Izveštaj sa XI redovne sednice Skupštine opštine Mali Zvornik

Nakon dvočasovnog zasedanja, u četvrtak, 31. avgusta održana je XI redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik, kojom je predsedavao predsednik lokalnog parlamenta Radovan Tadić, uz prisustvo 27 od 29 odbornika.

Budući da je Goran Vidaković od 14. jula zamenik predsednika SO, nakon ostavke Dragana Kostjerčevića, lidera Grupe građana ,,Za bolji Mali Zvornik“, predočeno je da će šef tročlane odborničke grupe GG ,,Za bolji Mali Zvornik“ biti Aleksandar Vračević, odbornik koji je do sredine jula obavljao dužnost člana Opštinskog veća.

Nakon izlaganja i diskusije usvojene su sledeće odluke: Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije “Pristupne saobraćajnice i definisanje regulacione širine opštinskih puteva O 22 i O 22.2“ u opštini Mali Zvornik; Odluka o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Drina“ Mali Zvornik o usvajanju srednjoročnog Plana poslovne strategije i razvoja javnog komunalnog preduzeća “Drina“ Mali Zvornik; Odluka o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Drina“ Mali Zvornik o usvajanju dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća “Drina“ Mali Zvornik; Odluka o građevinskom zemljištu; Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Mali Zvornik; Odluka o izmenama i dopunama odluke o boravišnoj taksi na teritoriji opštine Mali Zvornik i Odluka o drugim izmenama i dopunama odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora opštine Mali Zvornik za 2017. godinu.

Novousvojenu Odluku o izmenama Odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora opštine Mali Zvornik za 2017. godinu obrazložio je zamenik predsednika opštine Mali Zvornik Miloš Radojčić.

Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu jedinica lokalne samouprave do 50.000 stanovnika, kakav je opština Mali Zvornik, biće sveden na 140.

Po ovoj izmeni utvrđen je sledeći broj zaposlenih na neodređeno vreme: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik – 45 zaposlenih, Javno komunalno preduzeće ,,Drina’’ Mali Zvornik – 54, Biblioteka ,,17. septembar’’ – 10 i Predškolska ustanova ,,Crvenkapa“ – 31 zaposlenih, što je 140 u ukupnom broju. 

Prvobitni predlog nadležnog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave bio je da se broj zaposlenih smanji za 22 radna mesta, ali je značajno ublažen činjenicom da će u 2017. godini biti sproveden postupak racionalizacije zaposlenih na neodređeno vreme za sedmoro ljudi. 

Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora opštine Mali Zvornik utvrđen je najpre u julu, na IX sednici lokalnog parlamenta, na sledećim osnovama: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik – 47 zaposlenih, Javno komunalno preduzeće ,,Drina’’ Mali Zvornik – 54, Biblioteka ,,17. septembar’’ – 9 i Predškolska ustanova ,,Crvenkapa“ – 30 zaposlenih.

Zbrinjavanje viška zaposlenih sprovodiće se pažljivo i na pravedan način. Sredstva za isplatu novčane naknade, odnosno otpremnine u postupku racionalizacije, obezbeđuju se iz budžeta za Opštinsku upravu, biblioteku i vrtić, a komunalno preduzeće će opredeliti sredstva za svoje zaposlene.

Za svaku jedinicu lokalne samouprave Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru definisan je optimalan broj zaposlenih – na osnovu internog međusobnog upoređivanja jedinica lokalne samouprave po osnovu površine, broja naselja, broja stanovnika, broja turista i broja jezika u upotrebi. Jedinice lokalne samouprave koje imaju broj zaposlenih ispod predviđenog optimuma dobile su prostor za novo zapošljavanje, dok one iznad tog broja moraju i ove godine da smanjuju broj zaposlenih. Do kraja ove godine na lokalu je predviđeno ukupno neto smanjenje broja zaposlenih od 2.500.

