Drugi rebalans budžeta: Izveštaj sa XVII sednice Skupštine opštine Mali Zvornik

U petak, 25. maja, održana je sedamnaesta redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik, kojom je predsedavao Radovan Tadić, predsednik lokalnog parlamenta.
Odbornici su na XVII sednici za novog člana Opštinskog veća izabrali Srđana Jovanovića iz Radalja, koji će obavljati tu dužnost nakon prerane smrti člana veća Duška Jovanovića.
Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić obrazložio je Predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2018. godinu.
I ovaj rebalans budžeta se radi zbog promena u strukturi, kako u okviru prihoda i primanja, tako i u strukturi rashoda i izdataka budžeta. Odlukom su planirani u iznosu od 752.757.000 dinara. Ukupan iznos, sa sredstvima indirektnih budžetskih korisnika je 759.407.000 dinara.

Posebnim amandmanom, koji je usvojen, predsednik opštine Zoran Jevtić reagovao je na izmenjene okolnosti i nedavno potpisivanje ugovora o realizaciji projekta adaptacije i uređenja dela „Podzemnog grada Karađorđevića” u Malom Zvorniku, vrednog 37 miliona dinara, čiji veći deo finansira Vlada Srbije.
„Na osnovu potpisanog Ugovora sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija u vrednosti od 32 miliona dinara, uvećani su prihodi budžeta, te se prilagođavamo ovoj povoljnijoj novonastaloj situaciji. Od ovog iznosa, 26 miliona rasporediće se na adaptaciju i uređenje Podzemnog grada Karađorđevića, dok će šest miliona biti raspoređeno na uređenje enterijera ove turističke atrakcije. Opština Mali Zvornik je prvobitno planirala 11 miliona dinara za tu namenu, ali je vrednost odobrenih ulaganja utrostručena, a dogovoreno učešće lokalne samouprave je pet miliona. Razlika od šest miliona će biti raspoređena u budžetsku rezervu. Usvajanjem ovog amandmana, stiču se i preduslovi za realizaciju namenskih sredstava i raspisivanje javnih nabavki u predviđenim rokovima”, navodi se u obrazloženju amandmana predsednika opštine.
„Saradnjom i povezanošću sa republičkom vlašću, obezbedili smo značajnu pomoć, od oko 110 miliona dinara, za renoviranje, dogradnju i izgradnju objekata u industrijskoj zoni, kupovinu neophodne trafostanice vrednosti od oko šest miliona, projekat uređenja Podzemnog grada, a obezbeđeno je 2.500.000 za vrlo važan projekat vodovoda Culine – Velika Reka. Značajno je da ćemo se pripremiti za poboljšanje energetske efikasnosti u školama u Donjoj Borini i Velikoj Reci, ove godine, okončaće se i postupak izgradnje trpezarije, dovršetka igrališta i uvođenja grejanja na biomasu u školi u Radalju. Ponekad se suočimo sa rešivim administrativnim preprekama. Recimo, za naše poslovne objekte koje smo izdali u zakup mi plaćamo struju EPS, a onda je naplaćujemo zakupcu Srboleka, Končare i Pilane.
Planiramo izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Donjem naselju u iznosu od oko 12 miliona dinara i ulaganje četiri milona dinara u završetak PPOV u Sakaru. Rešavamo i kanalizaciju u ulici Miloša Gajića. Budžet je prenapregnut. Moramo da se odreknemo privremeno nečega, da uštedimo kako bismo ulagali u preduslove za zapošljavanje sugrađana. Time mislimo i na budućnost i na povećanje prihoda od Poreza na zarade već u sledećoj godini. Uvažavanjem prioriteta, svesni smo da je neophodno ostvariti i određene uštede, te smo rebalansom predvideli umanjenje stalnih troškova za 1.500.000 dinara, tekuće popravke i održavanje za 2.000.000 dinara. Rashodi za materijal biće umanjeni za 5.500.000 dinara, a troškovi transporta za 2.500.000. Specijalizovane usluge, rad građevinskih mašina i rehabilitacija puteva su već obuhvaćeni značajnom sumom od 54.500.000 dinara, te je moguće umanjiti prethodno planirani iznos za 2.500.000 dinara.


