Akcija „Mali Zvornik po meri građana”

Javni poziv – Mali Zvornik po meri građana

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Predsednik opštine
Broj: 06-861/2020-2
Dana: 10. avgusta 2020. godine
M a l i  Z v o r n i k

Na osnovu člana 65. Statuta opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik”, broj 21/18), Odluke o opredeljenju sredstava u budžetu opštine Mali Zvornik za 2020. godinu za realizaciju Projekta – Model broj 1. „direktno učešće građana” u trošenju sredstava prikupljenih od poreza na imovinu broj 06-98 od dana 14.01.2020. godine, Odluke o I izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2020. godinu („Službeni list opštine Mali Zvornik”, broj 01/20) i Odluke o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje Akcije Mali Zvornik po meri građana”, Predsednik opštine Mali Zvornik, dana 10. avgusta 2020. godine, raspisuje 

JAVNI POZIV
za sufinansiranje projekata od javnog interesa – Akcije
„Mali Zvornik po meri građana”

 

1.      Opšte napomene 

Opština Mali Zvornik sufinansiraće u 2020. godini projekte od javnog interesa kroz sprovođenje Akcije „Mali Zvornik po meri građana” koja omogućava neposredno učešće građana u rešavanju dela potreba lokalnih zajednica (manjih zahvata na uređenju javnih površina i opremanju objekata u javnoj svojini opštine Mali Zvornik) u saradnji sa opštinom Mali Zvornik.

Lokalna zajednica je pojam koji uključuje određeno područje – ulica, deo ulice, blok zgrada, stambena zajednica ili mesna zajednica kao najšire područje. Projekti koje lokalna zajednica predlaže mogu se odnositi isključivo na manje zahvate u komunalnoj infrastrukturi kao što je uređenje parkova, dečjih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija, druge manje infrastrukturne projekte za uređenje i opremanje površina ili objekata u javnoj svojini opštine Mali Zvornik i slično.

Pravo učestvovanja na javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa područja opštine Mali Zvornik okupljene oko podnete inicijative – Projekta, najmanje 10 lica koja na teritoriji opštine Mali Zvornik plaćaju porez na imovinu i sva dugovanja su izmirili u tekućoj godini. Sve predložene aktivnosti u okviru Projekta moraju se sprovoditi na zemljištu i objektima koji su u javnoj svojini opštine Mali Zvornik. U fazi pripreme predloga projekata nadležne službe Opštinske uprave na usmeni ili pisani zahtev neformalne grupe građana izvršiće proveru vlasništva nad zemljištem i o tome dati besplatno pisano ili usmeno obaveštenje, kao i tumačenje o primeni pozitivnih propisa iz oblasti prostornog planiranja i izgradnje.

2.      Ciljevi javnog poziva

Ciljevi Akcije „Mali Zvornik po meri građana” su :

 • Podsticanje građana da direktno učestvuju u rešavanju problema i zadovoljavanju potreba lokalnih zajednica,
 • Razvoj partnerskih odnosa između građana i opštine Mali Zvornik u rešavalju dela zahteva kroz zajedničku realizaciju projekata i omogućavanje građanima da učestvuju u planiranju raspodele dela budžetskih sredstava obezbeđenih kroz naplatu poreza na imovinu,
 • Omogućavanje brže realizacije projekata kojima se rešava deo problema za one grupe građana  koji su iskazali spremnost na dodatno lično angažovanje i aktivno učestvovanje u realizaciji projekata,
 • Podsticanje vrednosti volontiranja i društveno odgovornog ponašanja u lokalnoj zajednici.

3.      Finansiranje projekata

Odlukom o I izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2020. godinu („Službeni list opštine Mali Zvornik”, broj 01/20) opredeljena su sredstva u iznosu od 5.200.000,00 (pet miliona i dvestotine hiljada) dinara i to 4.000.000,00 (četiri miliona) dinara iz budžeta opštine Mali Zvornik a koja su sredstva obezbeđena kroz naplatu poreza na imovinu i 1.200.000,00 (milion i dvestotine hiljada) dinara iz donacije Partnera na projektu. Ukupan iznos sredstava koristiće se za realizaciju Akcije „Mali Zvornik po meri građana”.

