Najava trinaeste redovne sednice Skupštine opštine Mali Zvornik

Trinaesta (XIII) redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik održaće se u ponedeljak 20. decembra, sa početkom u 10.00 časova, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, uz poštovanje propisanih mera koje se odnose na održavanje socijalne distance i obavezno nošenje zaštitnih maski. Odbornici će, kako je prvobitno najavljeno, razmotriti 20 tačaka dnevnog reda:

D n e v n i  r e d:

Predlog Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2022. godinu.

Budžet opštine Mali Zvornik za 2022. godinu, sastojaće se od: Prihoda i primanja u iznosu od 621.195.000,00 dinara i rashoda i izdataka u iznosu od 689.931.050,00 dinara. Budžetski deficit u iznosu od 68.736.050,00 dinara, biće pokriven iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 61.236.050,00 dinara i primanja od prodaje finansijske imovine u iznosu od 7.500.000,00 dinara. Sredstva tekuće budžetske rezerve planiraju se u iznosu od 11.000.000,00 dinara. Ova sredstva koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne.

Aproprijacija („budžetska stavka”) je odlukom o budžetu lokalne vlasti dato odobrenje za trošenje javnih sredstava do određenog iznosa i za određene namene za budžetsku godinu.

Predsednik opštine, na predlog organa nadležnog za finansije, donosi rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve. Sredstva stalne budžetske rezerve planiraju se u iznosu od 1.000.000,00 dinara, i koriste se u skladu sa članom 70. Zakona o budžetskom sistemu.

Predlog Kadrovskog plana za Opštinsku upravu i posebne organizacione jedinice opštine Mali Zvornik za 2022. godinu.

Planirani broj zaposlenih u Opštinskoj upravi i posebnim organizacionim jedinicama opštine Mali Zvornik za 2022. godinu je 50, a obuhvata radnike Opštinske uprave (39) sa pomoćnim osobljem (6), Opštinsko javno pravobranilaštvo (1), radnike angažovane na određeno vreme zbog povećanog obima posla (6) i kabinet predsednika opštine (4) koji će činiti tri savetnika i jedan pomoćnik predsednika. Kabinet predsednika opštine obavlja savetodavne i protokolarne poslove, poslove odnosa sa javnošću i administrativno-tehničke poslove koji su od značaja za rad predsednika opštine, kao i privlačenje investicija, upravljanje projektima i praćenje realizacije budžeta za investicije. Mogu biti zaduženi za ekonomski razvoj, razvoj mesnih zajednica, urbanizam, turizam, zdravstvo, komunalne i druge delatnosti od značaja za opštinu Mali Zvornik.

U 2022. godini novo zapošljavanje će se vršiti u skladu sa članom 27. Zakona o budžetskom sistemu i Kadrovskim planom za 2022. godinu, s tim što je realizacija zapošljavanja uslovljena i raspoloživom masom sredstava za plate obezbeđenih ovom odlukom.

Sredstva za plate se planiraju na bazi broja zaposlenih koji rade, a ne sistematizovanog broja zaposlenih. U budžetskoj 2022. godini neće se vršiti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta naknada i bonusa, predviđenih posebnim i pojednačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirekne korisnike sredstava budžeta, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2022. godini. Sredstva za plate zadržana su na nivou sredstava planiranih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, a eventualna korekcija iznosa planiranih sredstava za plate izvršiće se u toku budžetske procedure na osnovu revidirane Fiskalne strategije, izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu i procene potrebnih sredstava za rashode za zaposlene za 2022. godinu.

U Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik u toku 2021. godine jedno lice je otišlo u starosnu penziju, dok su četiri lica zasnovala radni odnos na neodređeno vreme. U članu 79. Zakona regulisano je pitanje dopuštenosti popunjavanja radnog mesta, gde stoji, da radno mesto može da se popuni kad se ispune dva uslova a to je da je radno mesto predviđeno Pravilnikom i da je njegovo popunjavanje predviđeno Kadrovskim planom za tekuću godinu, te da kad se oba uslova ispune, rukovodilac organa, službe ili organizacije odlučuje da li je potrebno da se radno mesto popuni.

Predlog Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju kanalizacione mreže od Novog mosta do mosta na reci Radalj u KO Mali Zvornik, opština Mali Zvornik.

Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za površinski kop na lokalitetu „Crvene Stene” na KO Budišić.

Predlog Odluke da se izrađuje Strateška procena uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za površinski kop na lokalitetu „Crvene Stene” na KO Budišić.

Razmatranje Programa poslovanja JKP „Drina” Mali Zvornik za 2022. godinu.

Razmatranje Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik o usvajanju posebnog Programa korišćenja sredstava i subvencija iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2022. godinu.

Izbor zamenika predsednika opštine Mali Zvornik.

Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini opštine Mali Zvornik.

Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik.

Predlog Odluke o dodeli tekuće subvencije JKP „Drina” Mali Zvornik.

Predlog Rešenja o visini roditeljskog dodatka.

Predlog Rešenja o konstatovanju prestanka dužnosti direktora JKP „Drina” Mali Zvornik, diplomiranog inženjera mašinstva Dragana Čikarića, pre isteka perioda na koji je imenovan, a na osnovu podnete ostavke na tu funkciju.

Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik. Predloženi kandidat, do imenovanja direktora na osnovu sporvedenog javnog konkursa, a najduže do jedne godine, je Zvonko Cvijić, diplomirani inženjer mašinstva.

Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „Drina” Mali Zvornik.

Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za izbor direktora JKP „Drina” Mali Zvornik.

Predlog Rešenja o konstatovanju prestanka funkcije člana Nadzornog odbora Biblioteke „17. septembar” Mali Zvornik.

Predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Biblioteke „17. septembar” Mali Zvornik.

Odbornička pitanja.

Razno.

Sednicu će voditi predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik Radovan Tadić. Skupštinsku službu predstavljaju sekretar Skupštine opštine Mali Zvornik Slađana Marković i Zorica Zeljković, šef Službe za stručne poslove organa opštine.

Do ovog zasedanja lokalnog parlamenta, odbornici Skupštine opštine Mali Zvornik su:

SNS – SDP – SNP: „Aleksandar Vučić – Za našu decu”, koalicija koju čine Srpska napredna stranke, Socijaldemokratska partija Srbije i Srpska narodna partija, od sredine 2021. godine ujedinjena sa Srpskim patriotskim savezom (SPAS) – Aleksandar Šapić: „Pobeda za Mali Zvornik”: 1. Radovan Tadić, 2. Dragan Savić, 3. Tanja Perić, 4. Slađana Jokić, 5. Milisav Despotović, 6. Dragana Nestorović, 7. Lidija Stojanović, 8. Jovan Antonić, 9. Svetlana Tadić, 10. Milena Petković, 11. Aleksandar Sredojević, 12. Aleksandar Andrić, 13. Mevludin Karić, 14. Jela Vračević, 15. Miljana Jovanović, 16. Milenko Jović, 17. Vladan Todorović, 18. Goran Vidaković.

SPS – „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije”: 19. Miloš Milić, 20. Bogdan Dukić, 21. dr Marko Stevanović, 22. dr Gordana Cmiljanović, 23. Vesna Samardžić, 24. Željko Ilić, 25. Milijana Radojčić.

SRS – „Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka”: 26. Rade Mišić.

Grupa građana „Snaga naroda” dr Milan Lukić: 27. dr Milan Lukić, 28. Aleksandar Despotović, 29. Ljiljana Toholj.

Opširniji medijski izveštaj i video-zapis objaviće regionalni elektronski mediji nakon završetka sednice lokalnog parlamenta.

D.V.K. 

Share