Usvojen budžet opštine Mali Zvornik za 2019. godinu

Budžet opštine Mali Zvornik za 2019. godinu, sastoji se od prihoda i primanja u iznosu od 507 miliona dinara, koji čine prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine: 480 miliona dinara i primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine: 27 miliona dinara, odnosno rashoda i izdataka u iznosu od 727 miliona dinara. Budžetski deficit u iznosu od 247 miliona dinara, biće pokriven iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine, u iznosu od 220 miliona dinara i primanja od prodaje finansijske imovine u iznosu od 27 miliona dinara.

Poslednje ovogodišnje zasedanje lokalnog parlamenta, XXII redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik,  održano je u petak, 21. decembra. Odbornici su razmatrali 21 tačku dnevnog reda, a skupštinska većina podržala je ključne odluke koje će omogućiti lokalnoj samoupravi da realizuje programe razvoja i kapitalne investicije u 2019. godini. 
Pre obrazloženje Predloga odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2019. godinu predsednik opštine Mali Zvornik Zorana Jevtić podneo je Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Mali Zvornik za period od 1. januara do 30. septembra 2018. godine.
Budžet opštine Mali Zvornik za 2019. godinu, sastoji se od prihoda i primanja u iznosu od 507 miliona dinara, koji čine prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine: 480 miliona dinara i primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine: 27 miliona dinara, odnosno rashoda i izdataka u iznosu od 727 miliona dinara. Budžetski deficit u iznosu od 247 miliona dinara, biće pokriven iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine, u iznosu od 220 miliona dinara i primanja od prodaje finansijske imovine u iznosu od 27 miliona dinara.
Preneta sredstva iz suficita su i usmerena na prihvaćene obaveze realizacije prethodnih planova i projekata, tako da će lokalna samouprava u 2019. ostvariti višegodišnja nastojanja da se pospeši zapošljavanje u proizvodnim pogonima, ulaganja u putnu i komunalnu infrastrukturu, te razvoj turističkih kapaciteta. Transferi od države su 137.700.000 dinara, što je dokaz da je ostvarena konekcija, izvanredna komunikacija i saradnja sa organima Republike, od predsednika, premijerke do nadležnih ministarstava. Očekivanja su da se u 2019. povećaju prihodi od poreza na zarade. Slede otvaranja novih radnih mesta, a osim povećanja minimalne zarade, došlo je i do povećanja plata u javnom sektoru. Jevtić je poimenično (taksativno) naveo izdatke za kapitalne projekte komunalne infrastrukture, kanalizaciju u centru, početak rekonstrukcije fasade na zgradi opštine, opsežne radove na tri postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV), u Donjem Naselju, Sakaru i na prostoru stare pilane. Naredne godine opština neće stimulisati lokalne poslodavce subvencijama za otvaranje novih radnih, jer se ulaže u infrastrukturu adaptaciju, rekonstrukciju i sanaciju objekata nekadašnjeg Drvno industrijskog preduzeća „Novo Gučevo” u Donjem Naselju i očekuje da kompanija „YGS tekstil”, ćerka firma turske kompanije „Majdenim”, otvori proizvodni pogon u Malom Zvorniku, zaposli 300 radnika, a do 2020. godine još 200 radnika, različitog stepena obrazovanja.
Podržaće se samozapošljavanje sugrađana i omogućiće se svršenim studentima da odrade pripravnički staž. Nastavlja se ulaganje u subvencije registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i turizam, a planiran je zajednički nastup Podrinja, Rađevine, Azbukovice i Jadra na Sajmu turizma, opština Mali Zvornik, Ljubovija, Krupanj i grada Loznica.

Prema Planu rashoda, po programima, za period od 01. januara do 31. decembra 2019. godine, predviđena su sledeća ulaganja i troškovi, u ukupnom iznosu od 727.000.000,00 dinara:

Prilog: Budžet opštine Mali Zvornik za 2019. godinu

I Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje: 35.700.000,00 dinara;

II Komunalne delatnosti: 81.500.000,00 dinara;

III Lokalni ekonomski razvoj: 74.000.000,00 dinara;

IV Razvoj turizma: 44.200.000,00 dinara;

V Poljoprivreda i ruralni razvoj: 19.400.000,00 dinara;

VI Zaštita životne sredine: 38.472.600,00 dinara;

VII Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura: 71.105.000,00 dinara;

VIII Predškolsko obrazovanje i vaspitanje: 46.225.000,00 dinara;

IX Osnovno obrazovanje i vaspitanje: 42.111.000,00 dinara;

X Srednje obrazovanje i vaspitanje: 13.745.000,00 dinara;

XI Socijalna i dečja zaštita: 39.400.000,00 dinara;

XII Zdravstvena zaštita: 9.550.000,00 dinara;

XIII Razvoj kulture i informisanja: 24.200.000,00 dinara;

XIV Razvoj sporta i omladine: 19.000.000,00 dinara;

XV Opšte usluge lokalne samouprave: 142.221.400,00 dinara;

XVI Politički sistem lokalne samouprave: 25.170.000,00 dinara;

XVII Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije: 1.000.000,00 dinara.

