Obaveštenje za pružaoce usluga smeštaja: Krajnji rok za legalizaciju 6. oktobar

Obaveštenje za pružaoce usluga smeštaja

V A Ž N A  I N F O R M A C I J A  I  O B A V E Š T E NJ E

za pravna i fizička lica vlasnike kategorizovanih i nekategorizovanih ugostiteljskih objekte za smeštaja na teritoriji  opštine Mali Zvornik

Obaveštavamo sva pravna i fizička lica, koja  pružaju usluge smeštaja u svojim ugostiteljskim objektima, svih tipova, da će Opštinska uprava, preko svojih ovlašćenih inspekcijskih službi,  pojačati kontrolu zakonitosti rada tih objekata, kao i naplatu i uplatu boravišne takse. Pojačana kontrola od strane nadležnih inspekcijskih službi sprovešće se od 09. oktobra 2017. godine. Krajnji rok da legalizujete rad svojih objekata, odnosno kategorizujete svoje objekte za smeštaj kod nadležnog organa,  jer vam je to obaveza koju treba da ispunite da bi otpočeli obavljanje ugostiteljske delatnosti – pružali usluge smeštaja je 06. oktobar 2017.godine.

Predmet kontrole biće pre svega, registracija, kategorizacija i provera naplate i uplate  boravišne takse, kao i primena svih  drugih odredbi Zakona o turizmu (“Sl.glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 99/11- drugi zakon, 93/12 i 84/15) i podzakonskih akata koji regulišu ovu oblast: Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj (“Sl.glasnik RS“, br. 83/16), Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata (“Sl.glasnik RS“, br. 48/12 i 58/2016), Pravilnika o minimalno tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu (“Sl.glasnik RS“, br. 41/10), Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u domaćoj radinosti (“Sl.glasnik RS“, br. 96/09), Odluke o boravišnoj taksi na teritoriji opštine Mali Zvornik (“Sl.list opštine Mali Zvornik“, br. 3/10, 11/17 i 12/17) i Pravilnik o postupku kategorizacije ugostiteljskih objekata za smeštaj brste kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo na teritoriji opštine Mali Zvornik (“Sl.list opštine Mali Zvornik“, br.10/17).

Posebnu pažnju skrećemo na kaznene odredbe Zakona, član 124. – 129a , a koje su propisane za kršenje odredbi Zakona i podzakonskih akata, kao i na član 13. i 14. Odluke o boravišnoj taksi, gde je propisana novčana kazna za nepoštovanje ove odluke u smislu naplate, plaćanja i posebnog iskazivanja iznosa boravišne takse na računima.

Prema Odluci o boravišnoj taksi, propisane su novčane kazne za sledeće prekršaje od strane pružalaca usluge smeštaja: ako boravišnu taksu naplati u većem ili manjem iznosu od propisane, ako ne naplati boravišnu taksu sa naplatom usluge smeštaja, u računu posebno ne iskaže iznos boravišne takse i ako sredstva od naplaćene boravišne takse ne uplati na propisan uplatni račun u roku- 5 dana po isteku svakih 15 dana u mesecu. Novčane kazne za navedene prekršaje su: za pravna lica 1.000.000,00 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu 75.000,00 dinara, za preduzetnike 250.000,00 dinara, a za fizička lica 75.000,00 dinara.

Neke od novčanih kazni za kršenje odredbi zakona o turizmu i podzakonskih akata koji regulišu ovu oblast, pored gore navedenog, a koja će biti predmet kontrole:

*Obavljanje ugostiteljske delatnosti smeštaja u objektu za koji rešenjem nadležnog organa nije određena kategorija (nekategorisani) propisana je kazna: za pravna lica od 120.000,00  do 800.000,00 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu od 15.000,00 do 30.000,00 dinara; za preduzetnike od 100.000,00 do 500.000,00 dinara, a za fizička lica koja obavljaju delatnost u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 dinara;

* Obavlja ugostiteljsku delatnost u kući, apartmanu, sobi i seoskom turističkom domaćinstvu, a nije potpisao Ugovor sa turističkom organizacijom, turističkom agencijom, privrednim subjektom ili drugim pravnim licem preko koga fizička lica vlasnici navedenih objekata  mogu da obavljaju navedenu delatnost i nije ga dostavio nadležnom opštinskom organu: za ovaj prekršaj novčana kazna  za fizička lica je 10.000,00 dinara. Rok za dostavljanje ovog Ugovora nadležnom opštinskom organu je sedam dana od dana uručenja rešenja o kategorizaciji (Pravilnik o postupku kategorizacije ugostiteljskih objekata za smeštaj brste kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo na teritoriji opštine Mali Zvornik).

Na osnovu svega navedenog, pozivaju se sva pravna i fizička lica koja  već izdaju svoje objekte za smeštaj turistima, da izvrše registraciju i kategorizaciju svojih. smeštajnih kapaciteta, vlasnivci kategorizovanih objekata kod nadležnog opštinskog organa da dostave Ugovor preko koga će obavljati svoju delatnost, vrše naplatu i uplatu propisane boravišne takse, vode propisanu evidenciju kao i da ispune druge uslove propisane zakonom i podzakonskim aktimai i time svoj rad usklade sa zakonom i izbegnete sankcije koje su propisane zakonom

Više informacija o samom postupku i načinu kako da se izvrši kategorizacija smeštajnih kapaciteta, iznosu, načinu naplate i uplate boravišne takse možete dobiti preko sajta opštine Mali Zvornik na sledećem linku: malizvornik.rs, ili u prostorijama opštinske uprave, kancelarija broj 19, telefon 015/472-859.

                                 Obradila                                                                                 Načelnik Opštinske uprave

   Dragica Stanković, diplomirani ekonomista                            Vanja Blagojević, diplomirani pravnik

                                                                                                                 

Naslovna fotografija: Mali Zvornik Info

Share