Opština Mali Zvornik sufinansira maksimalno 90 % opravdanih troškova projekta, s tim da taj iznos ne može biti veći od 800.000,00 (osamstotina hiljada) dinara po projektu, dok iznos od minimalno 10% opravdanih troškova projekta obezbeđuje podnosilac projekta (neformalna grupa građana) volonterskim radom, iz sopstvenih sredstava ili kroz sponzorstva i donacije fizičkih i pravnih lica i sl.

Troškovi prihvatljivi za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Mali Zvornik uključuju:

 • Troškove pojedinih aktivnosti koje se sprovode na zemljištu ili objektima koji su u javnoj svojini opštine Mali Zvornik,
 • Troškove usluga u okviru projektnih aktivnosti,
 • Troškove nabavke opreme,
 • Troškove koji direktno proizilaze iz realizacije projekta i
 • Ostale opravdane troškove.

Troškovi koji ne mogu biti finansirani javnim konkursom iz budžeta opštine Mali Zvornik su:

 • Zarade i honorari za upravljanje realizacijom projekta,
 • Aktivnosti koje se sprovode na zemljištu ili objektima koji nisu u javnoj svojini opštine Mali Zvornik,
 • Projekti sa komercijalnim efektima,
 • Projektne aktivnosti koje su prethodne godine već bile finansirane,
 • Investiciona ulaganja u izgradnju i održavanje poslovnog prostora, kupovinu zemljišta ili objekata,
 • Aktivnosti putovanja, studija, učešće na konferencijama i slične aktivnosti,
 • Organizacija manifestacija,
 • Projekti čije su aktivnosti nagrade i sponzorstva pojedincima i drugim organizacijama,
 • Pokrivanje gubitaka ili dugovanja,
 • Troškovi nastali pre početka realizacije projekta (pre potpisivanja Ugovora o realizaciji) i
 • Aktivnosti projekata koje se već finansiraju iz drugih izvora.

Svi predloženi projekti koji ispunjavaju konkursne uslove biće rangirani.

Podnosilac predloga projekta čiji projekat bude prihvaćen za sufinansiranje neće imati mogućnost upravljanja finansijskim sredstvima, već će sva planirana plaćanja vršiti opština Mali Zvornik.

Ukoliko bude predloženo više projekata sa teritorije jedne mesne zajednice, a ispunjavaju uslove predviđene konkursom, Opština će sufinansirati projekte uzimajući najpre u obzir kriterijum da sve mesne zajednice budu ravnomerno zastupljene.

Na osnovu Predloga Stručnog tela (komisije), Predsednik Opštine donosi Odluku o sufinansiranju projekata u sprovođenju akcije „Mali Zvornik po meri građana“. Predsednik opštine Mali Zvornik zaključuje u ime opštine Mali Zvornik Ugovor o sufinansiranju projekata. Ugovor se zaključuje sa licem koje je u podnetoj dokumentaciji označeno kao predstavnik građana i obavezno sadrži definisanje modela učešća u Projektu u visini od 10%.

4.      Pravila javnog poziva

Pravo učešća na javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa teritorije opštine Mali Zvornik, okupljene oko podnete inicijative – projekta, najmanje 10 potpisnika – građana, koji na teritoriji opštine Mali Zvornik plaćaju porez na imovinu i sva dugovanja po ovom osnovu su izmirili u tekućoj godini.

Finansijsku podršku opštine Mali Zvornik mogu dobiti isključivo projekti koji se bave rešavanjem dela manjih potreba lokalnih zajednica na teritoriji opštine Mali Zvornik, na zemljištu ili objektima u javnoj svojini opštine Mali Zvornik i koji:

–  Dovode do pozitivnih i vidljivih promena na području lokalne zajednice;

–  Uključuju doprinos zajednice (volonterski rad, nefinansijsku i finansijsku podršku nosilaca projekta iz ličnih donacija ili kroz sponzorstva i donacije fizičkih i pravnih lica i slično);

– Neposredno doprinose unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici;

– Imaju realan pristup u rešavanju problema lokalne zajednice;

– Na održiv način dugoročno utiču na postizanju pozitivne društvene promene.

