Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

Republika Srbija

OPŠTINA MALI ZVORNIK 

raspisuje 

J A V N I   K O N K U R S
za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG

INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA

Projekat

„Žensko inovaciono stvaralaštvo i preduzetništvo Mali Zvornik 2018” 

I

Projekat „Žensko inovaciono stvaralaštvo i preduzetništvo Mali Zvornik 2018, a u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva, sprovodi opština Mali Zvornik – Opštinska uprava uz podršku Kabineta Ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj.

Sredstva za realizaciju navedenog programa/projekta obezbeđena su u iznosu od 2.340.000,00 dinara. 

Cilj 

            Opšti cilj ovog projekta je sistemsko unapređenje inovacionog preduzetništva među ženama kroz promociju i afirmaciju ženskog inovacionog preduzetništva, direktnu podršku realizaciji njihovih preduzetničkih ideja, kao i  razvoju njihovih preduzetničkih sposobnosti i kapaciteta kod žena.

            Krajnji cilj projekta je povećanje svesti o važnosti ženskog inovacionog preduzetništva, povećanje stepena informisanosti o merama koje se sprovode u cilju podrške ženskom inovacionom preduzetništvu, kao i ostvarivanju značajnije uloge žena preduzetnica na tržištu rada kroz razvoj njihovog poslovanja, zapošljavanja većeg broja ljudi i ostvarenja većih i održivih prihoda. 

Korisnici 

            Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava po ovom Konkursu imaju, žene kao osnivači preduzetničkih radnji, osnivači, vlasnici ili deoničari privrednih društava, kao i žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji imaju sedište na teritoriji opštine Mali Zvornik i koja projekat/program realizuju na teritoriji opštine Mali Zvornik. 

II

Namena sredstava 

            Sredstva namenjena za „ŽENSKO INOVACIONO STVARALAŠTVO I PREDUZETNIŠTVO MALI ZVORNIK 2018“ mogu se koristiti za sledeće namene: 

  1. Izradu i sprovođenje program mentorstva i obuka čiji je cilj razvoj inovacionih preduzetničkih veština među ženama   
  2. Realizaciju programa/projekata koji za cilj imaju unapređenje i razvoj njihovih poslovnih inovacionih kapaciteta- nabavka opreme, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija , sanacija poslovnog prostora;
  3. Realizaciju drugih programa/projekta kojima se razvija žensko inovaciono preduzetništvo na lokalnom nivou.

Maksimalan  iznos odobrenih bespovratnih sredstava za namene od tačke 1. do tačke 3. iznosi 234.000,00 dinara. 

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za: Izmirenje zaostalih obaveza po osnovu taksi i poreza, zajmova i rate za otplatu kredita, troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske i administrativne troškove, troškovi  parničnog postupka, troškovi zakupa i lizinga, amortizacije i održavanja, overe ugovora kod javnog beležnika, kreditiranje trećih lica i prikupljanje dokumenata za prijavu na konkurs, obrtnih sredstava, kupovinu polovne i reparirane opreme i repromaterijala. 

III

Podnošenje prijave

            Prijava na konkurs podnosi se Komisiji za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za fipansiranje rograma/projekata “Ženskog inovacionog stvaralaštva i preduzetništva Mali Zvornik 2018.godine “ na jedinstvenom obrascu „Prijava na konkurs za finansiranje ženskog inovacionog stvaralaštva i preduzetništva Mali Zvornik 2018 (Prijava) koji je sastavni deo konkursne dokumentacije. 

