Usvojen prvi rebalans budžeta opštine Mali Zvornik za 2019. godinu

Prvo ovogodišnje zasedanje lokalnog parlamenta, XXIII redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik, održano je u utorak, 19. februara.

Odbornici su razmatrali 22 tačke dnevnog reda, a skupštinska većina usvojila je i jedan amandman na predlog Odluke o prvim izmenama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2019. godinu. Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić obrazložio je predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta za 2019. godinu. Budžet opštine Mali Zvornik za 2019. godinu, sastoji se od: prihoda i primanja u iznosu od 480 miliona dinara i rashoda i izdataka u iznosu od 730 miliona dinara. Budžetski deficit u iznosu od 250 miliona dinara, biće pokriven iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 223 miliona dinara i primanja od prodaje finansijske imovine u iznosu od 27 miliona dinara.

Prema najavama čelnika opštine, lokalna samouprava će u 2019. ostvariti višegodišnja nastojanja da se podtakne zapošljavanje u proizvodnim pogonima, ulaganja u putnu i komunalnu infrastrukturu, te razvoj turističkih kapaciteta. Budžet je neznatno veći jer je krajem prošle godine transferima od države dospelo novih pet miliona dinara. Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina su veća za 3.278.000,00 dinara. Jevtić je izrazio zadovoljstvo i očekivanja da sa nakon svakog novog transfera od Republike usvaja i rebalans budžeta na narednim sednicama.

Ulaganja države i opštine u lokalni ekonomski razvoj su veća od 80 miliona dinara, od toga je više od 50 miliona namenjeno za objekte fabrike tekstila. Ulaže se u infrastrukturu adaptaciju, rekonstrukciju i sanaciju objekata nekadašnjeg Drvno industrijskog preduzeća „Novo Gučevo” u Donjem Naselju i očekuje da kompanija „YGS tekstil”, ćerka firma turske kompanije „Majdenim”, do početka maja otvori proizvodni pogon u Malom Zvorniku, zaposli 300 radnika, a do 2020. godine još 200 radnika, različitog stepena obrazovanja. Očekuje se potpisivanje najvećeg dela ugovora od 25. februara do kraja meseca. Potom će se definisati koraci i utvrditi rokovi.

„Ideja je bila da nas posete direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović i turski investitori iz Istanbula, te da održe sastanak sa kandidatima za posao. Koliko god se pojedinci, istina u manjini, trudili i priželjkivali da se ovaj pogon ne otvori, moram ih razočarati. Ostvarićemo sve planove, kako smo ih i najavili, a očekujemo i dolazak predsednika države Aleksandra Vučića”, kazao je Jevtić.

Odstupivši od prvobitnog izlaganja, uz odobrenje predsedavajućeg Radovana Tadića, predsednik opštine Zoran Jevtić pojasnio je da je u ponedeljak najavljeno podnošenje krivične prijave protiv lica koje na društvenoj mreži Fejsbuk, na profilu pod imenom Dragan Bogićević, objavljuje neistinite, tendenciozne i zlonamerne komentare o radu lokalne samouprave. Jevtić je naveo da objave na pomenutom profilu nanose štetu i ruše ugled opštinskoj vlasti, te da će protiv odgovornog lica, koje uređuje profil, biti podneta krivična prijava za širenje laži i uznemiravanje javnosti na političkoj osnovi.

„Gospodin Bogićević se obratio Opštinskoj upravi, uputio zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i tražio je informacije o obavljenoj proceni nepokretnosti Poreske uprave. Da bude jasnije, nijedan notar bez poreske procene ne bi nikada overio taj ugovor o kupovini zemljišta u industrijskoj zoni. Nejasno je i zašto niko ne pominje drugog prodavca Đorđe Jovanovića, već isključivo Nenada Nestorovića. Neko je sebi dozvolio da bude sudija i tužilac, da iznosi neistine, selektivne i paušalne ocene”, istakao je Jevtić.