Podsećamo, ukupni prihodi i primanja opštine Mali Zvornik, iz svih izvora, planirani su za 2018. godinu u iznosu od 675 miliona dinara. Predviđeni prihodi i primanja budžeta su iznosili 478.800.000 dinara, a preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine 190.000.000 dinara. Prihodi budžetskih korisnika iz drugih izvora planirani su u iznosu od 6.200.000 dinara.

Tonski zapis: Izlaganje predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića 

Odbornik Bogdan Dukić, šef odborničke grupe SPS, nakon izlaganja predsednika Jevtića, u osvrtu na izloženo i prezentovano u materijalu, konstatuje da je, budžet od oko šest miliona evra zadovoljavajući, ako se pravilno investira u razvoj, a opozicija će, bez ulaganja amandmana, preneti svoje sugestije.

Stav socijalista je da su visoki rashodi predviđeni za izradu Strategije održivog razvoja opštine Mali Zvornik za period od 2018 do 2025 godine (isporučilac i najjeftiniji su grupa ponuđača MKS Inteko d.o.o. i „Aurora Green” d.o.o. Beograd), te da je deo tog novca (1.140.000,00 sa PDV) trebao biti usmeren ka povećanju roditeljskog dodatka. Prema njegovim rečima, visok je i iznos predviđen za konsultantske usluge u oblasti javno-privatnog partnerstva. Generalno gledano, učinak javno-privatnog partnerstva u manjim opštinama nije adekvatan i treba se kloniti enormnih ulaganja sa lošim učinkom. Primetno je i da su budžetom predviđeni visoki iznosi za održavanje fotokopir aparata i nabavku novog automobila. Rashodi za informisanje i medijske usluge su i dalje visoki, kao i troškovi odbornika i članova Opštinskog veća.

Dukić je mišljenja da se puno novca ulaže u manifestacije koje ne prevazilaze lokalni karakter, te da je potrebno ulaganje, po ugledu na najuspešnije, poput Bajine Bašte, kako bi postale regionalne. Za to je potrebna decenija planiranja. „Prisutnost ljudi na turističkim manifestacijama je ove godine bila manja, u odnosu na 2017. Možda nam je, ciljano, potrebno 15.000.000 dinara ulaganja u turizam kako bismo ostvarili prve prihode. Opština još uvek koristi živine sijalice za javnu rasvetu, natrijumova sijalica je retkost, a uštede se mogu efikasno ostvariti nabavkom LED (light-emitting diode) sijalica”. Prednost LED sijalica u odnosu na starije vrste sijalica ogleda se u znatno manjoj potrošnji struje za istu količinu proizvedene svetlosti. Osim uštede u potrošnji električne energije, LED sijalice takođe imaju i znatno duži životni vek u odnosu na klasične, pa iako u startu deluje kao da su cenovno znatno skuplje, dugoročno predstavljaju isplatljiviju investiciju u odnosu na starije vrste sijalica. Dukić primećuje da igralište u Velikoj Reci još nije završeno i interesuje ga koliko je uloženo u 2018. godini i da li je predviđenih 9.000.000 dinara dovoljno ulaganje za završetak igrališta u 2019.


Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić, u odgovoru šefu odborničke grupe SPS Bogdanu Dukiću, ističe da vladajuća većina nikada neće odbiti kvalitetne amandmane. „Usluge po ugovoru koje se odnose na primanja odbornika i članova Opštinskog veća, utvrđene su znatno ranije, u vreme učešća SPS u vlasti. Da li je potrebno umanjenje? Mi smo se opredelili za pripremne sastanke, koji prethode sednici i ne održavamo skupštine po dva ili tri dana.
Opštine i gradovi u Srbiji izdvajaju za projektno finansiranje medija, odnosno za ostvarivanje i unapređenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Određeni ugovori su još na snazi i prenose se u narednu godinu. Mediji su u Malom Zvorniku zastupljeni sa 0,94 odsto budžeta, a preporuka strukovnih udruženja je do dva odsto. Strategija razvoja se priprema i dorađuje kontinuirano i bez nje nam nije dostupna nijedna donacija ili IPA – Instrument za pretpristupnu pomoć Evropske unije. Najniža cena je poželjna, ali je retko kada garancija kvalitetne izrade programa. Neke lokalne komisije bi morale imati vrhunske i natprosečne učinke da bi država podržala naše projekte, pa smo prinuđeni da kontaktiramo eksperte za određene oblasti, jer imamo malo dostupnih inženjera saobraćajne i građevinske struke u našoj sredini. Opredelili smo se za javno-privatno partnerstvo, te prevoz putnika i izgradnja lokalnih puteva moraju biti obezbeđeni u 2019. godini. Fotokopir jeste skup za održavanje, ali je dostupan svim našim budžetskim korisnicima, službama i ustanovama. Slažem se da samozapošljavanje treba stimulisati, kao i podsticaj nataliteta roditeljskim dodacima. Sve ćemo učiniti da pospešimo razvoj turizma i u zapostavljenim sredinama, poput Radaljske banje ili na lokalitetu „Orlovine”, ali tu sučavamo sa brojnim teškoćama, nerešenim imovinsko-pravnim odnosima u Radalju ili sa nadležnostima i ingerencijama Zavoda za zaštitu spomenika kulture „Valjevo” i JP „Srbija šume”. Prvi prihodi i masovniji dolazak turista očekuju se nakon adaptacije najatraktivnijeg dela podzemnog grada Karađorđevića u Malom Zvorniku, gde su uložena značajna sredstva republike i opštine.


Lokalni parlament usvojio je i novi Statut opštine Mali Zvornik koji je obrazložio zamenik predsednika opštine Mali Zvornik Miloš Radojčić. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora opštine Mali Zvornik za 2019. godinu i Predlog kadrovskog plana u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i Internoj reviziji opštine Mali Zvornik za 2019. godinu odbornicima je predstavila načelnica Opštinske uprave Marizela Andrić. Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu jedinica lokalne samouprave do 50.000 stanovnika, kakav je opština Mali Zvornik, dugoročno je sveden na 140. Utvrđen je sledeći broj zaposlenih na neodređeno vreme: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik – 46 zaposlenih, Javno komunalno preduzeće „Drina” Mali Zvornik – 54, Predškolska ustanova „Crvenkapa”– 31 i Biblioteka „17. septembar” – devet zaposlenih, što je 140 u ukupnom broju. Kako se u Bibiloteci nisu stekli uslovi za osnovanje muzejske – zavičajne zbirke, privremeno je ukinuto radno mesto kustosa i broj radnika sa 10 smanjen na devet, a Opštinska uprava, zbog povećanog obima posla, iskazala je potrebu za zaposlenjem još jednog lica na neodređeno vreme.
Milica Živanović, zamenica načelnice obrazložila je Predlog odluke o javnom linijskom prevozu putnika i stvari na teritoriji opštine Mali Zvornik.


Dragan Rakić, stručni saradnik Opštinske uprave za poslove odbrane, pojasnio je godišnji Plana rada opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik za 2019. godinu, a Dragoslav Obradović, predsednik Komisije Budžetskog fonda za pružanje podrške za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja je predočio određene detalje izveštaja o realizaciji Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik za 2017. godinu.
Predlogom rešenja o visini roditeljskog dodatka precizirano je da se jednokratno izvrši isplata u iznosu od 55.000 dinara za prvorođeno dete, 65.000 dinara za drugo dete po redosledu rođenja, a 75.000 za treće i svako naredno dete, što je finansijska podrška opštine Mali Zvornik porodicama sa decom.


Radovan Tadić, predsednik SO Mali Zvornik istakao je na početku sednice da će dnevni red biti proširen za Predlog odluke o osnivanju Slobodne zone Mali Zvornik, Predlog odluke o osnivanju Privrednog društva za upravljanje Slobodnom zonom Mali Zvornik i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena opštine. Čelni čovek lokalne samouprave, Zoran Jevtić pojašnjava da je turski investitor „Maydenim tekstil” predložio posebnom molbom da se osnuje slobodna ekonomska zona. „Pokrenuli smo inicijativu, ali će konačni sud dati nadležne institucije”. Razvojna agencija Srbije (RAS) je agencija Vlade Republike Srbije, u svojoj mreži ima 16 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA), a Uprava za slobodne zone nalazi se u sastavu Ministarstva finansija. U njenoj nadležnosti su sva pitanja u vezi sa funkcionisanjem i razvojem slobodnih zona. U pozitivnom ishodu, sledi i osnivanje Privrednog društva za upravljanje Slobodnom zonom Mali Zvornik.