Uz prijavu, podnosilac prijave  obavezan je da priloži:

* Dokaz da su registrovani u Agencije za privredne registre ili kod drugog nadležnog organa za registraciju (Izvod o registraciji iz APR, potvrda o aktivnom statusu i izvod za odgovarajuću proizvodnju),

* Orginal potvrdu o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa  izdatu od nadležne filijale Poreske uprave, izdatu nakon objavljivanja konkursa

* Orginal potvrdu o izmirenim obavezama prema lokalnoj samoupravi izdatu od nadležne Lokalne poreske uprave, izdatu nakon objavljivanja konkursa

* Popunjen obrazac predloga projekta (Obrazac br.1),

* Obrazac budžeta (Obrazac br.2),

* Obrazac za pisanje narativnog budžeta (Obrazac br.3),

*Potpisanu i overenu Izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju obaveza i namenskom

korišćenju dodeljenih sredstava (Obrazac br.4),

* Izjava o de minimis državnoj pomoći koja je dodeljena u tekućoj fiskalnoj i prethodne dve godine,

* Fotokopiju OP obrasca (ovlašćenih lica)

* Fotokopiju finansijskog izveštaja za prethodnu godinu (ako su bila u obavezi u 2017. godini)

* Dokaz o sufinansiranju od strane partnerske ili donatorske organizacije na projektu (potpisane protokole i dr.), ukoliko postoji sufinansiranje

* Fotokopiju predračuna, predmera i predračuna radova ili drugi odgovarajući dokument.

* Drugu dokumentaciju koja je od značaja za dodelu sredstava

            Obrazac prijave na konkurs i Obrasci br. 1- 4 i Izjave sastavni su deo konkursne dokumentacije

            Konkursnu dokumentaciju i potrebne obrasce možete preuzeti svakog dana u terminu od 700  do 15 00  časova u prostorijama Opštinske uprave Mali Zvornik, Kralja Petra I 38 kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs

            Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti lično na pisarnici Opštinske uprave Opštine Mali Zvornik ili poštom na adresu : Opština Mali Zvornik, Kralja Petra I 38, 15318 Mali Zvornik. Na koverti obavezno naznačiti: 

PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANJE ŽENSKOG INOVACIONOG STVARALAŠTVA I PREDUZETNIŠTVA MALI ZVORNIK 2018.  

 „NE OTVARATI”. 

            Na poleđini se navode osnovni podaci o podnosiocu prijave na javni konkurs. 

IV

Rok za podnošenje prijave

            Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 19. oktobra do 03. novembra 2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na neodgovarajućem obrascu ili za namene suprotne raspisanom konkursu, kao i prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, neće se razmatrati. 

VI

Kriterijumi za izbor programa /projekta za finansiranje

            Kriterijumi za donošenje predloga odluke o izboru programa-projekata za finansiranje ženskog inovacionog stvaralaštva i preduzetništva Mali Zvornik 2018 i visini sredstava za njihovu realizaciju jesu:

  • Doprinos ostvarenju javnog interesa nakon realizacije.
  • Broj zaposlenih i novozaposleni
  • Održivost programa / projekata
  • Ekonomska opravdanost predloga programa/projekta u odnosu na cilj i očekivane efekte

VII

Donošenje odluke o dodeli bespovratnih sredstava

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predloga projekta Komisija može tražiti pojašnjenja predloga projekta. Opština Mali Zvornik zadržava pravo da, na predlog Komisije, prilikom razmatranja projekata ne prihvati projekte pravnih i fizičkih lica koji su u blokadi, protiv kojih je pokrenut stečaj i likvidacija, izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,  prethodnim godinama dobile finansijsku podršku, a nisu ispunili ugovorne obaveze ili ta saradnja nije bila na zadovoljavajućem nivou.

Opština Mali Zvornik zadržava pravo da, na predlog Komisije, po predmetnom konkursu ne dodeli ukupno opredeljena sredstva, ukoliko kvalitet predloženih projekata nije zadovoljavajući, odnosno nisu ispunjeni zahtevani uslovi.

Izveštaj o sprovedenom postupku javnog konkursa sa predlogom Odluke, Komisija dostavlja predsedniku opštine u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa.

Na osnovu Izveštaja komisije i uz saglasnost Opštinskog veća predsednik opštine donosi Odluku o izboru programa/projekta koji će se finansirati iz budžeta opštine Mali Zvornik i visini sredstava po odobrenom programu/projektu, u roku od 8 dana od dana prijema Izveštaja komisije.

