Novi lokalni planski dokumenti osnova za buduće prostorno uređenje opštine

U Malom Zvorniku u toku kreiranje planskih akata koji će biti osnov budućeg prostornog uređenja opštine

Pred odbornicima Skupštine opštine Mali Zvornik do kraja 2018. godine naći će se predlozi za donošenje ili izmenu više lokalnih planskih akata, koji će biti osnov budućeg prostornog uređenja Malog Zvornika. Izrada novih urbanističkih dokumenata opštine Mali Zvornik, odnosno izmena postojećih, poverena je novoformiranoj projektantskoj kući JP „Infrastruktura” iz Šapca, nastaloj transformacijom nekadašnjeg Javnog preduzeća „Plan” Šabac.

Predsednik opštine Zoran Jevtić sastao se nedavno sa predstavnicima ovog preduzeća radi revidiranja ugovorenih obaveza. Nakon sastanka, izjavio je da je pred projektantima izrada ili izmena šest planskih dokumenata opštine Mali Zvornik, ključnih za dalji razvoj lokalne zajednice, te da očekuje da će većina njih biti završena do kraja godine.

Među novim planskim dokumentima koje bi opština Mali Zvornik trebalo da dobije do kraja tekuće godine je Plan generalne regulacije „Drinsko priobalje”, Plan detaljne regulacije za izgradnju novog puta u Velikoj Reci, Plan detaljne regulacije „Radaljska Banja” i urbanistički planovi za izgradnju infrastrukture u Cerskoj ulici i fekalne kanalizacije u naselju Sakar, dok je Plan detaljne regulacije „Stari most” u Malom Zvorniku dokument koji će u navedenom periodu biti izmenjen.

Prema Jevtićevim rečima, izrada odnosno izmena pomenutih planskih akata omogućiće izgradnju više infrastrukturnih objekata, kao i uređenje atraktivnih lokacija u cilju turističkog razvoja opštine.

„Izmenom Plana detaljne regulacije „Stari most” biće proširen njegov obuhvat i stvoreni uslovi za uređenje Podzemnog grada Karađorđevića u turističke svrhe i prostora oko crkve u steni, koji, zajedno sa mostom kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića u neposrednoj blizini, čine atraktivnu turističku celinu u Malom Zvorniku”, rekao je Jevtić, dodajući da je ideja da se prostor navedenih lokacija ubuduće bolje prilagodi za korišćenje u turističke svrhe.

On je naveo da će Plan generalne regulacije „Drinsko priobalje” u Malom Zvorniku biti donet u skladu sa preporukama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, koje je navedeni dokument predložilo za izradu još pre nekoliko godina, prilikom donošenja Prostornog plana opštine Mali Zvornik.

Jevtić je istakao da će donošenje tog dokumenta u najvećoj meri doprineti rešavanju sporova u vezi nelegalne gradnje objekata u priobalju Zvorničkog jezera, sprečavanju daljih takvih pojava i budućoj planskoj gradnji u navedenoj zoni, u skladu sa strategijom razvoja turizma u opštini, kao i utvrđivanju linije dopiranja poplavnih talasa duž jezera.

Plan detaljne regulacije za izgradnju novog puta u Velikoj Reci, čija izrada je takođe u toku, omogućiće da deo puta ka zaseoku Voljevci, u dužini od oko 200 metara, dobije status opštinskog puta, kao i propisno uređenje obližnjeg bujičnog potoka, koji usled obilnijih padavina ili topljenja snega stvara velike probleme stanovništvu koje tu živi.

Prema njegovim rečima, plan detaljne regulacije „Radaljska Banja” biće osnov za sve dalje aktivnosti vezane za planski razvoj banje Radalj, kao modernog banjskog lečilišta i vredne turističke destinacije, u kojem je u planu izgradnja rehabilitacionog centra, sa pratećom infrastrukturom, uz povećanje i poboljšanje smeštajnih kapaciteta u hotelima i privatnim apartmanima.

Jevtić je naveo da su u pripremi i dva urbanistička plana opštine Mali Zvornik, Urbanistički plan (UP) za izgradnju infrastrukture u Cerskoj ulici i UP fekalne kanalizacije u naselju Sakar.

Cilj izrade UP za izgradnju infrastrukture u Cerskoj ulici u Malom Zvorniku je izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, sa pratećim objektima komunalne infrastrukture, što podrazumeva definisanje urbanističkih uslova za planiranje i izvođenje trasa, uzimajući u obzir izvedene trase, na koje se vrši priključenje planiranih deonica.

U obuhvatu UP-a za izgradnju infrastrukture u Cerskoj ulici je vodovodna mreža dela naselja oko Cerske i Ulice Predraga Erdeljana, na pravcu ka groblju u Donjem Naselju, cevovod ka bunaru Šipad i rezervoar u okviru kompleksa pravoslavnog groblja, trasiranje kanalizacione mreže u bloku oko Cerske ulice, priključenje na postojeći kolektor u Ulici Prvomajskoj, kao i povezivanje ukupne kanalizacione mreže sa budućim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), koje je planirano Planom generalne regulacije naselja Mali Zvornik, između Cerske ulice i reke Drine.

Urbanistički projekat za izgradnju fekalne kanalizacije u Sakaru biće osnov za realizaciju veoma vrednog i značajnog projekta, za koji opština Mali Zvornik sredstva pokušava da obezbedi putem programa IPA prekogranične saradnje sa Bosnom i Hercegovinom i time na adekvatan način reši problem odvođenja otpadnih voda u tom selu, što bi bio model po kojem bi uredila  kanalizacionu mrežu i u ostalim selima na teritoriji opštine.

Izvor: Opština Mali Zvornik

Foto: Opštinska uprava

Share