Slobodne zone su fizički ograđen i označen deo teritorije Republike Srbije, infrastrukturno opremljen, gde se mogu obavljati proizvodne i uslužne delatnosti uz određene stimulativne pogodnosti. U njima se mogu obavljati sve vrste poslovanja i industrijskih aktivnosti uključujući proizvodnju, skladištenje, pakovanje, trgovinu, bankarstvo i osiguranje. Slobodne zone mogu osnivati i njima mogu upravljati i domaće i strane kompanije. Zarade i prihodi koje se ostvare unutar slobodne zone mogu se transferisati u bilo koju državu, uključujući Srbiju, slobodno bez prethodnog odobrenja, bez naplate bilo kakvih poreza, carina ili taksi. Na ovaj način stvaraju se ogromne mogućnosti za saradnju domaćih i stranih industrija. Poslovanjem u slobodnim zonama, investitoru se obezbeđuju specijalne olakšice i povlašćeni poreski režim (oslobađenje od PDV-a i carine na uvoz sirovina i materijala namenjenim proizvodnji robe za izvoz, mašina, opreme i građevinskog materijala). Princip da se u zoni ne naplaćuju carine i uvozne takse daje osnove za ostvarivanje prihoda zone kao preduzeća i omogućava isplativost slobodne zone.


Direktor Dragan Čikarić je, tokom razmatranja Programa poslovanja JKP „Drina” Mali Zvornik za 2019. godinu, naglasio da je dug ovog javnog preduzeća, u najvećoj meri prema JP „Srbijagas”, umanjen sa 28 na 10 miliona dinara, a od sudskih postupaka očekuje se naplata od oko 18 miliona dinara. Novi Iveko kamion – cisterna od prohroma, firme „Atrikod”, vredan oko 10 miliona dinara, koji je Opština Mali Zvornik krajem marta ove godine nabavila za potrebe obezbeđenja pijaće vode za stanovništvo u slučaju prekida u vodosnabdevanju, korak je ka unapređenju tehničkih uslova i resursa ovog preduzeća, a nešto ranije, u decembru 2016. kupljena je kombinovana građevinska mašina SKIP marke „Hidromek”, vodećeg turskog proizvođača građevinskih mašina. Ova oprema od početka sama sebe otplaćuje. Iz budžeta opštine izdvojeno je 3.000.000 dinara, dok je ostatak potrebnih sredstava, 5.500.000 dinara, obezbeđen iz kredita, u banci „Inteza”. „Ima prostora da se još dosta radi, pa se ne možemo opustiti”, kazao je Čikarić. Od kapitalnih subvencija izdvojio je izgradnju crpne stanice na Gaju. Izgradnjom potisnog cevovoda i manje crpne stanice u Donjoj Borini, koja je puštena u rad krajem prošle godine, Opština Mali Zvornik za 40 domaćinstava u drugoj visinskoj zoni ovog sela rešila je višegodišnji problem nedostatka zdrave pijaće vode, nastao kao posledica majskih poplava 2014. godine. Izvorišta „Mlakva”, „Zavorje” i „Kamenica” kontaminirana antimonom trajno se zatvaraju za korišćenje, te je vodosnabdevanje većeg dela Donje Borine i Brasine najpovoljnije rešeno, posle višegodišnjih poteškoća.

Postojeća kotlarnica u Malom Zvorniku je stara i odavno ne zadovoljava potrebe korisnika u Malom Zvorniku, zbog čega je izgradnja toplane i dalje prioritetni posao, koji će građanima očekivano omogućiti kvalitetniju i jeftiniju uslugu grejanja. Dr Dalibor Lipovac, samostalni odbornik, član odborničke grupe Grupe građana „Snaga naroda”, interesovao se za sudbinu ovog kapitalnog projekta, za stanje postojeće kotlarnice i kako se i dalje izdaje upotrebna dozvola za postojeću amortizovanu kotlarnicu.