Tokom dosadašnjeg procesa racionalizacije pronađeni su prostori za uštede ali tako da nije narušen kvalitet rada javne uprave i funkcionalnost sistema. Srbija je jedna od zemalja sa najmanje zaposlenih u javnoj upravi u Evropi, ukoliko je posmatramo prema broju zaposlenih u javnoj upravi u odnosu na 100 stanovnika. Nakon dva kruga sveobuhvatne racionalizacije broja zaposlenih, u Srbiji danas imamo 6.4 zaposlena u javnoj upravi na 100 stanovnika, dok je prosek u EU 8.5.

Predstavnica Javnog urbanističkog preduzeća ,,Plan“ Šabac, Miomira Vasović, izložila je predlog Plana detaljne regulacije ,,Pristupne saobraćajnice i definisanje regulacione širine opštinskih puteva O 22 i O 22.2″, koji u opštini Mali Zvornik obuhvata lokaciju Mesne zajednice Donje Trešnjice, na oko 500 metara severno od centra naselja Donja Trešnjica, na delu opštinskog puta Donja Trešnjica – Zverovići – Raupići. Ukupna površina u obuhvatu iznosi 0.22.8 hektara.

Oba opštinska puta su makadamska, delom van svoje katastarske parcele i sa nedovoljnom regulacionom širinom. Postojeća širina puta se kreće od 3,80 do 4,20 metara (O 22) i od 2,60 do 3,50 metara (O 22.2), što ne dozvoljava bezbedan dvosmerni saobraćaj. Nekanalisana atmosferska voda stalno natapa put, od konstantnog dotoka manjeg obima do većeg priliva u bujičnom stanju. Ugrožene su i sve granične parcele. JUP ,,Plan“ Šabac ističe i izuzetno složene, nerazrešene, imovinsko-pravne odnose, koji uslovljavaju rešenje problema ovih puteva po fazama. Motivisanost i interesovanje meštana, te učešće javnosti su od presudne važnosti za završetak ovih puteva. Zakon je jasan, bezbedan opštinski put koji saobraćajno povezuje teritoriju opštine, odnosno grada, kao i teritoriju opštine, odnosno grada sa mrežom državnih puteva; mora imati sistem za odvođenje, odnosno preusmeravanje površinskih, pribrežnih i podzemnih voda radi zaštite puta, odnosno suseda puta od štetnog dejstva voda sa puta, širinu od pet metara, kako bi se obezbedilo mimoilaženje vozila, javni prevoz, što podrazumeva širu eksproprijaciju.

Predstavnik odborničke grupe SPS, Miloš Milić ističe da je participacija javnosti onemogućena drastičnom podelom sugrađana po partijskoj pripadnosti i ostrašćenošću, a rešavanje imovinsko-pravnih odnosa je time otežano. Ova problematika je od velikog značaja za sve meštane. Dele iste probleme. Tamo gde je struka podređena politici kvalitetni rezultati nisu izvesni. Saveti mesnih zajednica moraju imati značajniju ulogu u donošenju dugoročnih planova razvoja lokalne infrastrukture.

Odbornik SNS, Mladen Savić smatra da se mora fleksibilnije nastupiti, uraditi ono što je realno i u praksi moguće primeniti. Po njemu, potrebno je svuda gde je moguće graditi i puteve širine tri metra. ,,Po slovu zakona, za pet kilometara puta potreban nam je beogradski budžet“, ističe Savić.

Na osnovu julske Odluke Skupštine opštine Mali Zvornik o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora opštine Mali Zvornik za 2017. godinu, izvršeno je usklađivanje Programa poslovanja JKP ,,Drina“. Smanjen je broj zaposlenih na neodredeno vreme sa 60 na 54. Dva radnika su otišla u penziju, pre sprovodenja ove Odluke, tako da je potrebno otpustiti četiri radnika.

Odbornik Miloš Milić smatra da nova raspodela radnika u službi za građevinske poslove i održavanje puteva nije dobra. On nije uveren da će JKP ,,Drina“ sa četiri radnika u grupi zadovoljiti zahteve građevinske delatnosti.

