Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju bračnim/vanbračnim parovima, iz budžeta opštine Mali Zvornik

Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju bračnim/vanbračnim parovima, iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2018. godinu koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik

 

Javni poziv objavljen 19. novembra 2018. godine

Republika Srbija
OPŠTINA MALI ZVORNIK
OPŠTINSKA UPRAVA 
Komisija za sprovođenje postupka za
ostvarivanje prava na finansijsku pomoć
za vantelesnu oplodnju
Broj: 06-2098/1-2018

Datum: 19.11.2018. godine
Mali Zvornik 

         Na osnovu člana 5. stav 1. i 2.  Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju („Službeni list opštine Mali Zvornik” br. 13/18), Komisija za sprovođenje postupka za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju,  r a s p i s u j e 

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE  PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNJU 

I

           RASPISUJE SE Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju bračnim/vanbračnim parovima, iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2018. godinu koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik.

II

Ukupna raspoloživa sredstva za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji opštine Mali Zvornik u 2018. godini iznose 2.000.000,000 dinara.

Visina finansijske pomoći iznosi do 300.000,00 dinara po bračnom/vanbračnom paru i isplaćuje se u jednokratnom iznosu, prema profakturi zdravstvene ustanove koja će sprovoditi postupak vantelesne oplodnje. 

III

Opšti cilj programa je pružanje finansijske pomoći bračnim parovima u lečenju steriliteta i vantelesnoj oplodnji.

 Pravo učešća na javnom pozivu za dodelu novčanih sredstava za vantelesnu oplodnju mogu da ostvare bračni / vanbračni parovi, za usluge koju pružaju ovlašćene zdravstvene ustanove i to za jedan pokušaj vantelesne oplodnje, a nakon što su iskoristili pravo na tri pokušaja koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. 

IV

         Osnovni kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju su:

da bračni / vanbračni parovi imaju državljanstvo Republike Srbije;

da bračni / vanbračni parovi imaju prebivalište na teritoriji Opštine Mali Zvornik u poslednjih godinu dana pre podnošenja zahteva;

da bračni / vanbračni parovi ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje;

da bračni / vanbračni parovi ispunjava zdravstvene kriterijume koje je propisala republička stručna komisija Ministarstva zdravlja za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju,

da žena u momentu podnošenja zahteva nije navršila 44 godina života;

da je bračni / vanbračni par prethodno iskoristio pravo na tri pokušaja vantelesne oplodnje koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja 

V

Dokumentacija koja je potrebna za prijavu na Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju:

zahtev za dodelu finansijske pomoći za vantelesnu oplodnju ( obrazac zahteva se može  dobiti u Opštinskoj upravi Opštine Mali Zvornik -na pisarnici ili preuzeti sa sajta Opštine Mali Zvornik

očitane lične karate bračnog/vanbračnog para,

izvod iz matične knjige venčanih ili overena izjava od strane dva svedoka da bračni/vanbračni par ostvaruje zajednicu života u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi (u slučaju vanbračne zajednice),

uverenje o državljanstvu Republike Srbije bračnog/vanbračnog para,

dokaz o  prebivalištu bračnog / vanbračnog para ( Uverenje iz PS Mali Zvornik),

potvrda da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (očitane zdravstvene knjižice bračnog / vanbračnog para),

izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da bračni / vanbračni par nema potomstvo, ili da ako ima jedno dete, u momentu podnošenja zahteva podnese medicinsku dokumentaciju da prirodnim putem ne može ostvariti novo potomstvo,

potvrda Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje filijale za Mačvanski okrug Šabac da je bračni / vanbračni par imao tri pokušaja vantelesne oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja,

profaktura Zdravstvene ustanove koja se nalazi na listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a koja će sprovesti postupak vantelesne oplodnje, o visini sredstava potrebnih za pokriće troškova vantelesne oplodnje,

potvrda Komisije za lečenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja – Zdravstvena ustanova Opšta bolnica Valjevo da bračni / vanbračni par ispunjava kriterijume propisane od strane Republičke stručne komisije Ministarstva zdravlja za lečenje postupcima biomedicinskim potpomognutog oplođenja. 