Kotlarnica snage 2 x 2.4 MW sagrađena je daleke 1980 godine i od tada radi kao jedna centralna kotlarnica koja snabdeva sve objekte u naseljenom mestu. Izgradnjom novih stambenih zgrada i priključenjem postojećih, javila se potreba za proširenjem kapaciteta, što je i učinjeno 1991. godine, povećanjem kapaciteta na 6.6 MW, kakva je i danas. Do 1980. godine kao energent je korišćen mrki ugalj. Formiranjem centralne kotlarnice prešlo se na korišćenje mazuta, a 1993. godine Mali Zvornik je dobio gasovod i od tada kao energent koristi se prirodni gas. Lokacija centralne kotlarnice nije adekvatna, jer se nalazi u podrumskim prostorijama stambene zgrade, gde je nemoguće prirodno provetravanje. Radi se prinudna ventilacija, a stanari su od useljenja rezignirani zbog buke i vibracija, strahujući za bezbednost i zdravlje, zahtevajući da se ova oprema premesti van zgrade. Prvi koraci u oblasti daljinskog grejanja u Malom Zvorniku datiraju iz sedamdesetih godina prošlog veka. Tada je postojalo više kotlarnica. Jedna je snabdevala toplom vodom zgrade „V8” i osnovnu školu, druga zgradu hotela i zgradu opštine, treća je snabdevala stambenu zgradu „S26” i Dom kulture.

Mali Zvornik je od sredine 2017. deo državnog projekta „Podsticanje obnovljive energije – razvoj tržišta biomase u Srbiji”. Posao prelaska na obnovljivu energiju, Srbija treba da realizuje uz podršku Vlada Nemačke i Švajcarske, kroz donacije i povoljne kredite nemačke Razvojne banke (KfW) za izgradnju 10 toplana na biomasu. Najavljeno je 20 miliona evra kao zajam KfW, koja daje i grant od dva miliona evra, dok je Vlada Švajcarske obezbedila pet miliona evra bespovratnih sredstava. Među opštinama u kojima se projekat sprovodi su i Mali Zvornik, Nova Varoš, Prijepolje, Novi Pazar, Bajina Bašta, Valjevo, Priboj, Kladovo, Bečej i Majdanpek. KfW banka je ponudila i drugu tranšu (deo pozajmice) kredita da dodatnih 15 do 20 operatera daljinskog grejanja u Srbiji pređe sa fosilnih goriva na biomasu. Projekat za razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji zajednički sprovode nemačka razvojna organizacija GIZ i KfW.

Direktor Dragan Čikarić pojasnio je kako ceo proces vode toplane JKP „Beogradske elektrane”. Mali Zvornik je potpisao idejno rešenje, a osnažena je svest da će se dugoročno smanjiti troškovi i do 60 odsto, za energent, isporuku i to su preduslovi za prihvatljivije, popularnije cene grejanja. Očekuje se nastavak saradnje do uspešnog okončanja dugo priželjkivanog i više puta najavljenog projekta. Licenca za obavljanje delatnosti u kotlarnici je odnedavno u nadležnosti opštine.


Odbornici su do kraja sednice usvojili i Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik o usvajanju posebnog Programa korišćenja sredstava i subvencije iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2019. godinu, Odluku o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene, Odluku o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade, Odluku o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim opštine učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja, Odluku o dodeli tekuće subvencije JKP „Drina” Mali Zvornik, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju direktora JKP „Drina”, Rešenje o razrešenju zamenika predsednika UO Centra za socijalni rad Mali Zvornik i Rešenje o imenovanju zamenika predsednika UO Centra za socijalni rad. Predlog odluke o izmeni Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik za 2018. godinu je povučen do odobrenja nadležnog republičkog organa.

Vladajuću većinu čini 20 od 29 odbornika Skupštine opštine Mali Zvornik, 18 odbornika OG ,,Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” (16 odbornika SNS, odbornik SDPS i odbornik SNP), uz neformalnu podršku dva odbornika Grupe građana „Dr Milan Lukić – Snaga naroda”, dok su u opoziciji šest odbornika SPS, nezavisni odbornik Dalibor Lipovac, odbornik Grupe građana „Za bolji Mali Zvornik – Dragan Kostjerčević” Goran Vidaković i nezavisni odbornik Jovo Rogan. 

Prilog – Foto galerija: Mali Zvornik info

Opšteinformativni izveštaj verodostojno i činjenično prenosi ishod i tok događaja. Izveštaj je dopunjen Video zapisom sa XXII redovne sednice SO Mali Zvornik koji priprema RTV Lotel, a objavljuje ga opština Mali Zvornik na svom YouTube kanalu.

Video zapis: RTV Lotel / Opština Mali Zvornik

Novinar saradnik: Dalibor Krstić 

Share