Direktor JKP ,,Drina“ Dragan Čikarić ističe da je ova četvoročlana grupa predviđena za izgradnju vodovodnih postrojenja i instalacija, ne velikih građevinskih objekata. Uspešno su nedavno napravili crpnu stanicu. Čikarić je obrazložio srednjoročni i dugoročni Plan poslovne strategije i razvoja javnog komunalnog preduzeća “Drina“ Mali Zvornik, za pet i 10 godina. Objasnio je da su za pripremu tih planova održani seminari za pripremu, izradu plana, formu i sadržaj. Planovi su rađeni dva meseca i svi su podložni izmenama, jer su korekcije moguće nakon sugestija odbornika i stručnih službi lokalne samouprave

U osvrtu na plan širenja vodovodne mreže u naselju Radalj i proširenje gradske vodovodne mreže iz Radalja do Radaljske banje, u narednih 10 godine, odbornik Miloš Milić smatra da je preskupo ulagati u prenos gradske vode do naselja na 350 metara nadmorske visine. ,,Blago nam odlazi u reku Radalj, neiskorišćeni su izvori balneološki vredne vode“. Lokalnoj javnosti je sredinom 2017. godine predstavljen Elaborat analize potencijala i istražnih radova Banje Radalj. Analizama su utvrđena tri termalna izvora, pogodna za lečenje reumatoloških i degenerativnih oboljenja, od kojih jedan sa prosečnom izdašnošću od oko 5 l/s i temperaturom od 31 stepeni Celzijusa, što je idealno za korišćenje u balneološke svrhe, jednako za piće, kao i za kupanje. Milić ističe da je Radaljska banja imala šest bušotina i malo je poznato da je samo izvor broj V ispod hotela. Racionalno je iskoristiti sve postojeće elaborate, postojeću vodu iz izvora broj VI koji je dostupan i drugačije rešiti vodosnabdevanje Radalja, uz značajne uštede u investiranju, koristiti pad, a ne potiskivati gradsku vodu iz vodovoda pumpama.

I Dragan Čikarić, direktor JKP ,,Drina“ se složio da je moguće sagledati sve prednosti, uz izradu Elaborata o rezervama mineralnih sirovina za Radalj. ,,Sa 1 l/s može se snabdevati oko 50 domaćinstava, a 6 l/s je izuzetno dobra rezerva. Tamo gde nema potrebe, ne bismo vodu uzbrdo potiskivali pumpama.“

Predstavnik odborničke grupe SPS, Milojko Božić, istakao je da, uprkos planovima i urednoj dokumentaciji, naselja Culine i Donja Borina nemaju dovoljne količine vode za vodosnabdevanje. Stanovništvo i dalje pije neispravnu ili flaširanu vodu. Primetno je i da je ekološka svest nedovoljno razvijena, odnos prema životnom okruženju i vodnom bogatstvu koje se nesmanjeno zagađuje.

JKP ,,Drina“ u naredne dve godine planira preuzimanje novoizgrađenog vodovoda u Donjoj Trešnjici i Amajiću, a u narednih pet godina predviđeni su projektovanje i izgradnja nove vodovodne mreže od Culina do Velike Reke, te širenje vodovodne mreže u naselju Radalj. Prečišćavanje i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda je uspešno sprovedeno u centru Malog Zvornika, a pored dogradnje postrojenja ,,Emšer jama“ u građevinskom, tehničkom i tehnološkom pogledu, planiraju se: izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV) ,,Novi most“ za Donje Naselje i PPOV u Sakaru. Najozbiljniji problem ostaju nerešeni imovinsko-pravni odnosi. Direktor Dragan Čikarić naglasio je da se praćenjem i primenom novih tehnologija, mogu ostvariti enormne uštede i otkloniti do sada nerešivi problemi. ,,Težimo tome da zadržimo separatni tip gradnje, odvajanjem fekalne i atmosferske kanalizacije. Postoje manja, kompaktna, jeftinija postrojenja za decentralizirano pročišćavanje, koja prerađuju otpadne vode za potrebe stanovništva. Kratak je period isplativosti investicije, minimalni su zahtevi za stalno angažovanje zaposlenih, a značajno su umanjeni troškovi električne energije za rad kompresora i pumpi.

