Tekuće i investiciono održavanje zgrada u opštini Mali Zvornik

Odluka – Tekuće i investiciono održavanje zgrada

Na osnovu člana 2. i člana 61. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“ broj 104/2016), odredaba Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade  („Službeni glasnik RS“ broj:101/2017)  i člana 37. Statuta opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“ br. 5/15-prečišćen tekst), Skupština opštine Mali Zvornik na sednici održanoj dana 22.12.2017.godine donela je

 O D L U K U

O utvrđivanju minimalnog iznosa izdvajanja  za tekuće i investiciono održavanje zajednički delova zgrade i minimalnog iznosa naknade za rad prinudno postavljenog profesionalnog upravnika

 

Član 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni iznosi koje su vlasnici posebnih delova zgrada dužni da izdvajaju na ime tekućeg  i investicionog održavanja zgrada koje se nalaze na teritoriji Opštine Mali Zvornik, kao i utvrđivanje minimalnog iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrada u slučaju postavljenja profesionalnog upravnika od strane lokalne samouprave, kao vid prinudne mere. 

Član 2.

Vlasnici posebnih delova zgrada na teritoriji Opštine Mali Zvornik iznose iz člana 1. ove Odluke obavezni su da izdvajaju u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti održivog razvoja stanovanja. 

Minimalna visina iznosa na ime troškova  Investiciono održavanja 

Član 3. 

Investiciono održavanje zgrade su aktivnosti koje se preduzimaju u cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade, a kojima se poboljšavaju karakterstike postojećih elemenata zgrade u odnosu na izvedeno stanje, njihovom zamenom elementima boljih karakteristika, odnosno dužeg veka trajanja.

Minimalna visina iznosa troškova za investiciono održavanje predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban deo zgrade.                     

Minimalna visina iznosa troškova za investiciono  održavanje zgrade utvrđuje se primenom sledećih kriterijuma:

  1) prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku;

  2) namena posebnog ili samostalnog dela zgrade;

  3) prosečna starost zgrade.

  4) troškovi investicionog održanja lifta, za zgrade koje imaju lift.

 5) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade iznosi 2,00.

Član 4. 

Primenom kriterijuma iz člana 3. stav 3. ove Odluke i Pravilnikom propisanog obrasca, utvrđuje se minimalni iznos izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada po metru kvadratnom mesečno i to:

1.  Minimalna visina iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za stan i poslovn prostora  (Cio) 

R.br. TIP I STAROST ZGRADE Iznos (din/m2)
1.  za zgrade bez lifta  starosti 10 godina 2,90
2.  za zgrade sa liftom  starosti 10 godina 3,78
3.  za zgrade bez lifta  starosti 10-20 godina 4,35
4.  za zgrade sa liftom  starosti 10-20 godina 5,66
5.  za zgrade bez lifta  starosti 20-30 godina 5,80
6.  za zgrade sa liftom  starosti 20-30 godina 7,55
7.  za zgrade bez lifta   starosti 30 godina 7,26
8.  za zgrade sa liftom  starosti 30 godina 9,44

2. minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za garažu i samostalne delove zgrada (Cio) 

R.br. STAROST ZGRADE Iznos (din/m2)  
 
1.  za zgrade starosti 10 godina 1,74
2.  za zgrade starosti 10-20 godina 2,61
3.  za zgrade starosti 20-30 godina 3,49
4.  za zgrade starosti 30 godina 4,36

3. Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja garažnih boksova i garažnih mesta (Cio) 

R.br. STAROST ZGRADE Iznos (din/m2)  
 
1.  u zgradi  starosti 10 godina 1,16
2.  u zgradi starosti 10-20 godina 1,74
3.  u zgradi starosti 20-30 godina 2,32
4.  u zgradi starosti 30 godina 2,90

Napomena: Prosečna neto zarada za period I-XII 2016. godinu je 36.311,00 dinara

Izvor: RZS Republike Srbije

Koeficijent jedinice lokalne samouprave (KJLS) iznosi 2,00.

 

Minimalna visina iznosa na ime troškova tekućeg održavanja 

Član 5. 

Tekuće održavanje zgrade su aktivnosti koje se sprovode u cilju  sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja, a koja se sastoje od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno preduzimanje svih aktivnosti kojima se obezbeđuje održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou  upotrebljivosti.

Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban deo zgrade, a troškovi za održavanje zemljišta uključeni su u iznos održavanja zgrade.                                             

Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade utvrđuje se primenom sledećih kriterijuma:

1) prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku;

2) namena posebnog ili samostalnog dela zgrade;

3)  troškovi tekućeg održanja lifta, za zgrade koje imaju lift.

4) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja zgrade iznosi 6.

U slučaju da je jedno lice vlasnik više posebnih delova, uključujući i gražu, garažno mesto ili garažni boks, za svaki takav posebni deo se plaćaju troškovi održavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast stanovanja i održavanja stambenih zgrada.

Član 6. 

