Usvojen treći rebalans budžeta opštine Mali Zvornik u 2018. godini

Izveštaj sa XX redovne sednice Skupštine opštine Mali Zvornik

Dvadeseta redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik održana je u utorak, 30. oktobra. U prisustvu 29 odbornika, koji su razmatrali 21 tačku dnevnog reda, predlog Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2018. godine obrazložio je predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić.

I ovaj rebalans budžeta se radi zbog promena u strukturi, kako u okviru prihoda i primanja, tako i u strukturi rashoda i izdataka budžeta. Odlukom su planirani u iznosu od 784.757.000 dinara. Ukupan iznos, sa sredstvima indirektnih budžetskih korisnika je 794.819.000 dinara. Najveći priliv, do narodnog rebalansa koji ubrzo sledi u novembru, beleži se u transferima od drugih nivoa vlasti, 4.340.000 dinara. Kabinet ministra bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića potpisao je 5. oktobra ugovor sa lokalnom samoupravom u Malom Zvorniku o dodeli bespovratnih sredstava za realizaciju Projekta „Žensko inovaciono preduzetništvo Mali Zvornik”, u iznosu od 2.340.000 dinara. Predsednik opštine Zoran Jevtić zahvalio se, još jednom, na posredovanju odborniku Srpske narodne partije (SNP) Vladanu Jovanoviću, u nadi da će se i ostali izabrani predstavnici naroda rukovoditi ovim primerom. U periodima između dva rebalansa, od 25. maja do 30. oktobra, potpisani su i Ugovor o finansijskoj podršci u okviru Programa Reforma poreza na imovinu u iznosu od 900.000 dinara, te Ugovor o sufinansiranju za izradu projektno-tehničke dokumentacije u iznosu od 1.440.000 dinara (projektovanje vodovoda za Veliku Reku).

Rashodi su umanjeni na pozicijama za stalne troškove, specijalizovane usluge, rad građevinskih mašina, električnu energiju, troškove za tekuće popravke i održavanje objekata, troškove putovanja, prevođenja, usluge održavanja računara, obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja javnosti, reprezentacije i poklone, novčane kazne u sudovima, rashodi za republičke takse, socijalna davanja u vidu jednokratne pomoći, jer su pooštreni kriterijumi za raspodelu i umenjene zloupotrebe sredstava, te namenska sredstva koja Dom zdravlja i Predškolska ustanova nisu realizovali u 2018. godini. Rashodi Skupštine opštine, Opštinskog veća i Opštinskog pravobranilaštava su umanjeni, a aktivnosti predsednika opštine zahtevaju neznatno uvećanje, prvenstveno zbog učestalijih kontakata lokalnih čelnika sa republičkom vlašću i potencijalnim investitorima. Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu jedinica lokalne samouprave do 50.000 stanovnika, kakav je opština Mali Zvornik, sveden je na 140. Utvrđen je sledeći broj zaposlenih na neodređeno vreme: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik – 45 zaposlenih, Javno komunalno preduzeće „Drina” Mali Zvornik – 54, Biblioteka „17. septembar” – 10 i Predškolska ustanova „Crvenkapa”– 31 zaposlenih, što je 140 u ukupnom broju.

Jevtić je istakao da će se još jedna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik održati u vrlo kratkom razmaku, jer se očekuje priliv sredstava iz budžeta Republike, od oko 22.000.000 dinara, za adaptaciju, rekonstrukciju i sanaciju objekata nekadašnjeg Drvno industrijskog preduzeća „Novo Gučevo” u Donjem Naselju. Pranje tekstila će se obavljati u pogonu koji otvara fabrika „YGS  tekstil” deo turske kompanije „Maydenim Tekstil” i taj zahtevni tehnološki sistem zahteva posebna ulaganja u postupak koji će obezbediti zaštititu kvaliteta životne sredine i postizanje kvalitetnijeg životnog okruženja. Iako, prvobitno, Memorandum o saradnji između opštine Mali Zvornik i ove turske kompanije nije predvideo u prvoj godini izradu postrojenja za filtraciju otpadnih voda, konstatovano je da je ono nužno za sprečavanje zagađenja, pa će biti završeno u prvoj, a ne u drugoj fazi – 2020. godine. Svi objekti i sva sredstva ostaju lokalnoj samoupravi, tako da ove izmene ne predstavljaju prepreku za otvaranje pogona, već izazov koji zahteva oko 4.000 kvadratnih metara prostora za savremeno postrojenje, koje zadovoljava aktuelne i buduće stroge standarde Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine. U bliskom periodu, od marta do maja naredne godine očekuje se otvaranje pogona tekstilne fabrike i obuka radnika. Radno iskustvo i kvalifikacije nisu presudni jer će poslodavac u roku od mesec dana obučiti radnike za svoju opremu i tehnološki postupak. Predviđeno je i zapošljavanje dvadesetak visokoobrazovanih.