Odbornik Milojko Božić interesovao se kada sugrađani mogu očekivati novu toplanu, koliko dugo možemo koristiti staru kotlarnicu i da li je moguće pri postupku prečišćavanja otpadnih voda načiniti korak dalje, obezbediti filtere koji bi omogućili postupak separacije sastojaka, dehidratacije mulja i proizvodnje humusa.

Čikarić je svestan koliko ulaganja zahteva takva tehnologija organske i integralne proizvodnje, uz rizike da se suočimo sa teškim metalima sa dna taloga, te smatra da još nismo spremni da se suočimo sa takvim izazovom, bez investitora koji imaju iskustva, tehnologiju, siguran profit, bez opasnosti po životnu sredinu.

,,Toplana je sada realnost. Poštovanjem postupka i vremenskih rokova koje određuju investitori, sledi izrada Plana detaljne regulacije. Objektivno je očekivati da toplana počne sa radom u grejnoj sezoni 2018. godine, a cena grejanja biomasom bi bila do 50 odsto niža od današnje. Dve decenije energent je bio prirodni (zemni) gas. Postrojenje savremene toplane je montažno, brzo se postavlja, ali mi moramo prilagoditi novim okolnostima XXX godina star toplovod, menjati oštećene cevi, ugraditi izmenjivačke stanice. Očekujemo izuzetno smanjenje emisije ugljen dioksida, uštedu velikih količina toplotne energije i štitimo životno okruženje. Odnedavno, lokalna samouprava može odobriti dozvolu da koristimo staru kotlarnicu još jednu godinu“, zaključio je izlaganje Čikarić.

U čvrstu biomasu ubrajaju se ostaci ratarske proizvodnje, ostaci rezidbe iz voćarstva i vinogradarstva, ostaci šumarstva, biljna masa brzorastućih biljaka – u engleskom govornom području poznate pod nazivom Short Rotation Coppice (SRC), a pre svega brzorastućih šuma, deo selektovanog komunalnog otpada, ostaci iz drvoprerađivačke industrije, ostaci primarne i sekundarne prerade poljoprivrednih proizvoda i drugo. Dokle god se poštuje princip obnovljivog razvoja (zasadi se onoliko stabala drveća koliko se poseče) ovaj oblik dobijanja energije nema značajnog uticaja na okolinu.

Mali Zvornik je deo projekta „Podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije“. Zastupljeni su Nova Varoš, Novi Pazar, Prijepolje, Bajina Bašta, Valjevo, Priboj, Kladovo, Majdanpek, Bečej i Mali Zvornik. Posao prelaska na obnovljivu energiju, vredan 27 miliona evra, Srbija realizuje uz podršku Vlada Nemačke i Švajcarske, kroz donacije i povoljne kredite nemačke Razvojne banke KFW. Ministar energetike potpisao je sa KFW bankom više sporazuma o zajmu po najpovoljnijim uslovima da toplane sve skuplji gas i mazut zamene biomasom. Sredstva zajma će vraćati lokalne samouprave čiji se projekti iz ovog zajma finansiraju i to od ušteda koja će biti ostvarena u procesu korišćenja biomase umesto fosilnih goriva. Posle prelaska na biomasu pored toplotne energije, te toplane će biti u mogućnosti da proizvode struju za svoje potrebe. Ceo projekat je vredan 27 miliona evra, od čega je 20 miliona zajam KfW-a, dok će Vlada Švajcarske dati grant od pet miliona evra, a Nemačka razvojna banka grant od dva miliona evra. Prema procenama, zajam je veoma povoljan, sa fiksnom kamatnom stopom od 1,1 odsto, sa pet godina grejs perioda i 10 godina otplate. Grant je iznos finansijskih sredstava koje pojedinac ili organizacija (donator) dodeljuje korisniku radi realizacije projekta. O tome među njima postoji saglasnost u pogledu aktivnosti, rezultata, svrhe i opšteg cilja. Ova materijalna sredstva dodeljuju se pod uslovom da se namenski koriste.