Primenom kriterijuma iz člana 5. stav 3. ove Odluke i  propisanog obrasca, utvrđuje se minimalan iznos izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada po metru kvadratnom mesečno i to: 

1. minimalna visina izdvajanja na ime tekućeg održavanja za stan i poslovni prostor, kao posebni  deo zgrade, gde je minimalni iznos     

R. Br. Tip zgrade po stanu i poslovnom prostoru u din
1. za zgrade bez lifta 217,87
2. za zgrade sa liftom 283,23


2. minimalna visina izdvajanja na ime troškova  tekućeg održavanja  za garaže, garažne mesta i garažne boksove, kao  posebni deo zgrade  Cto) 

R.Br. Tip garaže po garaži, garažnom mestu i garažnom boksu u din
1. garaže 130,72
2. garažna mesta i garažni boksovi 87,15


Napomena: Prosečna neto zarada za period  I-XII 2016. godinu je 36.311,00 dinara

Izvor, RZS Republike Srbije 

Koeficijent jedinice lokalne samouprave (KJLS) uzet kao najniži koji je propisan za stanove, poslovni prostor, garaže, garažni boks i garažno mesto i iznosi 6.

Član 7. 

Troškovi za tekuće održavanje zgrade za samostalni deo zgrade se utvrđuje primenom kriterijuma za utvrđivanje minimalne visine iznosa za troškove tekućeg održavanja za garažu.

Visina iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog prinudnog upravnika 

Član 8. 

Visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog prinudnog upravnika predstavlja mesečni iznos  utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban deo zgrade.

Iznos naknade koju vlasnici posebnih delova zgrade plaćaju u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika  utvrđuje se primenom sledećih kriterijuma:

1) prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku;

2) ukupan broj posebnih i samostalnih delova zgrade;

3) namena posebnog dela zgrade.

4) koeficijent jedinice lokalne samouprave koji ne može biti niži od 8. 

1. minimalna  visina iznosa  naknade za postavljenog prinudnog upravnika za upravljanje stanovuma i poslovnim prostorima (Cu)

R.Br.

Zgrade po broju stambenih jedinica po stanu i poslovnom prostoru u din.
1. za zgrade koje imaju do 8  posebnih delova 145,24
2. za zgrade koje imaju od 8 -30 posebnih delova 174,29
3. za zgrade koje imaju više  od 30 posebnih delova

203,34

2. minimalna  visina iznosa  naknade za postavljenog prinudnog upravnika  za upravljanje za garažu, garažno mesto i garažni boks (Cu) 

R.Br. Tip garaže po garaži, garažnom mestu i garažnom boksu u din.
1 za garažu i garažni boks 29,05
2 za garažno mesto 58,1


Napomena: Prosečna neto zarada za period  I-XII 2016. godinu je 36.311,00 dinara

Izvor, RZS Republike Srbije

Koeficijent jedinice lokalne samouprave (KJLS) uzet kao najniži koji je propisan  i iznosi 8. 

Član 9. 

Minimalni iznosi izdvajanja za tekuće i investiciono održavanje, kao i minimlni iznos za prinudno postavljenog upravnika iz ove Odluke,  usklađavaće se svake godine u zavisnosti od kretanja prosečne neto zarade na godišnjem nivou na teritoriji opštine Mali Zvornik, a prema objavljnim zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku. 

Član 10. 

Ovom Odlukom utvrđeni su minimalni iznosi koji se obavezno izdvajaju u  svakoj stambenoj zajednici za tekuće i investiciono održavanje zajedničkih delova zgrada za stan i poslovni prostor, za garaže i samostalne delove zgrada, za garažne boksove i garažna mesta, kao i za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika.

Stambene zajednice mogu  svojom Odlukom da utvrde i više iznose za namene iz ove Odluke.

Član 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Mali Zvornik „. 

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK

 

Broj: 06- 2524                                                                                                                         PREDSEDNIK

Dana, 22.12.2017.god.                                                                                                SKUPŠTINE OPŠTINE

Mali Zvornik                                                                                                          Radovan Tadić, dipl.pravnik

 

 O b r a z l o ž e nj e

 

PRAVNI OSNOV: 

Pravni osnov za donošenje Odluke o  utvrđivanju minimalnog iznosa izdvajanja  za tekuće i investiciono održavanje zajednički delova zgrade i naknade za rad prinudno postavljenog profesionalnogupravnika sadržan je u  članu 2. i članu 61. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada („Službeni glasnik RS“ broj 104/2016), odredbama Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade  („Službeni glasnik RS“ broj:101/2017i članu 37. Statuta opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“ br. 5/15-prečišćen tekst).

Članom 61. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada određeno je, da u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti održivog razvoja stanovanja, jedinica lokalne samouprave donosi akt o minimalnoj visini iznosa o tekućem održavanju zgrada, akt o visini iznosa naknade koji plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudnog postavljenja profesionalnog upravnika, kao i akt o minimalnoj visini iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade.

Pravilnikom o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade propisani su kriterijumi za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jednica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada.

CILJ DONOŠENJA: 

Cilj donošenja Odluke o utvrđivanju minimalnog iznosa izdvajanja  za tekuće i investiciono održavanje zajednički delova zgrade i naknade za rad prinudno postavljenog profesionalnogupravnika je u  ispunjavanje zakonske obaveze Opštine kao jedinice lokalne samouprave,a koja je propisana u članu 2. i članu  61. Zakona o stanovanju („Službeni glasnik RS“ broj 104/2016).

FINANSIJSKA SREDSTVA: 

Za sprovođenje ove Odluke nije potrebno obezbeđenje posebnih sredstava u budžetu opštine Mali Zvornik.

Opštinsko  veće

Opštine Mali Zvornik

Share