Tokom 17. redovne sednice SO Mali Zvornik lokalni parlament usvojio je:
Predlog izmene i dopune Kadrovskog plana za Opštinsku upravu opštine Mali Zvornik i Opštinsko pravobranilaštvo opštine Mali Zvornik za 2018. godinu.
Izveštaj o radu Opštinskog pravobranilaštva opštine Mali Zvornik za 2017. godinu i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Opštinskog pravobranilaštva opštine Mali Zvornik.
Sredinom novembra 2016. godine, u Malom Zvorniku je po prvi put od osnivanja opštine ustanovljena institucija opštinskog pravobranilaštva. Do podnošenja ostavke, Branislav Mišić, diplomirani pravnik iz Malog Zvornika, ranije sekretar Skupštine opštine i stručni saradnik Opštinske uprave, obavljao je funkciju opštinskog pravobranioca. 
U izmenjenim okolnostima, šefa odborničke grupe Socijalističke partije Srbije Bogdana Dukića, interesuje da li će opština u najkraćem mogućem roku izabrati novog opštinskog pravobranioca i da li će postupak potrajati. Budući da je novom Odlukom o izmeni odluke o Opštinskom pravobranilaštvu predviđena mogućnost da Opštinsko veće ovlasti advokata da zastupa opštinu u sudskim postupcima, Dukić je pitao da li su utvrđeni kriterijumi po kojima se bira advokat.


Predsednik Skupštine opštine Radovan Tadić pojasnio je da trenutno nema kandidata za funkciju opštinskog pravobranioca. Tokom privremene mere, Opštinsko veće će najverovatnije putem postupka prikupljanja ponuda utvrditi koji advokat može najstručnije zastupati opštinu Mali Zvornik. Novousvojenom Odlukom, predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić je, nakon izbora advokata, ovlašćen da izda punomoćje za zastupanje.

Pre usvajanja Lokalnog operativnog plana (Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda za područje opštine Mali Zvornik za 2018. godinu) i Predloga godišnjeg Programa mera i radova na smanjenju rizika od poplava, odbornik SPS Miloš Milić konstatovao je da reke Radalj i Crni Radalj ugrožavaju veliko naseljeno mesto, a nisu u nadležnosti opštine. Sanirani su mostovi, ali ostaje problem rušilačke moći reke kojom konstantno ugrožava Radalj pa je značajno da se kontaktiraju predstavnici nadležne Direkcije i Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” jer je reka Radalj u njihovoj nadležnosti kao i sve vode I reda. Milić smatra da su uređenje rečnih korita i protiverozivne mere značajne za zaštitu puteva i mostova u Radalju.
Predsednik opštine Zoran Jevtić istakao je da je spreman da prihvati dobar savet i predložio je odborniku Miliću da u pisanoj formi locira probleme i pomogne opštini da se prvom prilikom obrati predstavniku JVP „Srbijavode”.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” upravlja vodnim objektima za uređenje vodotoka i za zaštitu od poplava na vodama I reda. Uređenje vodotoka obuhvata izgradnju i održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka (regulacioni objekti) i izvođenje radova na održavanju stabilnosti obala i korita vodotoka i održavanju njegove propusne moći za vodu, led i nanos.
„Most u Radaljskoj banji je rekonstruisan. Opština Mali Zvornik je spremna da pomogne obnovu i izgradnju manjih, privatnih mostova, kojih ima oko desetak na području opštine, čija sanacija bi koštala do milion dinara po jednom mostu. Pomoć opštine ogledala bi se u izradi neophodnih projekata, materijalu ili izradi prilaznih puteva. Imali smo probleme sa takozvanim „Markovim mostom” u Radalju, čiju obnovu su onemogućavali nerešeni imovinski odnosi meštana. Ima dosta težnji da se tim putem ostvare lična i imovinska korist pojedinaca, meštana koji u selima ometaju rešenje svakog problema u obnovi, izgradnji ili unapređenju lokalne infrastrukture, a primetni su često politizacija i opstrukcija. Takođe, svaki projekat koji OO SPS predloži i putem svojih predstavnika u nadležnim ministarstvima podrži, mi ćemo vrednovati i realizovati kada uočimo opšti interes”, istakao je Jevtić.