Predlog Odluke o građevinskom zemljištu obrazložila je zamenica načelnika Opštinske uprave Gordana Vasilić. Cilj donošenja ove Odluke je usklađivanje sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, čime je prestala da važi Odluka o građevinskom zemljištu iz septembra 2009.

Po Odluci o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Mali Zvornik, kako bi se stvorili što povoljniji uslovi za novo zapošljavanje nezaposlenih lica na neodređeno vreme u zakupljenom poslovnom prostoru u javnoj svojini Opštine, predložena je izmena tako da je preduzeće ili drugo pravno lice u obavezi da u roku od dve godine (po prethodnoj odluci dva meseca) od dana stupanja u posed poslovnog prostora zaposli nove radnike na neodređeno vreme. Za slučaj da postoje opravdani razlozi za realizaciju obaveze zakupca, predviđena je i mogućnost odlaganja roka za zapošljavanje novih radnika odlukom Opštinskog veća, kao mera koja bi u budućnosti trebala da podstaken održivo poslovanje potencijalnih investitora na području Malog Zvornika.

Po Zakonu o turizmu, sredstva od boravišne takse prihod su budžeta opštine Mali Zvornik, namenjen promovisanju turističkih vrednosti i kulturnog nasleđa, nabavci turističke signalizacije, radu turističkih organizacija i obezbeđivanju informativno-propagandnog materijala. Po usvojenoj Odluci o izmenama i dopunama Odluke o boravišnoj taksi na teritoriji opštine Mali Zvornik, boravišna taksa plaćaće se 60 dinara za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu, izvan svog prebivališta. Taksa je sada u potpunosti usklađena sa Uredbom o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse.

U odgovoru na pitanje Dalibora Lipovca, koji svoje dužnosti odbornika obavlja samostalno, u okviru odborničke grupe Grupe građana ,,Snaga naroda’’, zamenik predsednika opštine Mali Zvornik Miloš Radojčić, potvrdio je da će, uprkos kašnjenju, učenicima uskoro biti dodeljene prigodne novčane nagrade za ostvarene uspehe na takmičenjima i izuzetan uspeh u školi.

Nakon interesovanja odbornika Mladena Savića (SNS) za odobravanje novih troškova prevoza učenika, predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik Radovan Tadić pojasnio je da će troškovi prevoza biti tema sastanka sa odbornicima i direktorima škola. ,,Problematika je sveobuhvatna, u ovom trenutku imamo jedno odeljenje manje u Srednjoj školi. Moramo pronaći razloge smanjenja broja učenika, dati odgovore na pitanje zašto se deca i roditelji odlučuju za školovanje u susednim opštinama, da li im pružamo kvalitetnu nastavu i kadrove u Malom Zvorniku. Oni koji insistiraju da im se deca školuju u gimnaziji u Loznici, svakako su spremni da izdvoje visoke sume i do 7.000 dinara za prevoz, kako je primetio odbornik Savić,“ naglasio je predsednik lokalnog parlamenta.

U skladu sa članom 45. Poslovnika Skupštine opštine Mali Zvornik kojim je propisano da rok za dostavljanje poziva za sednicu može biti kraći od sedam dana, izuzetno, u hitnim slučajevima, kada za to postoje opravdani razlozi, poziv za sednicu sa materijalom odbornicima dostavljen je u roku kraćem od sedam dana pre dana održavanja sednice. Razlog takvog postupanja u ovom slučaju je potreba usaglašavanja Odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora opštine Mali Zvornik za 2017. godinu, kako bi u zakonskom roku smanjili broj zaposlenih, odnosno sproveli racionalizaciju zaposlenih na neodređeno vreme.

Video zapis: RTV Lotel – Draga Prokopić

Izvori: Mali Zvornik Info / Obnovljivi izvori energije

Foto galerija: XI sednica Skupštine opštine Mali Zvornik

Novinar – saradnik: Dalibor Krstić

Share