Primeri prihvatljivih aktivnosti:

–         Uređenje parkova (izrada staza, nabavka mobilijara, nabavka sadnica i sl.);

–       Uređenje dečijih igrališta (popravka postojećih igrališta, izgradnja novih igrališta u skladu sa aktuelnim standardima);

–          Uređenje šetališta (izrada staza, nabavka mobilijara, nabavka sadnica);

–          Uređenje izletišta,

–          Uređenje neuređenih zelenih površina i trgova;

–          Uređenje sportskih terena;

–          Uklanjanje manjih divljih deponija;

–          Uređenje prilaza za lica sa invaliditetom;

–          Uređenje objekata, domova kultura i drugih objekata od javnog interesa za lokalnu zajednicu;

–          Slične aktivnosti.

Projekti se moraju realizovati u roku od pet (5) meseci od dana potpisivanja ugovora.

5.      Proces podnošenja predloga projekata

Podnosilac predloga projekta (nefomalna grupa građana) dostavlja sledeća dokumenta u tri (3) primerka (jedan original i dve fotokopije):

Obavezno

–          Popunjen formular za prijavu predloga projekta (može se preuzeti sa sajta),

–          Fotografije postojećeg stanja,

–          Budžet projekta (može se preuzeti sa sajta),

–          Listu od 10 punoletnih građana potpisnika – inicijatora projekta koji plaćaju porez na imovinu na teritoriji opštine Mali Zvornik i izmirili su sva dugovanja za tekuću godinu (može se preuzeti sa sajta).

Opciono

–          Skicu kako će prostor izgledati posle izvedene Akcije (tamo gde je to tehnički izvodljivo),

–          Drugu raspoloživu dokumentaciju u slučaju da ista postoji, koja iskazuje troškove navedene u Obrascu 3 – budžet projekta (predmeri, predračuni, ponude, fakture, katalozi i sl.),

Podnosilac predloga projekta (grupa građana) popunjava dokumenta na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, a obrasce gde je to potrebno i naznačeno – predstavnik građana potpisuje. Dokumenta se popunjavaju elektronski i dostavljaju odštampana, a predlog projekta napisan rukom neće se smatrati važećim.

Prijave se predaju putem pošte (preporučeno) na adresu: opština Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I, broj 38, ili lično na pisarnici opštine Mali Zvornik, sa naznakom: JAVNI POZIV – AKCIJA „MALI ZVORNIK PO MERI GRAĐANA” u zatvorenoj koverti sa napomenom na prednjoj strani „NE OTVARATI”. Na zadnjoj strani koverte obavezno navesti naziv Projekta i ime i prezime osobe za kontakt.

Konkurs traje 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik.

Dodatne informacije u vezi sa učestvovanjem na Konkursu mogu se dobiti na broj telefona 015/7-195-198 i 015/7-195-195, svakim radnim danom od 08.00 do 14.00 časova.

6.      Vrednovanje i rangiranje predloga projekta

Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata utvrđuje Stručno telo – Komisija koju čine predstavnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, odgovarajuće struke, a koje je posebnom Odlukom obrazovao Predsednik Opštine.

Lista vrednovanja i rangiranja biće objavljena na internet stranici opštine Mali Zvornik, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Proces vrednovanja i selkcija predloga projekata vrši se u dva koraka.

Prvi korak obuhvata administrativnu proveru. Administrativna provera se vrši po sledećim kriterijumima:

ADMINISTRATIVNI KRITERIJUMI

DA

NE

Predlog projekta podnesen u roku
Informacije o nazivu projekta, kao i ime i prezime osobe za kontakt su jasno navedene na zadnjoj strani koverta
Predlagač projekta je neformalna grupa građana
Predlagač je podneo maksimalno jedan predlog projekta
Sva dokumenta zahtevana ovim konkursom su podneta u 3 primerka – jedan original i dve kopije
Sva dokumenta zahtevana ovim konkursom su popunjena i potpisana
Predlog projekta je napisan na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom
Obezbeđeno je sufinansiranje projekta (minimum 10% od ukupne vrednosti projekta, izraženo kroz volonterski rad ili na drugi način u skladu sa javnim pozivom
Projekat traje maksimalno 5 meseci

Predlog projekta mora ispuniti sve gore navedene kriterijume (svi odgovori moraju biti „DA”) kako bi projekat bio prihvaćen za naredni krug vrednovanja.

Neblagovremene, nepotpune i prijave koje nisu u skladu sa uslovima konkursa, Stručno telo neće razmatrati.

