Opština Mali Zvornik pruža podršku u postupku obeštećenja građana kojima je imovina oduzeta ili uzurpirana zbog izgradnje državnog puta i elektromreže

Opština Mali Zvornik pružiće punu podršku u sprovođenju procedura za obeštećenje građana kojima je imovina oduzeta ili uzurpirana zbog izgradnje državnog puta i elektromreže

Procedura za obeštećenje građana čija je imovina na području opštine Mali Zvornik, pre više od pola veka, prinudno i trajno oduzeta za potrebe gradnje državnog puta počela je pre oko mesec dana, u okviru postupka takozvane potpune eksproprijacije, koju sprovodi JP „Putevi Srbije”.

Povodom toga predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić sastao se protekle sedmice u svom kabinetu sa Goranom Tomićem, izvršnim direktorom ovog preduzeća, kako bi razmotrio načine na koje opština može da pomogne u navedenom postupku i doprinese efikasnijem rešavanju podnetih zahteva.

Nakon sastanka on je izjavio da će lokalna uprava pružiti punu podršku nadležnom preduzeću u sprovođenju neophodnih procedura za obeštećenje građana kojima je imovina u prošlosti oduzeta zbog izgradnje državnog puta, kao što to već čini u slučaju nepotpune eksproprijacije koju „Elektromreža Srbije” (EMS) u Malom Zvorniku realizuje od 2017. godine.

On je istakao da navedenim postupcima, preko nadležnih javnih preduzeća, rukovodi Republika Srbija, koja će na ovaj način građanima Malog Zvornika nadoknaditi štetu koju su pretrpeli oduzimanjem ili uzurpiranjem imovine na ime ostvarivanja javnog interesa.

U okviru potpune eksproprijacije zemljišta duž državnog puta 1. B  reda broj 28, u Malom Zvorniku, koju Javno preduzeće „Putevi Srbije” u Malom Zvorniku sprovodi radi urgentnog održavanja saobraćajnice i njenog uknjiženja na Republiku Srbiju, prispelo je oko 140 predmeta, sa zahtevima za potpunu eksproprijaciju i administrativni prenos delova katastarskih parcela duž državnog puta.

Iz službe za pravne poslove Opštinske uprave Mali Zvornik saopšteno je da su navedeni predmeti u fazi obrade i da je za sve predmete građanima blagovremeno upućeno obaveštenje sa pozivom za upoznavanje sa predlogom predstavnika predlagača.

Kao poteškoća u sprovođenju postupka potpune eksproprijacije za izgradnju državnog puta u Malom Zvorniku navedeni su nerešeni vlasnički odnosi na parcelama i nepostojanje opštinskog javnog pravobranioca.

„Već na samom početku postupka, uočeni su problemi u vidu mnogobrojnih suvlasničkih odnosa, pri čemu je veoma teško suvlasnike uskladiti i upoznati sa predmetom eksproprijacije, kao i nepoznatih adresa vlasnika i suvlasnika, kojih je oko 20 posto od ukupnog broja predmeta”, rekao je Miloš Spasenović, pravnik u Opštinskoj upravi Mali Zvornik, koji je, kao poteškoću u navedenom postupku, naveo i to da je određeni broj predmeta nemoguće uručiti Opštini Mali Zvornik, jer je za njihov prijem nadležan opštinski pravobranilac, koji još uvek nije imenovan.

On je naveo da su slični problem prisutni i u postupku nepotpune eksproprijacije, koju u Malom Zvorniku od 2017. godine, u saradnji sa lokalnom upravom, sprovodi „Elektromreža Srbije” (EMS) .

U pitanju je postupak obeštećenja vlasnika zemljišta preko čijih parcela prelaze  provodnici i druga infrastruktura neophodna za postavljanje dalekovoda DV 2 x 110 kV, broj 106 AB TS „Valjevo” – HE „Zvornik”, deonica X,TC  „Loznica”- XE „Zvornik”.

U okviru postupka nepotpune eksproprijacije EMS, od ukupno 130 zahteva, do sada je u potpunosti rešeno ukupno 100 predmeta, dok je preostalih 30 u statusu rešavanja.

Spasenović je istakao da je među pomenutim predmetima, koji nisu rešeni, 20 zahteva određenih za prosleđivanje sudu na dalje odlučivanje, nekoliko predmeta u kojima je predstavnik predlagača odustao i nekoliko predmeta u kojima je potrebno da predlagač redefiniše svoje predloge.

On je rekao da će postupak EMS nepotpune eksproprijacije u Malom Zvorniku biti nastavljen i ubuduće i da će se odvijati dinamikom uslovljenom brzinom rešavanja vlasničkih odnosa na predmetnim parcelama, pojašnjavajući da su otežavajući faktor i u ovom postupku suvlasnički odnosi i nerešeni imovinski odnosi suvlasnika, zbog čega organ prvenstveno mora da rešava ova pitanja i postavlja privremenog zastupnika.

U navedenim predmetima otežavajuću okolnost predstavlja i značajan broj vlasnika ili suvlasnika koji su umrli, žive na nepoznatim adresama, u inostranstvu ili ne žele da se odazovu pozivu za uključivanje u postupak.

Na ime EMS nepotpune eksproprijacije građanima u Malom Zvorniku Republika Srbija do sada je isplatila sumu od oko 10 miliona dinara, dok za eksproprijaciju zemljišta duž državnog puta još nije bilo isplata građanima, jer je procedura tek počela i nijedan od predmeta još nije okončan, ali je poznato da je država u budžetu opredelila višemilionski iznos za ovu namenu.

Izvor: Opština Mali Zvornik

Foto: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Share