O kupovini zemljišta u industrijskoj zoni u Donjem Naselju opštinsko rukovodstvo podrobno je izvestilo odbornike Skupštine opštine Mali Zvornik 27. aprila 2018. godine, na 15. redovnoj sednici lokalnog parlamenta, u okviru Informacije o pribavljanju nepokretnosti u svojini opštine Mali Zvornik.

„Da nema bilo čega skrivenog u vezi sa kupovinom navedenog zemljišta dokaz je i to da smo, uz pomenutu informaciju, odbornicima dostavili na uvid i ugovore o kupoprodaji parcela, a kompletnu informaciju o postupku kupovine zemljišta stavili na uvid celokupnoj javnosti, putem internet sajta opštine Mali Zvornik”, izjavio je Jevtić. On je pozvao sugrađane i ostalu zainteresovanu javnost da se o ovoj temi adekvatno informišu na zvaničnom internet portalu opštine, na adresi www.malizvornik.rs, gde su objavljeni tačni i kompletni podaci.

U oblasti urbanizma i prostornog planiranja, opština Mali Zvornik je planirala ulaganje u geodetske usluge kako bi se ustanovilo realno stanje u lokalnoj putnoj infrastrukturi, da li se ti putevi nalaze na opštinskoj ili privatnoj zemlji. Dužinu putne mreže na teritoriji opštine Mali Zvornik od 181 km čine magistralni putevi dužine od 39 km, regionalni putevi dužine od 16 km i lokalni putevi dužine od 126 km.

Predstavnik odborničke grupe SPS, Miloš Milić predlaže da se privremeno načini pauza u izgradnji putne infrastrukture, kako bi se novac preusmerio u preduslove, u geodetske radove i projektovanje. Danas je lako moguće utvrditi kvalitet naše putne podloge, obezbediti uzimanje uzoraka asfalta iz kolovoza takozvanim kernovanjem i isecanjem ploča za potrebe laboratorijske analize. Lako je ustanoviti na taj način kako je, gde i šta urađeno, kvalitet asfalta, debljina, sastav, tačno se zna ko je izvođač radova i ko je bio nadzorni organ. Možemo kontrolisati da li je izvođač ugradio u asfalt projektovanu mešavinu, a težiti da dobijemo kvalitet i trajnost kolovoza. „Kada je u pitanju lokalna infrastruktura, ne sme biti političkih podela i nesuglasica jer pripada svim građanima”. Milić uvek ističe da se prema nekategorisanim putevima treba odnositi profesionalno, ozbiljno jer su lokalne putne komunikacije životno pitanje koje zahteva opšte slaganje o ciljevima od zajedničkog interesa. On je još jednom apelovao da se, zbog specifičnosti državnog puta II A reda u Radalju, razgovara sa predstavnicima Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, sa privatnim vlasnicima zemljišta i Javnog preduzeća „Srbijašume”, te da se „Putevi Srbije” animiraju da ulažu u održavanje i rekonstrukciju ovog puta.


Predsednik opštine Zoran Jevtić naglasio je da građani vide samo finalizaciju, jer ih zanima put. „Koliko je postupak asfaltiranja složen i koliko je prethodno neophodno opsežno planirati i investirati, znamo mi kao čelnici i odbornici lokalne samouprave, odnosno stručne službe Opštinske uprave”.

Odlukom o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2019. godinu u opštini Mali Zvornik podržano je samozapošljavanje sugrađana i omogućiće se svršenim studentima da odrade pripravnički staž. Opština neće ove godine stimulisati lokalne poslodavce subvencijama za otvaranje novih radnih mesta. Uloženo je oko 31 milion dinara u višegodišnje subvencionisanje zapošljavanja. Zaposleno je 153 sugrađana koji su i dalje u radnom odnosu, pa je krajnji cilj i ostvaren. Novi industrijski pogoni će zaposliti mnogo više radnika i širiće se sa rastom proizvodnje, a Lokalni akcioni plan će podržati 10 nezaposlenih lica koja planiraju pokretanje sopstvenog posla, uslužnog ili zanatskog, radi osnivanja radnje, zadruge ili nekog drugog oblika preduzetništva, pa i osnivanja privrednog društva, ako osnivač zasniva u njemu radni odnos. Predviđene su sume od 200.000, a ako se subvencioniše samozapošljavanje viškova zaposlenih, u jednokratnom iznosu od 220.000 po korisniku. Osobe sa invaliditetom mogu računati na podsticaj samozapošljavanja u iznosu od 240.000 dinara.