Odbornici su informisani da Javno komunalno preduzeće „Drina” ima ozbiljne probleme sa zastarelim voznim parkom koji ne zadovoljava kriterijume novih pravilnika o bezbednosti, pa je zimsko održavanje lokalnih puteva nemoguće obavljati vozilom FAP, sa nožem i posipačem, koje je proizvedeno 1987. godine. „Pobornik sam nabavke novih vozila, jer su stara premašila vek eksploatacije, iskustva sa održavanjem i registrovanjem su poražavajuća. Ustanovićemo koliko starih vozila bez atesta neće biti moguće registrovati. Angažovanjem drugih izvođača radova za opštinu Mali Zvornik postavlja se pitanje viška zaposlenih u JKP „Drina”. Evidentno je i da komunalno preduzeće više nije osposobljeno za delatnosti punjenja protivpožarnih aparata i održavanja ulične rasvete. Dve cisterne trenutno zadovoljavaju potrebe lokalne zajednice”, zaključio je Jevtić.

Prilog: Tonski zapis – Izlaganje predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića

Tokom XX redovne sednice SO Mali Zvornik lokalni parlament usvojio je: Odluku o izmenama Odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora opštine Mali Zvornik za 2018. godinu; Izmenu i dopunu kadrovskog plana za Opštinsku upravu opštine Mali Zvornik i Opštinsko pravobranilaštvo opštine Mali Zvornik za 2018. godinu; Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Crvenkapa” Mali Zvornik za radnu 2017/2018 godinu; Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Crvenkapa” Mali Zvornik za radnu 2018/2019 godinu; Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Mali Zvornik; Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Mali Zvornik; Odluka o izmenama i dopunama odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik; Zaključak o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća, ustanova i fondova čiji je osnivač Skupština opštine; Odluka o izmenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima opštine Mali Zvornik, koji su umanjeni i usklađeni sa aktuelnom zakonskom regulativom; Odluka o dodeli tekuće subvencije JKP „Drina” Mali Zvornik; Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji opštine Mali Zvornik; Zaključak o određivanju modela finansiranja potencijalnog projekta javno-privatnog partnerstva za projektovanje, finansiranje, izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture u opštini Mali Zvornik sa javnim plaćanjem; Rešenje o imenovanju opštinskog Saveta roditelja opštine Mali Zvornik i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Predmet obimnije rasprave i diskusije bili su Predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Mali Zvornik i Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o naknadi putnih i drugih troškova i izgubljene zarade odbornicima, članovima radnih tela skupštine opštine Mali Zvornik, članovima Opštinskog veća i predsednicima Saveta mesnih zajednica opštine Mali Zvornik. Svoje stavove, kritike i sugestije izneli su samostalni odbornik dr Dalibor Lipovac i odbornik Miloš Milić (OG SPS).

Sednici, kojom je predsedavao Radovan Tadić, predsednik lokalne skupštine, prisustvovali su i zamenik predsednika opštine Mali Zvornik Miloš Radojčić, načelnica Opštinske uprave Marizela Andrić, članovi Opštinskog veća, rukovodilac Odeljenja za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave Milan Jevtić, direktorica Predškolske ustanove Crvenkapa Olga Todorović i predstavnici medija. Skupštinsku službu čine sekretar Skupštine opštine Mali Zvornik Slađana Marković i savetnik za poslove Skupštine opštine, povremenih i stalnih radnih tela i komisija, predsednika opštine i Opštinskog veća Zorica Zeljković.

Opšteinformativni izveštaj verodostojno i činjenično prenosi ishod i tok događaja. Izveštaj je dopunjen Video zapisom sa XX redovne sednice SO Mali Zvornik koji priprema RTV Lotel, a objavila ga je opština Mali Zvornik na svom YouTube kanalu.

Foto – Mali Zvornik info

Link – Foto galerija: Mali Zvornik info

Novinari: Dalibor Krstić / Draga Prokopić

Video zapis: RTV Lotel

Share