Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu kuća sa okućnicom

Republika Srbija

O P Š T I N A  M A L I  Z V O R N I K

Komisija za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu

Broj: 06-1232/3

Datum: 12.09.2017. godine

MALI ZVORNIK

         Na osnovu člana 2. Odluke o dodeli bespovratnih novčanih sredstava mladim bračnim parovima za kupovinu kuće sa okućnicom na selu („Sl. list opštine Mali Zvornik“, br. 5/17″), člana 68. Statuta opštine Mali Zvornik („Sl. list opštine Mali Zvornik“, br. 5/15-prečišćen tekst“), člana 2. Odluke o Opštinskom veću opštine („Sl. list opštine Mali Zvornik“, br. 3/09 i 2/14″) i člana 7. Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu („Sl. list opštine Mali Zvornik“, br. 12/17″), Komisija za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu,  raspisuje

J A V N I  P O Z I V

O USLOVIMA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA KUPOVINU KUĆA SA OKUĆNICOM NA SELU

I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodela bespovratnih sredstava bračniim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu, do 50 ari, bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Bračnim parom, smatra se zajednica života žene i muškarca koji je sklopljen u skladu sa zakonom kojim se regulišu porodični odnosi (Porodični zakon).

Kuću sa okućnicom, čini stambeni objekat koji je useljiv ili stambeni objekat koji nije useljiv ali je pogodan za adaptaciju i rekonstrukciju, stambeni objekat koji je u izgradnji (nezavršen), kao i zemljište koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli, kao i zemljište izdvojeno od iste katastarske parcele a koje se nalazi u istoj katastarskoj opštini, a koje zajedno sa stambenim objektom ne prelazi 50 ari, koje se nalaze na teritoriji opštine Mali Zvornik.

Selo je osnovni oblik teritorijalne, socijalne i ekonomske organizacije stanovništva koje se bavi pretežno poljoprivrednom.

U cilju popravljanja demografske strukture stanovništva, ove mere prevashodno će se primenjivati u sledećim naseljenim mestima: Brasina, Donja Borina, Radalj, Sakar, Budišić, Amajić, Donja Trešnjica, Culine, Čitluk i Velika Reka.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom javnom pozivu iznose 5.000.000,00 dinara.

Učesnici javnog poziva mogu da apliciraju samo jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

II

CILJEVI JAVNOG POZIVA

Ciljevi javnog poziva usmereni su na:

 –  podsticanje razvoja ruralnih sredina;

–  oživljavanje i podmlađivanje sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta;

– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

III

USLOVI I KRITERIJUMI ZA IZBOR KORISNIKA

 Učesnici javnog poziva mogu biti bračni parovi koji moraju da ispunjavaju sledeće uslove:         

  1. da su državljani Republike Srbije i da nemaju dvojno državljanstvo;
  2. supružnici imaju najviše navršenih 40 godina života u trenutku podnošenja prijave po raspisanom Javnom pozivu;
  3. jedan supružnik ima najmanje 3 godine neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik;
  4. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana;
  5. supružnici koji nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Javnog poziva;
  6. članovi porodičnog domaćinstva koji nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu (roditelji maloletne dece, odnosno punoletna deca) nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Javnog poziva;
  7. supružnici koji nisu srodnici po pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj zaključno sa trećim stepenom srodstva, a u tazbinskom srodstvu zaključno sa drugim stepenom srodstva, kao ni lica koja su u međusobnom odnosu usvojioca i usvojenika, odnosno staraoca i štićenika sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.

Uslovi iz prethodnog stava moraju biti kumulativno ispunjeni.

Bračni parovi – učesnici Javnog poziva mogu aplicirati samo sa jednom prijavom.

IV

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz popunjen zahtev potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:

1) fotokopiju ličnih karata bračnog para, punoletne dece i izvod iz MK rođenih za maloletnu decu;

2) overene fotokopije diploma o stečenom obrazovanju;

3) dokaz o državljanstvu Republike Srbije (u trajanju od najmanje 3 godine);

4) overene izjave oba supružnika kod nadležnog organa da nemaju dvojno državljanstvo;

5) dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz MKV bračnog para ne stariji od mesec dana);

6) overenu izjavu bračnog para za sebe i njihovu maloletnu decu i overene izjave njihove punoletne dece i ostalih punoletnih članova zajedničkog domaćinstva da ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat, građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina, kako na teritoriji  Republike Srbije tako i na teritoriji drugih država;

7) potvrdu iz Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa vlasništva ili suvlasništva imovine na ime bračnog para i članova porodičnog domaćinstva iz tačke 6. ovog člana;

8) potvrdu izdatu od strane nadležne Lokalne poreske administracije o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta bračnog para i članova porodičnog domaćinstva;

9) list nepokretnosti izdat od strane RGZ – Službe za Katastar nepokretnosti za nepokretnost koju predlažu za kupovinu;

10) izjavu potencijalnog prodavca da je prihvatio uslove Javnog poziva i da je saglasan sa istim;

11) izjavu potencijalnog prodavca da je vlasnik/suvlasnik kuće i okućnice, da je saglasan da iste otuđi u korist podnosioca prijave, da kao vlasnik navedenih nepokretnosti tvrdi da predmetne nepokretnosti nisu u sporu ili pod teretom (pod hipotekom i da nepokretnost nije predmet ostavinskog postupa koji je u toku), i da će primopredaju predmetnih nepokretnosti izvršiti nakon uplate novčanih sredstava na njegov tekući račun, a u skladu sa prethodno sačinjenim odgovarajućim ugovorima zaključenim između opštine Mali Zvornik, prodavca i kupca, i ugovora zaključenog između kupca i prodavca;

12) potvrde o prijavi prebivališta za supružnike na teritoriji opštine Mali Zvornik;

13) izjave bračnog para da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 20 godina od dana potpisivanja Ugovora.

U slučaju da su nastale promene u pogledu činjenica koje se dokazuju dokumentacijom od trenutka podnošenja prijave učesnici Javnog poziva su dužni da dostave dokaze o istim.

V

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv  sa potrebnim dokazima Komisiji za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava bračnim parovima u roku od  30 dana od dana objavljivanja.

Dokumentacija se predaje u zatvorenim kovertama na pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra I br. 38, sa napomenom “Za javni poziv – za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji opštine za kupovinu kuća sa okućnicom na selu“.

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 12.10.2017. godine.

Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet javnog poziva.

Prilikom odlučivanja o pravu na dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu, Komisija koja vodi postupak, može, u cilju utvrđivanja materijalne istine, zatražiti i druge dokaze koje oceni neophodnim.

Dokumentacija se ne podnosi u originalu, već se prilaže fotokopija traženih dokumenata, s tim što Komisija zadržava pravo da pre potpisivanja ugovora zatraži original dokumentacije na uvid. Komisija ne vraća primljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi Opštinske uprave opštine Mali Zvornik. Predlog liste o dodeli bespovratnih sredstava sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Predlog liste o izboru korisnika biće objavljena na Oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Zvornik i na sajtu opštine.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti u Opštinskoj uprave opštine Mali Zvornik, u kancelariju broj 10, kod Vesne Ilić, ili na telefon 015/472-035.

Komisija za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik

Tekst – Obrazac – Prijave

Share