Usvojeno je i Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad „Mali Zvornik” iz Malog Zvornika. Biljana Kojić, diplomiran pravnik iz Radalja imenovana je za direktora na period od četiri godine. Direktor Centra istovremeno obavlja i poslove pravnika.


Kadrovski plan u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i internoj reviziji opštine Mali Zvornik za 2019. godinu izmenjen je radi usklađivanja zvanja zaposlenih za svako radno mesto sa stvarnom stručnom spremom i urađenim rebalansom budžeta.

Nakon obavljene revizije i Izveštaja objavljenog 12. decembra 2018. godine, određene Odluke Skupštine opštine usklađene su po preporukama i nalogu Državne revizorske institucije, čime su preduzete mere ispravljanja za umanjenje rizika od pojavljivanja određene nepravilnosti u budućem poslovanju opštine Mali Zvornik, koja je bila subjekt revizije u 2017. godini.

Rešenje o razrešenju članova Saveta za bezbednost opštine Mali Zvornik, usvojeno je nakon pisanih ostavki članova Saše Kneževića, vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Loznici, te Zorana Nestorovića, vršioca funkcije javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici.

Sednicu je vodio predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik Radovan Tadić. Prisustvovali su i zamenik predsednika opštine Mali Zvornik Miloš Radojčić, načelnica Opštinske uprave Marizela Andrić, zamenica načelnice Opštinske uprave Milica Živanović, članovi Opštinskog veća, rukovodilac Odeljenja za lokalnu poresku administraciju, samostalni savetnik Mirjana Jovanović, rukovodilac Odeljenja za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave, samostalni savetnik Milan Jevtić, savetnik Opštinske uprave Mali Zvornik za imovinsko-pravne odnose Branislav Mišić i predstavnici medija.

Tokom zasedanja lokalnog parlamenta, usvojeni su i godišnji Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Mali Zvornik za period januar 2018. godine – decembar 2018. godine; Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama; Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Mali Zvornik; Odluka o opštinskim administrativnim taksama; Odluka o mesnim zajednicama; Odluka o utvrđivanju namene i razvrstavanju stvari u javnoj svojini opštine Mali Zvornik; Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2019. godinu; Program otuđenja, pribavljanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Mali Zvornik za 2019. godinu; Odluka o prestanku rada budžetskog fonda za građevinsko zemljište, puteve i komunalne delatnosti opštine Mali Zvornik; Odluka o prestanku rada budžetskog fonda za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na području opštine Mali Zvornik; Odluka o ukidanju i prestanku rada budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Mali Zvornik; Rešenje o imenovanju izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica; Rešenje o imenovanju drugostepene Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica; Rešenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti i službenih akata; Predlog za obrazovanje Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta.


Vladajuću većinu čini 20 od 29 odbornika Skupštine opštine Mali Zvornik, 18 odbornika OG ,,Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” (16 odbornika SNS, odbornik SDPS i odbornik SNP), uz neformalnu podršku dva odbornika Grupe građana „Dr Milan Lukić – Snaga naroda”, dok su u opoziciji šest odbornika SPS, nezavisni odbornik Dalibor Lipovac, odbornik Grupe građana „Za bolji Mali Zvornik – Dragan Kostjerčević” Goran Vidaković i nezavisni odbornik Jovo Rogan.

Prilog: Foto galerija – Mali Zvornik info

Opšteinformativni izveštaj verodostojno i činjenično prenosi ishod i tok događaja. Izveštaj je dopunjen video zapisom sa XXIII redovne sednice SO Mali Zvornik koji priprema RTV Lotel, a objavljuje ga opština Mali Zvornik na svom YouTube kanalu.

Novinar saradnik: Dalibor Krstić

Share