Komisija zadržava pravo da traži i druge relevantne dokaze koji su od uticaja za utvrđivanje činjeničnog stanja.

Sva gore navedena dokumenta moraju biti pribavljena, odnosno datirati iz vremena objavljivanja Javnog poziva.

 VI

Komisija će u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva razmotriti pristigle zahteve, pregledati dokaze i medicinsku dokumentaciju priloženu uz zahtev i obaviti konsultativne i savetodavne razgovore sa parovima.

Nakon toga Komisija daje svoje stručno mišljenje i upućuje predlog odluke Opštinskom veću opštine Mali Zvornik na konačno odlučivanje i utvrđivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju.

Opštinsko veće opštine Mali Zvornik u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga odluke Komisije donosi odluku o utvrđivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju, a prema redosledu prispeća zahteva i ispunjenosti uslova iz ovog Pravilnika, nakon čega se zaključuje ugovor između korisnika sredstava, zdravstvene ustanove koja sprovodi postupak vantelesne oplodnje i opštine Mali Zvornik.

Ugovorom se bliže uređuju prava i obaveze ugovornih  strana.

Odobrena sredstva se na osnovu zaključenog ugovora prenose na tekući račun zdravstvene ustanove koja će sprovoditi postupak vantelesne oplodnje. 

VII

Ukoliko par, odnosno korisnik finansijske pomoći za vantelesnu oplodnju kome su odobrena sredstva u međuvremenu odustane od postupka vantelesne oplodnje, ista će biti upotrebljena za postupak vantelesne oplodnje drugog para kojem je odlukom Opštinskog veća priznato pravo na naknadu troškova vantelesne oplodnje, po redosledu podnošenja zahteva.

VIII

Korisnik finansijske pomoći za vantelesnu oplodnju i zdravstvena ustanova kojoj će biti uplaćena sredstva su dužni da dodeljena sredstva koriste isključivo za namenu za koja su im  dodeljena.

Dokaz o namenskom trošenju dodeljenih sredstava je izveštaj sa računima zdravstvene ustanove o sprovedenom postupku vantelesne oplodnje, koji je korisnik finansijske pomoći za vantelesnu oplodnju dužan da dostavi Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik, Odeljenju za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti – Službi budžeta, u roku od  30 dana od dana završetka postupka vantelesne oplodnje.

Ukoliko korisnik finansijske pomoći ne dostavi izveštaj sa računima zdravstvene ustanove u predviđenom roku, a postoje validni dokazi da je zdravstvena ustanova korisniku sredstava dostavila neophodnu dokumentaciju, smatraće se da sredstva nisu namenski utrošena i protiv istog se pokreće postupak za povraćaj prenetih sredstava uvećanih za zateznu kamatu.

Korisnik sredstava, odnosno Zdravstena ustanova dužni su da izvrše povraćaj neutrošenih sredstava, u protivnom protiv istih će se pokrenuti postupak za povraćaj sredstava uvećanih za zakonsku zateznu kamatu.

IX

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Zvornik i na sajtu opštine Mali Zvornik. 

           Prijave na Javni poziv dostaviti na adresu: Opština Mali Zvornik, Komisija za sprovođenje postupka za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju, ulica Kralja Petra I br. 38, ili u šalter sali Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, u zatvorenoj koverti sa naznakom adrese i broja telefona. 

           Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

           Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

X

           Odluka o utvrđivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju će biti objavljena na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I br. 38 i na sajtu opštine Mali Zvornik.

            Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 015/472-035

Kontakt osoba: Vesna Ilić, dipl. pravnik 

Komisija za za sprovođenje postupka za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju. 

Vesna Ilić, predsednik komisije

Javni poziv

Zahtev

Foto: Shutterstock 

Share