15 tačaka dnevnog reda:

Dnevni red:

1. Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Mali Zvornik za period od 1. januara do 30. septembra 2022. godine.

2. Predlog Odluke o četvrtim izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2022. godinu.

Na osnovu predloga rebalansa, budžet opštine Mali Zvornik za 2022. godinu, sastojao bi se od: prihoda i primanja u iznosu od 648.426.088,00 dinara i rashoda i izdataka u iznosu od 788.478.088,00 dinara.

Budžetski deficit u iznosu od 140.052.000,00 dinara, biće pokriven iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 132.552.000,00 dinara i primanja od prodaje finansijske imovine u iznosu od 7.500.000,00 dinara.

Sredstva tekuće budžetske rezerve planiraju se u iznosu od 12.840.000,00 dinara.

Prihodi i primanja budžeta opštine Mali Zvornik za 2022. godinu i preneta neutrošena sredstva iz prethodnih godina novom Odlukom planirani su u iznosu od 788.478.088,00 dinara i smanjeni su za 43.990.000,00 dinara u odnosu na prethodni plan.

Na osnovu podataka o ostvarenim prihodima i primanjima za period od januara do avgusta izvršene su sledeće korekcije prihoda:

Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke planira se u iznosu od 169.150.000,00 dinara. U odnosu na prethodni plan umanjeni su za 11.830.000,00 dinara.

Porez na imovinu planira se u iznosu od 44.580.000,00 dinara. U odnosu na prethodni plan uvećani su za 3.230.000,00 dinara.

U okviru ove grupe prihoda uvećani su porezi na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti i porezi na prenos apsolutnih prava na upotrebljena vozila jer je ostvarenje u posmatranom periodu veće u odnosu na prethodni plan.

Porez na dobra i usluge planira se u iznosu od 175.000.000,00 dinara. U odnosu na prethodni plan umanjeni su za 20.000.000,00 dinara.

U periodu do kraja tekuće godine očekuje se veći priliv sredstava od naknada za korišćenje javne površine po osnovu rešenja izdatih obvezniku Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija”- akcionarsko društvo Beograd. Očekuje se da će ukupno ostvarenje ovih poreza biti na nivou prethodne godine.

Drugi porezi planiraju se u iznosu od 8.000.000,00 dinara. U odnosu na prethodni plan umanjeni su za 560.000,00 dinara.

Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija planirana su sredstva u iznosu od 797.661,00 dinara, što je za 400.000,00 dinara više u odnosu na prethodni plan. Osnov za povećanje je ugovor potpisan sa organizacijom „Helvetasˮ za finansiranje dva popisivača.

Transferi od drugih nivoa vlasti planirani su u iznosu od 196.643.427,00 dinara i manji su u odnosu na prethodni plan za 5.155.000,00 dinara.

Na osnovu tekućih namenskih transfera od Republike, transfera od RIK-a i Ugovora o tekućem namenskom transferu potpisanim sa Ministarstvom za brigu o selu u iznosu od 7.000.000,00 dinara, Ugovora od tekućem namenskom transferu potpisanim sa Kabinetom ministra bez portfelja, zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, u iznosu 2.990.000,00 dinara i Ugovora potpisanog sa Nacionalom službom za zapošljavanje, filijala Loznica, očekuje se da će se planirani transferi od drugih nivoa vlasti ostvariti u planiranom iznosu.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 14.030.000,00 dinara. U odnosu na prethodni plan umanjeni su za 7.985.000,00 dinara.

Prihodi od prodaje dobara i usluga planirani su u iznosu od 12.705.000,00 dinara. U odnosu na prethodni plan uvećani su za 645.000,00 dinara.

Mešoviti i neodređeni prihodi – planirani su u iznosu od 8.200.000,00 dinara. U odnosu na prethodni plan umanjeni su za 2.020.000 dinara.

Na osnovu novog plana prihoda i primanja budžeta za 2022. godinu, planirani su i rashodi i izdaci budžeta.

3. Predlog Odluke o usvajanju Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Mali Zvornik sa akcionim planom za period od 2021. do 2025. godine.

4. Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Crvenkapaˮ Mali Zvornik za radnu 2021/2022 godinu.

5. Godišnji Plan rada Predškolske ustanove „Crvenkapaˮ Mali Zvornik za radnu 2022/2023 godinu.

6. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o izradi plana detaljne regulacije na lokalitetu „Crvene Stene” u KO Budišić – opština Mali Zvornik.

7. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskoj parceli broj 2327/2 KO Velika Reka.

8. Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja bez naknade drvnih sortimenata sa nepokretnosti i to katastarskih parcela broj 470/10 KO Mali Zvornik i broj 91 KO Čitluk u javnoj svojini opštine Mali Zvornik (materijal će biti naknadno dostavljen).

9. Predlog Pravilnika o načinu raspodele i obračunu troškova za isporučenu toplotnu energiju sa zajedničkog mernog mesta.

10. Predlog Pravilnika o ličnom pratiocu deteta i učenika.

11. Predlog Odluke o broju i visini studentske stipendije za školsku 2022/2023 godinu.

12. Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

13. Predlog Rešenja o imenovanju Lokalnog saveta roditelja opštine Mali Zvornik.

14. Odbornička pitanja.

15. Razno.

Sednicu će voditi predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik Radovan Tadić. Skupštinsku službu predstavljaju sekretar Skupštine opštine Mali Zvornik Slađana Marković i Zorica Zeljković, šef Službe za stručne poslove organa opštine.

Odbornici Skupštine opštine Mali Zvornik su:

SNS – SDP – SNP: „Aleksandar Vučić – Za našu decu”, koalicija koju čine Srpska napredna stranke, Socijaldemokratska partija Srbije i Srpska narodna partija, od sredine 2021. godine ujedinjena sa Srpskim patriotskim savezom (SPAS) – Aleksandar Šapić: „Pobeda za Mali Zvornik”: 1. Radovan Tadić, 2. Dragan Savić, 3. Tanja Perić, 4. Slađana Jokić, 5. Miloš Radojčić, 6. Dragana Nestorović, 7. Lidija Stojanović, 8. Jovan Antonić, 9. Svetlana Tadić, 10. Milena Petković, 11. Aleksandar Sredojević, 12. Aleksandar Andrić, 13. Mevludin Karić, 14. Jela Vračević, 15. Miljana Jovanović, 16. Milenko Jović, 17. Vladan Todorović, 18. Goran Vidaković.

SPS – „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije”: 19. Miloš Milić, 20. Bogdan Dukić, 21. dr Marko Stevanović, 22. dr Gordana Cmiljanović, 23. Vesna Samardžić, 24. Željko Ilić, 25. Milijana Radojčić.

SRS – „Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka”: 26. Rade Mišić.

Grupa građana „Snaga naroda” – dr Milan Lukić: 27. dr Milan Lukić, 28. Aleksandar Despotović, 29. Ljiljana Toholj.

Opširniji medijski izveštaj i video-zapis sa sednice lokalnog parlamen ta objaviće regionalni elektronski mediji nakon završetka sednice lokalnog parlamenta.

Foto: Mali Zvornik info

 D.V.K. 

Share