Drugi korak je tehničko vrednovanje kvaliteta predloga projekta, kao i njegovog uticaja na lokalnu zajednicu. Tehnički kriterijumi su podeljeni u 2 grupe, prva grupa – ocenjuje kvalitet predloga projekta, dok druga grupa – ocenjuje uticaj predloga projekta na lokalnu zajednicu. Broj bodova se dodeljuje po sledećoj skali: 1= nezadovoljavajuće, 2= loše, 3= prihvatljivo, 4= dobro, 5 = odlično. Ovo vrednovanje se vrši na način da svaki od članova Stručnog tela – Komisije za svaki od ponuđenih kriterijuma odredi broj bodova na skali od 1-5, svi bodovi, za svaki od kriterijuma se saberu, a zatim podele sa 5, gde će količnik (rezultat) predstavljati broj bodova koji će množenjem sa ponderima dati maksimalan ukupan broj bodova i to po sledećim kriterijumima:

 

 

TEHNIČKI KRITERIJUMI

Maksimalan broj bodova koje dodeljuje ocenjivač

 

 

Ponderi

Maksimalan ukupan broj bodova

Kvalitet predloga projekta

25

 

40

Projekat je u skladu sa ciljevima Konkursa i odnosi se na manje zahvate uređenja javnih površina i objekata

 

5

 

2

 

10

U projektu su jasno opisani problemi i potrebe korisnika iz lokalne zajednice koji se rešavaju predlogom projekta

 

5

 

1

 

5

Predložene aktivnosti su odgovarajuće za postavljene ciljeve projekta

5

1

5

Projekat ima detaljno razrađen plan realizacije i tehnički je izvodljiv

5

2

10

Visina troškova u budžetu projekta je prihvatljiva, opravdana i tržišno utemeljena

 

5

 

2

 

10

Uticaj projekta na lokalnu zajednicu

25

 

60

Projekat dovodi do pozitivnih i vidljivih promena na području lokalne zajednice

 

5

 

3

 

15

Projekat promoviše volonterski rad i/ili društveno odgovorno poslovanje

 

5

 

3

 

15

Projekat dovodi do dugoročnog održivog uticaja na korisnike projekta

 

5

 

3

 

15

Postoji inovativnost u pristupu rešavanja problema, odnosno zadovoljavanja potrebe lokalne zajednice

 

5

 

3

 

15

UKUPNO BODOVA

 

 

100

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete predloge projekata i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od 3 dana od dana objavljivanja navedene liste.

Stručno telo (komisija), vrši kontrolu ispunjenosti formalnih uslova, razmatra podnete prijave i u skladu sa uslovima javnog poziva vrši izbor projekata i sačinjava predlog rang liste i sredstava, koji zajedno sa zapisnikom o sprovedenom postupku dostavlja Predsedniku Opštine.

Predlog rang liste se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Mali Zvornik i na oglasnoj tabli Organa.

Na osnovu Predloga Stručnog tela (Komisije), Predsednik Opštine donosi Odluku o sufinansiranju projekata u sprovođenju akcije „Mali Zvornik po meri građana”.

Odluka o izboru projekata objavljuje se na internet stranici opštine Mali Zvornik.

7.      Obaveze podnosioca predloga projekata nakon dodeljenih budžetskih sredstava

Stručmno telo – Komisija prati realizaciju projekata i vrši kontrolu njihove realizacije.

Korisnik sredstava, dužan je da Komisiji, u svakom momentu, omogući kontrolu realizacije projekta i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i da po realizaciji projekta Komisiji dostavi izveštaj.

U cilju transparentnosti dodele i utroška budžetskih sredstava, korisnici sredstava tokom realizacije Ugovora, moraju na jasan i nedvosmislen način, u svim medijima i vidovima oglašavanja, da ističu da je njena delatnost finansirana iz budžeta opštine Mali Zvornik.

U slučaju da korisnik ne podnese Izveštaj u predviđenom roku, a najkasnije 8 dana od dana realizacije Projekta, gubi pravo da učestvuje na narednom Konkursu. 

Predsednik opštine Mali Zvornik
Zoran Jevtić, s.r.

Javni poziv

Obrazac 1 – Prijava

Obrazac 2 – Lista potpisnika

Obrazac 3 – Budžet

 

Poštujte mere prevencije, budite odgovorni prema sebi i prema drugima.

#Mali_Zvornik #Podrinje #Srbija #SRB

#Mali_Zvornik #Podrinje #Serbia #SRB

#Covid19 #Corona #Sačuvajživote

Share