Naredba Štaba za VS: Pijačna prodaja i prodaja van objekata

Naredba Štaba za VS: Pijačna prodaja i prodaja van objekata

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/38
Dana: 21.03.2020.godine
Mali Zvornik

Na osnovu člana 41. stav 1.tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018) a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 21.03.2020. godine doneo je 

N A R E D B U

I

Naređuje se maloprodajnim objektima da ograniče radno vreme sa potrošačima tokom trajanja vanrednog stanja  po sledećem principu:

-ponedeljak –subota od 07-18 časova
-nedelja od 08-18 časova
-nedelja od 04-07 časova isključivo za građane starije od 65 godina
-rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica. 

II 

Trgovac može, u skladu sa navedenom naredbom samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima

III

Naređuje se da broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na četiri (4) kvadratna metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti, a u skladu sa Zaključkom Vlade Broj: 53-2581/2020 od 17.03.2020.godine. 

IV

Nalaže se vlasnicima maloprodajnih objekata da o načinu organizovanja rada objekta obaveste Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik i da u roku od 24 sata dostave navedeni izveštaj na sledeću adresu: stabmalizvornik@gmail.com

V

Ovu Naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik.

Komandant štaba
Zoran Jevtić, s.r.

#Mali_Zvornik #Podrinje #Srbija #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona

Share