Odluka o izboru programa-projekta koji će se finansirati iz budžeta opštine Mali Zvornik i visini sredstava po odobrenom programu/projektu dostavlja se svim

učesnicima Konkursa, a objavljuje se javno na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli opštine u roku od 3 dana od njenog donošenja.

Učesnici konkursa, u roku od 8 dana od dana prijema Odluke o izboru programa/projekta koji će se finansirati iz budžeta opštine Mali Zvornik i visini sredstava po odobrenom programu/projektu mogu podneti prigovor Opštinskom veću opštine Mali Zvornik.

            Nakon donošenja, odnosno objavljivanja Konačne Odluke o izboru projekta sa nosiocem projekta se zaključuje ugovor kojim se precizno određuju prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, a naročito: predmet projekta, rok u kome se projekat realizuje, konkretne obaveze ugovornih strana, iznos sredstava i način obezbeđenja i prenosa sredstava, instrumenti obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju projekta, odnosno za slučaj neizvršenja ugovornih obaveza – predmeta projekta, način izveštavanja i potrebnu dokumentaciju koja se dostavlja u cilju pravdanja utroška odobrenih sredstava, kao i druga pitanja koja su od značaja za realizaciju projekta. U slučaju da se nosilac projekta ne odazove zaključenju ugovora u roku od 7 dana, smatraće se da je odustao od zaključenja ugovora.

Nakon objavljivanja Odluke o izboru projekata, a pre zaključenja Ugovora, neophodno je da nosioci izabranih projekata dostave:

– Blanko sopstvenu menicu, registrovnu u NBS kao sredstvo finansijskog obezbeđenja namenskog utroška odobrenih sredstava;

 – Menično ovlašćenje

– Fotokopiju kartona deponovanih potpisa overenu od strane banke;

– Broj namenskog računa otvoren kod Uprave za trezor za prenos sredstava (u skladu sa obavezom definisanom u Pravilniku o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor ,„Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16).

            Pored gore navedene dokumentacije podnosilac prijave je obavezan da dostavi pisane saglasnosti nadležnih ustanova i organa, ukoliko to Projekat zahteva. Realizacija projektnih aktivnosti koje podrazumevaju korišćenje finansijskih sredstava odobrenih od strane Opštine Mali Zvornik ne može početi pre potpisivanja ugovora.

Sredstva koja se odobre za realizaciju projekta jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju odobrenog projekta i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između Opštine Mali Zvornik i nosioca projekta. Ugovorom se mogu utvrditi i posebna ograničenja (limiti) za odobrene budžetske stavke.

            Ovlašćeno lice kome je odobreno finansiranje obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena. Komisija može u bilo kom trenutku trajanja realizacije projekta tražiti uvid u do tada realizovane aktivnosti i izvršiti proveru namenskog trošenja sredstava. Svaki prijavljen projekat koji bude odobren mora se realizovati do 31. decembra 2018. godine. 

VIII

Izveštaj o realizaciji programa/projekta

Korisnici sredstava dužni su da u roku od 20 dana po završetku realizacije projekta, a najkasnije do 28. januara 2019. godine, podnesu Izveštaj o realizaciji i dostave dokaze o namenskom korišćenju sredstava u skladu sa zaključenim Ugovorom.

Izveštaji se podnose na obrascima za finansijsko i narativno izveštavanje koji će biti sastavni deo Ugovora. U slučaju nepostupanja u skladu sa prethodnim stavom, celokupna sredstva dobijena po ovom konkursu nosioci programa/projekta dužni su da vrate u budžet opštine Mali Zvornik. 

IX

            Dodatne informacije u vezi sa realizacijom ovog konkursa mogu se dobiti u kancelariji broj 19 ili putem telefona: 015/7195-193 ili 069/8046209, a kontakt osoba je Dragica Stanković. 

Predsednik opštine
Zoran Jevtić, diplomirani inženjer rudarstva

Tekst Javnog konkursa

Obrasce za popunjavanje možete preuzeti putem priloženog linka:

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u oviru programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

Fotografije preuzete sa interneta 

Novinar saradnik: Dalibor Krstić

Share