Odluka o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji opštine Mali Zvornik

Na osnovu člana 39. stav 1. tačka 5., a u vezi člana 38. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018), člana 20. stav 1. tačka 8. i člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ br. 129/07, 83/14- dr.zakon, 101/16-dr. zakon i 47/18) i člana 65. stav 1. tačka 18. Statuta opštine Mali Zvornik („Sl.list opštine Mali Zvornik“ br. 21/18 i 04/21 ), na osnovu Zaključka štaba za vanredne situacije broj 820-52/1 od 15.12.2021. godine, Predsednik opštine Mali Zvornik, dana 15.12.2021. godine donosi

 ODLUKU

O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE

NA CELOJ TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK

Na osnovu predloga Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Mali Zvornik, kao i najave RHMZ Srbije o novim snežnim padavinama i procene da je teritorija opštine Mali Zvornik veoma ugrožena visokim snežnim padavinama proteklih dana i posledicama koje su nastale: prekidi saobraćaja na brojnim komunikacijama, prekidi u snabdevanju električnom energijom većeg dela teritorije od nedelje, 12. decembra 2021. godine PROGLAŠAVA SE VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK.

Zadužuje se Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Mali Zvornik da bude u neprekidnom zasedanju, da organizuje obavljanje poslova shodno Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama i da angažuje osposobljena pravna lica i druge organizacije u sistemu zaštite i spasavanja.

Pravna lica, nadležne službe, javna preduzeća i dr., dužni su da sprovode Odluke koje će donositi Štab za vanredne situacije radi sprovođenja mera zaštite i spasavanja ugroženog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, životinja, a u cilju ublažavanja posledica elementarne nepogode.

Odluku objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Mali Zvornik, na oglasnoj tabli u prizemlju zgrade opštine, u medijima i dostaviti je službama – subjektima na teritoriji opštine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik opštine

Zoran Jevtić, s.r.

Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik: Predlog predsedniku opštine Mali Zvornik za proglašenje vanredne situacije na celoj teritoriji opštine Mali Zvornik

Izvor: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik / Štab za vanredne situacije

Share