Odbornik Miloš Milić naglašava da su njegova izlaganja za skupštinskom govornicom prvenstveno podstaknuta dobrom namerom i sa ciljem da se reše problemi naselja koje odbornici zastupaju, tako da je politizacija isključena. „U meri u kojoj možemo, tamo gde živimo, odbornici bi svoj doprinos dali i na sastancima Saveta mesnih zajednica. Predlagao sam i ranije da se tamo pripremimo, utvrdimo prioritete i ustanovimo ko su ljudi koji ometaju razvoj svoje mesne zajednice. Kada su problemi ažurno evidentirani, detektovani i ozvaničeni podrškom lokalne samouprave, brzo ćemo reagovati i otkloniti ih”, kazao je Milić.
Tokom razmatranja predloga Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik za 2018. godinu, odbornik Milić osvrnuo se na stanje u sektoru pčelarstva. Milić smatra da je korisno redovno podsticati pčelarstvo. Konstatovao je da veći broj pčelara nije prijavio svoje zajednice, a poslednji popis je rađen 2012. godine. „Utvrđena je svestrana korist od pčelarstva, kako u poljoprivredi, tako i u poboljšanju zdravlja ljudi. Naš med je izuzetno kvalitetan. Od sto pčelinjih zajednica (košnica) četvoročlana porodica može da se samostalno izdržava i napreduje. Godišnji prihod po samo jednoj zajednici je oko 400 evra”.
Ovim programom mera podrške utvrđeni su kriterijumi za sektor pčelarstva, gde su predviđeni podsticaju za nabavku opreme za pčelarstvo i nabavku novih pčelinjih društava, u maksimalnom iznosu podsticaja od 150.000 dinara. Prema kriterijumima, u sektoru pčelarstva prihvatljivi su korisnici koji imaju od pet do 500 košnica i koji investiraju minimalno 50.000 dinara.
Opština Mali Zvornik podstiče i finansijski podržava lokalno Udruženje pčelara. Putem Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine mogu se obezbediti sredstva u sektoru proizvodnje i plasmana meda, odnosno sredstva za sufinansiranje investicija u pčelarstvo, zaključio je predsednik opštine Zoran Jevtić.

Dopunom dnevnog reda, razmotreni su predlozi Odluka za utvrđivanje naziva ulica u naseljenim mestima opštine Mali Zvornik, te novoformiranih ulica i zaselaka u naseljenom mestu Mali Zvornik. Odbornik SNS Mladen Savić uočio je tehničke greške i predložio da se utvrde pravilni izrazi za naseljeno mesto Voljevci, jer se usvojeni naziv ulice Voljevica odnosi na zaselak u mesnoj zajednici Donje Naselje.


Odbornik Miloš Milić naglasio je da bi projekti preparcelacije pomogli sugrađanima da reše jedan veliki problem, kada nešto nije u sporu, ali se faktičko stanje ne podudara sa evidencijom u katastru nepokretnosti. „Neke regulacione linije u katastru datiraju iz 1933. godine, a ortofoto snimci pokazuju vidne izmene na terenu. Ljudi su dobili građevinsku dozvolu, izgradili svoje domove i pomoćne objekte, a ortofoto snimak neretko osporava njihova prava.”
Predsednik opštine Zoran Jevtić rekao je da su opština Mali Zvornik i cela Srbija prepoznali probleme sa ažuriranjima u katastru nepokretnosti. „Planska dokumenta smo revidirali ili doneli brojne nove planove. Uložili smo oko dva i po miliona dinara i očekujemo završetak procedure izrade Plana detaljne regulacije za Drinsko priobalje do iduće sednice Skupštine. I Milićev predlog ćemo podržati, po zakonskom osnovu, gde god je to izvodljivo i moguće, kako bi građani svoje objekte i kuće legalizovali. Postoje i slučajevi gde to neće biti izvodljivo, a utvrdićemo. Nisam pristalica toga da reagujemo na sve zahteve. Otići ćemo predaleko ako budemo rešavali sve probleme, pa i određen procenat malicioznosti”, zaključio je Jevtić svoje izlaganje.


Bez diskusije u lokalnom parlamentu, usvojeni su: Izveštaj o poslovanju i Plan rada Doma zdravlja „Mali Zvornik” za 2017. godinu, Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik za 2017. godinu i Predlog Odluke o dopuni Odluke o ekonomskoj ceni usluga u Predškolskoj ustanovi „Crvenkapa”.

Foto: Mali Zvornik Info

Novinari: Dalibor Krstić / Draga Prokopić

Video zapis: RTV Lotel

Opšteinformativni izveštaj verodostojno i činjenično prenosi ishod i tok događaja. Video zapis izveštaja sa XVII redovne sednice SO Mali Zvornik koji priprema RTV Lotel, objaviće opština Mali Zvornik na svom YouTube kanalu.

Share